Yrke audiolog

Audiologer vurderer, diagnostiserer og behandler pasienter (barn eller voksne) med audiologiske og vestibulære lidelser forårsaket av smittefarlige, genetiske, traumatiske eller degenerative tilstander, f.eks. hørselstap, øresus, svimmelhet, ubalanse, hyperakusi og hørselsprosesseringsvansker. De kan skrive ut høreapparat og ha en rolle i vurderingen og behandlingen av pasienter som kan ha nytte av cochleaimplantater.   

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Balansefysiologi

  Egenskapene og funksjonene til det vestibulære systemet, som er ansvarlig for kroppens likevekt.

 • Menneskeøre

  Strukturen, funksjonene og egenskapene til det ytre, midtre og indre øret, der det overføres lyd fra miljøet til hjernen.

 • Hygiene i helsevesenet

  Opprettholde hygienen i helsevesenet, f.eks. i sykehus og klinikker. De kan omfatte alt fra håndvask til rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr og metoder for smittevern.

 • Nevrofysiologi

  Den medisinske spesialiteten som omhandler studiet av nervesystemets funksjoner.

 • Høreapparater

  Typer, kjennetegn og leverandører av høreapparater som forsterker lyden for personen som har det på seg, med mål om å gjøre tale mer forståelig og korrigere hørselshemming.

 • Audiologi

  Vitenskapen knyttet til hørsel, balanse og andre beslektede lidelser og tilstander hos voksne eller barn.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Hørselstap

  Manifestasjonen, årsakene og symptomene til hørselshemminger, som gir en delvis eller totalt manglende evne til å høre.

 • Helsevesen

  Strukturen i og funksjonen til helsetjenester.

 • Audiometri

  Måten hørsel måles på, særlig knyttet til lydlysstyrke, frekvens og renhetsgrad for å kunne diagnostisere nedsatt hørsel og beslektede forstyrrelser.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Patologi

  Bestanddeler av en sykdom, årsaken, utviklingsmekanismer, morfologiske endringer i de kliniske konsekvensene av disse endringene.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Balanseforstyrrelser

  Årsaker som påvirker balansen hos mennesker, avvik og symptomer, f.eks. svimmelhet og desorientering.

 • Psykoakustikk

  Lydoppfatning fra musikk eller tale og deres psykologiske virkninger på den enkeltes hørsel.

 • Hørselsfysiologi

  Midler som lyd overføres gjennom det ytre, midtre, indre øret og hjernen.

 • Kommunikasjon knyttet til hørselsnedsettelse

  De fonologiske, morfologiske og syntaktiske aspektene og egenskapene ved menneskelig kommunikasjon for personer som er berørt av hørselshemming.

 • Akustikk

  Studie av lyd, dens refleksjon, forsterkning og absorpsjon i et rom.

Ferdigheter

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Lage avtrykk for øreavstøpninger

  Produsere et avtrykk av øret for en øreform og justere formen etter behov.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Gjennomføre klinisk revisjon

  Gjennomføre intern klinisk revisjon gjennom innsamling av statistiske, økonomiske og andre data relatert til tjenestelevering.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Tilpasse høreapparater

  Programmere høreapparater ved hjelp av en datamaskin, tilpasse og dele ut høreapparater, eller administrere cochleaimplantater, elektroniske enheter som brukes til å forbedre en persons hørsel.

 • Bruke spesielt høreutstyr for testing

  Bruke audiometre og datamaskiner for å bestemme graden av pasientens hørselshemming og finne andre faktorer relatert til problemet.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Henvise brukere av helsetjenester

  Henvise til andre helsetjenester når man avdekker at brukeren har behov for ytterligere diagnostikk eller intervensjoner.

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Diagnostisere hørselsskader

  Måle hørselstap og balanseforstyrrelser og fastslå årsakene til dette.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Gi behandlingsstrategier for utfordringer relatert til menneskelig helse

  Identifisere mulige behandlinger av utfordringer relatert til menneskelig helse innenfor et gitt samfunn i tilfeller der for eksempel smittsomme sykdommer har store konsekvenser på globalt plan.

 • Tilpasse hørselstester

  Tilpasse hørselstester etter pasientens alder og evner.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Informere pasienter om muligheter for å forbedre hørsel

  Rådgi og instruere hørselshemmede pasienter for å hjelpe dem med å forbedre kommunikasjonen sin, veilede dem til løsninger som tegnspråk eller leppelesning.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Instruere om bruk av høreapparater

  Instruere pasienter i bruk og vedlikehold av de foreskrevne høreapparatene.

 • Tilpasse kokleære implantater

  Tilpasse og finjustere cochleaimplantater som bidrar til rehabilitering av personer som lytter ved hjelp av implantatsystemer som forsterker lyden.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Overvåke pasienters fremgang knyttet til behandling

  Observere og rapportere om responsen til brukere av helsetjenester på medisinsk behandling, overvåke frem- eller tilbakeskrittene deres daglig og endre behandlingsmetodene når det er nødvendig.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Evaluere den psykologiske effekten av hørselsproblemer

  Vurdere hvordan hørselsproblemer berører pasienter psykisk i deres utdanningsmiljø, fagmiljø eller sosiale miljø.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Rense pasienters øreganger

  Rengjøre pasienters ørekanaler og unngå skader på normal trommehinnefunksjon.

 • Informere beslutningstakere om helserelaterte utfordringer

  Gi nyttig informasjon relatert til helsevesenet for å sikre at politiske beslutninger tas til fordel for lokalsamfunnene.

 • Gjennomføre helserelatert forskning

  Forske på helserelaterte emner og formidle resultater muntlig ved hjelp av presentasjoner, eller gjennom skriftlige rapporter og andre publikasjoner.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

Source: Sisyphus ODB