Yrke beredskapskoordinator

Beredskapskoordinatorer analyserer potensiell risiko som katastrofer og nødsituasjoner for et lokalsamfunn eller en institusjon og utarbeider en strategi for å reagere på denne risikoen. De utarbeider retningslinjer for respons i en nødsituasjon for å minske konsekvensene. De gir de utsatte partene opplæring i disse retningslinjene. De tester dessuten responsplaner og sikrer at nødvendig materiell og utstyr er på plass i samsvar med helse- og sikkerhetsforskrifter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Teste sikkerhetsstrategier

  Teste retningslinjer og strategier relatert til risiko og sikkerhetsstyring og -prosedyrer, for eksempel testing av evakueringsplaner, sikkerhetsutstyr og gjennomføring av øvelser.

 • Estimere skader

  Estimere skade ved ulykker eller naturkatastrofer.

 • Gi råd om håndtering av systemer for miljørisiko

  Vurdere krav og gi råd om systemer for styring av miljørisiko. Sørge for kunden gjøs sin del for å forebygge eller begrense skadevirkninger på miljøet gjennom bruk av teknologi. Sørge for at nødvendige lisenser og tillatelser innhentes.

 • Utdanne i beredskapshåndtering

  Lære samfunn, organisasjoner eller enkeltpersoner om risikostyring og beredskapsrespons, for eksempel hvordan forebyggings- og reaksjonsstrategier utvikles og implementeres, og gi opplæring i retningslinjer som er spesifikke for risikoene som gjelder for dette området eller denne organisasjonen.

 • Tenke analytisk

  Produsere tanker ved å bruke logikk og resonnement til å identifisere styrker og svakheter ved alternative løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer.

 • Administrere nødprosedyrer

  Reagere raskt i nødstilfeller og igangsette nødprosedyrer.

 • Gi råd om sikkerhetsforbedringer

  Gi relevante anbefalinger etter at en undersøkelse er gjennomført; sørge for at anbefalingene vurderes behørig og følges når det er formålstjenlig.

 • Gi råd om risikostyring

  Gi råd om risikostyringspolicyer og forebyggingsstrategier og om iverksettelsen av disse, mens du tar i betraktning ulike risikoer for en bestemt organisasjon.

 • Administrere nødevakueringsplaner

  Overvåke planer for rask og sikker nødevakuering.

Source: Sisyphus ODB