Yrke arkitekt

arkitekt
Credits: Shutterstock.com

Arkitekter undersøker, prosjekterer og har tilsyn med byggingen og utviklingen av bygninger, byområder, infrastrukturprosjekter og sosiale rom. De tegner i samsvar med omgivelsene og gjeldende forskrifter i særlige geografiske områder og tar hensyn til faktorer som funksjon, estetikk, kostnad, folkehelse og sikkerhet. De er oppmerksom på sosiale kontekster og miljøfaktorer, herunder relasjonene mellom mennesker og bygninger, og mellom bygninger og miljøet. De deltar i tverrfaglige prosjekter for å utvikle den sosiale strukturen i et geografisk område og fremme sosiale byutviklingsprosjekter. 

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Byggforskrifter

  Retningslinjer som bestemmer minstestandardene for bygninger og andre konstruksjoner for å verne menneskers helse og sikkerhet.

 • Arkitektonisk design

  Grenen innen arkitektur som arbeider for balanse og harmoni i elementene til en konstruksjon eller et arkitektonisk prosjekt.

 • Arkitektoniske forskrifter

  Regelverk, statutter og juridiske kontrakter som finnes i EU på området for arkitektur. 

 • Sonekoder

  Deling av land i soner der det er tillatt med ulike bruksområder og aktiviteter, f.eks. bolig- landbruks- og industrielle aktiviteter. Disse sonene reguleres av lovgivende prosedyrer og lokale myndigheter.

 • Urban planlegging

  Politisk og teknisk prosess som tar sikte på å designe det urbane miljøet og optimalisere arealbruk ved å vurdere ulike aspekter, f.eks. infrastruktur, vann og grønne og sosiale områder.

 • Forholdet mellom bygninger, mennesker og miljøet

  Forstå sammenhengene og samspillet mellom mennesker, bygninger og miljø for å tilpasse arkitektvirksomhet og behov for menneskelige behov.

 • Arkitektonisk teori

  Prinsipper som ligger til grunn for de ulike teorier innen arkitektur. Relasjonen mellom bygninger og samfunn, og relasjonen mellom kunst og arkitektur. Teoriene rundt arkitektens posisjon i kultur og samfunn.

Ferdigheter

 • Forhandle med interessenter

  Forhandle kompromisser med interessenter og strebe etter å oppnå de mest gunstige avtalene for selskapet. Dette kan innebære å bygge relasjoner med leverandører og kunder samt å sikre at produktene er lønnsomme.

 • Utarbeide kost-nytte-analyserapporter

  Forberede, utarbeide og formidle rapporter med detaljerte kostnadsanalyser om selskapets forslags- og budsjettplaner. Analysere de finansielle eller sosiale kostnadene og fordelene ved et prosjekt eller en investering på forhånd over et gitt tidsrom.

 • Identifisere nødvendige menneskelige ressurser

  Bestemme hvor mange ansatte som er nødvendige for å gjennomføre et prosjekt, innen idéutvikling, produksjon, kommunikasjon og administrasjon.

 • Designe åpne områder

  Designe sosiale områder og åpne områder i samarbeid med samfunn, kunder og andre fagfolk.

 • Ta i betraktning byggebegrensninger i arkitekturdesign

  Forstå de ulike typene begrensninger ved arkitektur og byggeprosjekter, herunder budsjett, tid, arbeidskraft, materiale og naturlige begrensninger.

 • Tegne skisser

  Tegne skisser for oppsett av maskiner, utstyr og bygninger. Angi hvilke materialer som skal brukes, og størrelsen på komponentene. Vise produktet fra ulike vinkler.

 • Designe romlig utforming av uteområder

  Designe den romlige utformingen og det funksjonelle og arkitektoniske utseendet på uteområder. Integrere grøntområder, sosiale rom og reguleringsaspekter i utendørsdesign.

 • Gjennomføre mulighetsstudie

  Gjennomføre evaluering og vurdering av potensialet til et prosjekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Realisere en standardisert studie basert på omfattende undersøkelser og forskning for å støtte beslutningstakingsprosessen.

 • Oppfylle byggeforskrifter

  Kommunisere med bygningskontrollorganet, f.eks. ved å legge frem ordninger og planer, for å sikre at alle forskrifter, lover og kodekser følges.

 • Analysere problemer for å finne muligheter

  Identifisere og forutse problemer for å kunne velge et handlingsforløp, komme med egnede løsninger eller til og med identifisere utviklingsmuligheter.

 • Integrere målinger i arkitekturdesign

  Integrere målinger fra steder eller som er inkludert i prosjektet i design og skissering av arkitektoniske prosjekter. Inkludere hensyn som brannsikkerhet, akustikk og bygningsfysikk.

 • Skrive et arkitektonisk sammendrag

  Skrive et sammendrag som drøfter kundens krav. Dette sammendraget gir en kort beskrivelse av designspesifikasjoner og instrukser med hensyn til hva som forventes av arkitekten, som kostnader, teknikk, estetikk, sosiale og miljømessige forhold, og tidsramme.

 • Integrere tekniske prinsipper i arkitektonisk utforming

  Integrere tekniske prinsipper i arkitektonisk utforming under veiledning av teknikere innen ulike felt. Integrere elektrisk, byggeteknisk osv. teknisk spesialisering i arkitektoniske tegninger.

 • Tolke tekniske krav

  Analysere, forstå og anvende opplysningene om de tekniske vilkårene.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

 • Utføre feltundersøkelser

  Delta i feltforskning og vurdering av offentlige og private landområder og farvann.

 • Designe bygninger

  Designe bygninger og boligprosjekter i samarbeid med lokalsamfunn, kunder og andre fagfolk.

 • Oppfylle estetiske krav

  Oppfylle estetiske krav og skape et design som er i tråd med det som forventes av deg, visuelt og kunstnerisk.

 • Utvikle arkitektoniske planer

  Utvikle en hovedplan for byggeplasser og landskap. Utarbeide detaljerte utviklingsplaner og spesifikasjoner i samsvar med gjeldende lovgivning. Analysere utviklingsplaners presisjon, egnethet og overholdelse av lover.

 • Utføre feltarbeid

  Gjennomføre feltarbeid eller -undersøkelser, dvs. innsamling av opplysninger utenfor et laboratorium eller på en arbeidsplass. Besøke steder for å samle inn særlige opplysninger om feltet.

 • Integrere kunders byggekrav i den arkitektoniske utformingen

  Tolke kunders krav for byggeprosjekter og integrere dem i utformingen av konstruksjonen, samtidig som det tas hensyn til gjennomførbarhet og budsjettbegrensninger.

 • Gi råd om byggesaker

  Gi råd om bygg og anlegg til de ulike partene som deltar i byggeprosjekter. Gjøre dem oppmerksomme på viktige byggehensyn og gi råd angående byggebudsjetter.

 • Oppfylle tekniske krav

  Oppfylle tekniske krav fra kundene eller fra ingeniører, slik at de kan integrere dem i designen.

 • Lage arkitektoniske skisser

  Lage arkitektoniske skisser for utforming og detaljebeskrivelse av interiør og eksteriør i skala.

Source: Sisyphus ODB