Yrke biokjemiingeniør

Biokjemiingeniører gjennomfører biovitenskapelig forskning og gjør vitenskapelige funn om til kjemiske løsninger som kan forbedre velferden i samfunnet, f.eks. vaksiner, vevsreparasjon, forbedring av nyttevekster og framskritt innen grønne teknologier som renere drivstoff fra naturressurser.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Gasskromatografi

  Prinsipper for gasskromatografi som brukes til å analysere og dele bestemte sammensetninger som går over til fordamping uten nedbryting.

 • Analytisk kjemi

  Instrumenter og metoder som brukes til å skille ut, identifisere og beskrive masse – de kjemiske bestanddelene til naturlige og kunstige materialer og løsninger.

 • Gelpermeasjonskromatografi

  Polymeranalyse som skiller de aktuelle analytter på grunnlag av vekten.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Høyytelses væskekromatografi

  Analytisk kjemiteknikk som brukes til å identifisere og kvantifisere komponentene i en blanding.

 • Genetikk

  Studie av arvelighet, gener og variasjoner i levende organismer. Genetisk vitenskap tar sikte på å forstå prosessen angående arv fra foreldre til avkom og struktur og atferd for gener i levende vesener.

 • God produksjonspraksis

  Lovfestede krav og god produksjonspraksis (GMP) som brukes i den aktuelle bransjen.

 • Biologisk kjemi

  Biologisk kjemi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Statistisk prosesskontroll

  Metode for kvalitetskontroll som bruker statistikk til å overvåke prosesser.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Toksikologi

  Negative virkninger av kjemikalier på levende organismer, deres dose og eksponering.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

Ferdigheter

 • Utvikle opplæringsmateriell for biokjemisk produksjon

  Utvikle opplæringsmateriell på feltet biokjemisk produksjon i samarbeid med de relevante personene.

 • Undersøke tekniske prinsipper

  Analysere prinsipper som må tas med i betraktningen ved tekniske design og prosjekter, for eksempel funksjonalitet, reproduserbarhet, kostnader og andre prinsipper.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Bruke modeller (beskrivende eller inferensiell statistikk) og teknikker (datautvinning eller maskinlæring) for statistisk analyse og IKT-verktøy til å analysere data, avdekke korrelasjoner og forutse trender.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Anvende væskekromatografi

  Anvende kunnskap om polymerkarakterisering og væskekromatografi på utvikling av nye produkter.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Teste prøver for miljøforurensende stoffer

  Måle konsentrasjoner av forurensning i prøvene. Beregne luftforurensning eller gasstrøm som brukes i industrielle prosesser. Identifisere mulige risikoer for sikkerhet eller helse, som stråling.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Gi råd om produksjonsproblemer

  Gi råd til besøkte industrianlegg om hvordan produksjonen kan overvåkes bedre for å sikre at produksjonsprosesser diagnostiseres og løses på riktig måte.

 • Gi råd om nitratforurensning

  Utslipp av dinitrogenoksid bidrar til nedbryting av ozonlaget, som beskytter jorden mot ultrafiolett stråling. Det er også den mineralgjødselen som er mest brukt i jordbruket. Gjødsling har innført store mengder nitrogen i det vitikulturelle økosystemet.

 • Dokumentere analyseresultater

  Dokumentere, skriftlig eller elektronisk, prosessene og resultatene av analysene av prøvene.

 • Tolke 3D-planer

  Tolke og forstå planer og tegninger som inngår i produksjonsprosesser, inkludert gjengivelser i 3D.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Tolke 2D-planer

  Tolke og forstå planer og tegninger innenfor produksjonsprosesser, herunder representasjoner i to dimensjoner.

 • Administrere kjemiske testprosedyrer

  Håndtere prosedyrene som skal brukes ved kjemisk testing. Utforme prosedyrene og gjennomføre tester i samsvar med dem.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Bruke kromatografiprogramvare

  Bruke programvaren for kromatografidatasystemet, som samler inn og analyserer kromatografidetektorens resultater.

 • Kjøre laboratoriesimuleringer

  Kjøre simuleringer av prototyper, systemer eller nylig utviklede kjemiske produkter ved hjelp av laboratorieutstyr.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

Source: Sisyphus ODB