Yrke badevaktinstruktør

Badevaktinstruktører lærer fremtidige (profesjonelle) badevakter de nødvendige fremgangsmåtene og metodene som trengs for å bli en lisensiert badevakt. De gir opplæring i sikkerhetstilsyn for alle svømmere, vurdering av potensielt farlige situasjoner, redningsspesifikk svømme- og dykketeknikk, og førstehjelp for svømmerelaterte skader, og de informerer elevene om forebyggende ansvar for badevakter. De sikrer at elevene er bevisste på viktigheten av å kontrollere trygg vannkvalitet, iverksette risikostyring og være klar over de nødvendige protokoller og forskrifter om tilsyn og livredning. De overvåker elevenes fremgang, evaluerer elevene gjennom teoretiske og praktiske tester og tildeler badevaktlisenser når disse oppnås.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Rettshåndhevelse

  De ulike organisasjonene som deltar i håndheving av loven samt lover og forskrifter om håndheving av loven.

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

 • Helse-, sikkerhets- og hygienelovgivning

  Settet med helse-, sikkerhets- og hygienestandarder og lovbestemmelser som gjelder i en bestemt sektor.

Ferdigheter

 • Teste sikkerhetsstrategier

  Teste retningslinjer og strategier relatert til risiko og sikkerhetsstyring og -prosedyrer, for eksempel testing av evakueringsplaner, sikkerhetsutstyr og gjennomføring av øvelser.

 • Sørge for undervisningsmateriell

  Sikre at nødvendig materiell for klasseromsundervisning, som f.eks. visuelle hjelpemidler, utarbeides, holdes oppdatert og finnes i undervisningen.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Undervise i rettshåndhevelsesprinsipper

  Undervise studenter i praktisk og teoretisk rettshåndhevelse, nærmere bestemt kurs som forebygging av kriminalitet, undersøkelse av kollisjoner og våpenopplæring, for å bistå dem med å drive en framtidig karriere innenfor dette området.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Gi råd om brudd på forskrift

  Gi råd om forebyggende og korrigerende tiltak. Korrigere brudd på eller avvik fra rettslige forskrifter.

 • Svømme

  Bevege deg gjennom vann ved hjelp av lemmene.

 • Utdanne i beredskapshåndtering

  Lære samfunn, organisasjoner eller enkeltpersoner om risikostyring og beredskapsrespons, for eksempel hvordan forebyggings- og reaksjonsstrategier utvikles og implementeres, og gi opplæring i retningslinjer som er spesifikke for risikoene som gjelder for dette området eller denne organisasjonen.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Gi råd om sikkerhet

  Utdanne mennesker om sikkerhetstiltak for en viss aktivitet eller en viss plassering.

Source: Sisyphus ODB