Yrke borevæskelogger

Borevæskeloggere analyserer borevæskene etter at de er boret opp. De analyserer væskene i et laboratorium. Borevæskeloggere bestemmer posisjonen til hydrokarboner med hensyn til dybde. De overvåker også naturgass og identifiserer grunnens sammensetning.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kjemiske prosesser

  Relevante kjemiske prosesser som brukes i produksjon, f.eks. rensing, separering, emulgerings- og dispergeringsbehandling.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Naturgass

  De ulike fasettene av naturgass: utvinning, behadling, bestanddelene, bruksområder, miljøfaktorer, osv.

Ferdigheter

 • Utføre prøvetesting

  Undersøke og utføre tester på forberedte prøver; unngå enhver mulighet for utilsiktet eller tilsiktet forurensing under prøvefasen. Betjene prøvetakingsutstyret i tråd med konstruksjonsparametrene.

 • Utføre dataanalyse

  Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

 • Klargjøre prøver for testing

  Ta og klargjøre prøver for testing, kontrollere at de er representative; unngå feilkilder og alle muligheter for tilfeldig eller bevisst kontaminering. Sørge for tydelig nummerering, merking og registrering av prøveopplysningene for å sikre at resultatene kan spores tilbake til det opprinnelige materialet.

 • Overvåke utstyr

  Overvåke utstyr, altså følge med på målere, brytere eller skjermer, for å sikre at utstyret fugnerer som det skal.

 • Skrive produksjonsrapporter

  Utarbeide og fullføre skiftplaner og produksjonsrapporter til rett tid.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Gjennomføre jordprøver

  Analysere og teste jordprøver. Fastslå gasskromatografien og samle inn aktuelle opplysninger om isotoper og karbon. Fastslå viskositet.

 • Undersøke geokjemiske prøver

  Analysere laboratorieprøver ved bruk av utstyr som spektrometre, gasskromatografer, mikroskoper, mikroprober og karbonanalysatorer. Bestemme alder og egenskaper for miljøprøver som mineraler, stein eller jord.

 • Samle inn oljeprøver

  Innhente prøver av petroleumsprodukter ved å vri på tappeventiler; sette beholderen inn i tanken for å innhente prøvemateriale.

 • Teste oljeprøver

  Analysere oljeprøver med sikte på å fastslå egenskaper som konsistens, tekstur, viskositet og konsentrasjon. Betjene måleinstrumenter som pH-meter, hydrometer og viskosimeter.

 • Samle inn prøver

  Sette opp og betjene utstyr for å innhente vann-, gass- eller jordprøver for testing.

 • Teste prøver for miljøforurensende stoffer

  Måle konsentrasjoner av forurensning i prøvene. Beregne luftforurensning eller gasstrøm som brukes i industrielle prosesser. Identifisere mulige risikoer for sikkerhet eller helse, som stråling.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

Source: Sisyphus ODB