Yrke apotektekniker

Apotekteknikere skal under tilsyn av farmasøyt kontrollere innkommende varer, kontrollere lagerbeholdning, håndtere og lagre legemidler på riktig måte. Der det er tillatt i henhold til nasjonale regler, leverer de ut legemidler og gir råd om riktig bruk.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Legemidler for selvmedisinering

  Legemidler som personer med psykologiske eller fysiske problemer kan administrere selv. Denne typen selges over disk og krever ikke resept fra leger. Slikt legemiddel behandler for det meste vanlige diagnoser.

Ferdigheter

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Betjene kasseapparat

  Registrere og håndtere transaksjoner med kontanter ved å bruke et kasseapparat.

 • Sørge for kvalitetssikring for farmasøytiske produkter

  Utføre nødvendige tiltak for å sikre kvaliteten på farmasøytiske produkter som sikrer at kjøleskap/frysere har riktig temperatur, og fylle ut relevant dokumentasjon.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Administrere legemiddellogistikken

  Sørge for lagring, konservering og distribusjon av legemidler på grossiststadiet.

 • Vedlikeholde passende forhold for legemiddeloppbevaring

  Vedlikeholde egnede lager og sikkerhet for legemidler.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Kontrollere informasjon på resepter

  Verifisere informasjonen i resepter fra pasienter eller fra legekontoret for å kontrollere at den er fullstendig og nøyaktig.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Behandle medisinske forsikringskrav

  Kontakte pasientens helseforsikringsselskap og sende inn riktige skjemaer med informasjon om pasient og behandling.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Innhente informasjon om helsetjenestebrukerens medisinske status

  Samle inn informasjon om helsetjenestebrukere via ulike kilder, for eksempel ved å stille spørsmål til helsetjenestebrukeren, omsorgspersonell eller helsefaglig personell for å få oversikt over pasientens helse og sosiale status, samt å tolke registreringer gjort av annet helsepersonell når det er nødvendig.

 • Overføre legemidler

  Overføre legemidler fra ampuller til riktig antall sterile engangssprøyter ved hjelp av aseptiske teknikker.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Sikre riktig forsyning på apotek

  Garantere riktig distribusjon av apotekvarene.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Føre farmasøytiske registre

  Opprettholde nøyaktighet i reseptregistre og varelister over medikamenter og farmasøytiske produkter.

 • Henvise brukere av helsetjenester

  Henvise til andre helsetjenester når man avdekker at brukeren har behov for ytterligere diagnostikk eller intervensjoner.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Registrere farmasøytisk inventar

  Ta opptelling av legemidler, kjemikalier og forsyninger, registrere beholdningsinformasjonen på en datamaskin, motta og lagre innkommende forsyninger, kontrollere mottatt mengde opp mot fakturert mengde og informere overordnede om beholdningsbehov og eventuelle knappheter.

 • Følge prosedyrer for kontroll av helsefarlige stoffer

  Følge prosedyrene for kontroll av helsefarlige stoffer (COSHH) for aktiviteter som involverer farlige stoffer, for eksempel bakterier, allergener, spillolje, maling eller bremsevæsker, som resulterer i sykdom eller personskade.

 • Kommunisere via telefon

  Etablere kontakt via telefon ved å utføre og svare på anrop på en betimelig, profesjonell og høflig måte.

 • Rapportere legemiddelinteraksjon til farmasøyt

  Identifisere legemiddelinteraksjoner, enten interaksjon legemiddel-legemiddel eller legemiddel-pasient, og rapportere slike interaksjoner til farmasøyten.

 • Klargjøre reseptetiketter

  Forberede reseptetiketter, velge type reseptbeholder og feste reseptetikettene på beholderen.

Source: Sisyphus ODB