Yrke arealplanlegger

Arealplanleggere besøker steder for å lage prosjekter og planer for arealbruk og -utvikling. De samler inn og analyserer arealdata. Arealplanleggere gir råd om utbyggingsplaners effektivitet og sikkerhet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Sonekoder

  Deling av land i soner der det er tillatt med ulike bruksområder og aktiviteter, f.eks. bolig- landbruks- og industrielle aktiviteter. Disse sonene reguleres av lovgivende prosedyrer og lokale myndigheter.

 • Geografiske informasjonssystemer

  Verktøy som er involvert i geografisk kartlegging og posisjonering, som GPS (global posisjoneringsystem), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling).

 • Byplanleggingsloven

  Avtaler om investeringer og byutvikling. Den rettslige utviklingen vedrørende konstruksjon med hensyn til miljø, bærekraft, sosiale og finansielle spørsmål.

 • Byggeteknikk

  Den tekniske disiplinen som studerer designet, konstruksjonen og vedlikeholdet av naturlig bygde verk, f.eks. veier, bygninger og kanaler.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Oppmåling

  Teknikken for å fastslå punkters tredimensjonale posisjon og avstanden og vinklene mellom dem.

 • Topografi

  Grafisk framstilling av overflateegenskapene til et sted eller et område på et kart, som angir deres relative posisjoner og høyder.

 • Miljøpolitikk

  Lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer for å fremme miljømessig bærekraft og utvikling av prosjekter som reduserer negative miljøvirkninger og forbedrer miljøets tilstand.

 • Kartleggingsmetoder

  Ha en forståelse av kartleggingsmetoder, fjernmålingsmetoder og -utstyr.

 • Urban planlegging

  Politisk og teknisk prosess som tar sikte på å designe det urbane miljøet og optimalisere arealbruk ved å vurdere ulike aspekter, f.eks. infrastruktur, vann og grønne og sosiale områder.

 • Geografi

  Fagfelt som undersøker grunn, fenomener, kjennetegn og innbyggere på jorden. Dette feltet søker å forstå jordens naturlige og menneskeskapte kompleksitet.

Ferdigheter

 • Gi råd om arkitektoniske saker

  Gi råd om arkitektonisk design basert på kjennskap til ting som rominndeling, byggeelementbalanse og estetikk.

 • Sammenligne undersøkelsesberegninger

  Bestemme nøyaktigheten til dataene ved å sammenligne beregninger med gjeldende standarder.

 • Behandle innsamlede undersøkelsesdata

  Analysere og tolke undersøkelsesdata som er hentet fra forskjellige kilder, for eksempel satellittundersøkelser, flyfoto og lasermålesystemer.

 • Gjennomføre mulighetsstudie

  Gjennomføre evaluering og vurdering av potensialet til et prosjekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Realisere en standardisert studie basert på omfattende undersøkelser og forskning for å støtte beslutningstakingsprosessen.

 • Gi teknisk ekspertise

  Gi sakkyndig kunnskap på et bestemt område, særlig innen mekaniske eller vitenskapelige emner, til beslutningstakere, ingeniører, teknisk personale eller journalister.

 • Gi råd om bruk av land

  Anbefale de beste måtene å bruke land og ressurser på. Gi råd om plassering av veier, skoler, parker og så videre.

Source: Sisyphus ODB