Yrke biokjemitekniker

Biokjemiteknikere gir teknisk bistand innen forskning på, analyse av og testing av reaksjoner som skyldes kjemikalier i levende organismer. De bruker laboratorieutstyr for å bidra til å utvikle eller forbedre kjemibaserte produkter, de samler inn og analyserer data til eksperimenter, de utarbeider rapporter, og de vedlikeholde laboratorielageret.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Bioteknologi

  Teknologi som bruker, endrer eller utnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter for å utvikle nye teknologier og produkter beregnet på bestemte bruksområder.

 • Biologisk kjemi

  Biologisk kjemi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Laboratorieutstyr

  Verktøy og utstyr som brukes av forskere og andre vitenskapelige fagfolk i et laboratorium.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Genetikk

  Studie av arvelighet, gener og variasjoner i levende organismer. Genetisk vitenskap tar sikte på å forstå prosessen angående arv fra foreldre til avkom og struktur og atferd for gener i levende vesener.

Ferdigheter

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Vedlikeholde laboratorieutstyr

  Rengjøre laboratorieglass og annet utstyr etter bruk og se etter skade eller korrosjon for å sørge for at det fungerer slik det skal.

 • Bistå i å produsere laboratoriedokumentasjon

  Bistå i dokumentasjon av laboratoriearbeid, med særlig vekt på retningslinjer og standardiserte driftsprosedyrer.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Analysere eksperimentelle laboratoriedata

  Analysere eksperimentelle data og tolke resultatene, og skrive rapporter og sammendrag av funn

 • Skrive tekniske rapporter

  Skrive tekniske kunderapporter som er forståelige for folk uten teknisk bakgrunn.

 • Kalibrere laboratorieutstyr

  Kalibrere laboratorieutstyr ved å sammenligne målinger – én med kjent omfang eller korrekthet, som er registrert av en pålitelig enhet, og en annen måling fra en annen laboratorieenhet. Gjennomføre målingene på en så lik måte som mulig.

 • Bruke laboratorieutstyr

  Bruke laboratorieutstyr korrekt under arbeid i et laboratorium.

 • Administrere inventar

  Styre produktbeholdningen og foreta avveininger mellom tilgjengelighet og lagerkostnad.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

Source: Sisyphus ODB