Yrke brannkonstabel, sjøfart

Brannkonstabler, sjøfart står i beredskap i tilfelle brannutbrudd eller andre farlige situasjoner i marine miljøer. De reagerer aktivt for å holde branner og utbrudd av andre farlige stoffer under kontroll på fartøyer, i havner eller andre marine anlegg. De sikrer at det marine anlegget overholder HMS-retningslinjene. De fører også tilsyn med opprydningen av stedet og vurderer skaden.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Brannslokkingssystemer

  Enheter og systemer som brukes til å slukke brann, klassene og brannkjemien.

 • Brannsikkerhetsforskrifter

  Lovregler som skal anvendes for brannsikring og forebygging av brann i et anlegg.

 • Marineoperasjoner

  Operative prosedyrer og forskrifter for militære marineorganisasjoner, på baser og på fartøy på tokt.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Hydraulikk

  Systemer for kraftoverføring som bruker kraften i flytende væsker til å overføre kraft.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

 • Brannforebyggende prosedyrer

  Regelverk for forebygging av brann og eksplosjon samt utstyr, systemer og metoder som brukes.

Ferdigheter

 • Sørge for fartøysikkerhet

  Sikre at sikkerhetskrav til fartøy oppfylles i henhold til juridiske normer. Sjekke at sikkerhetsutstyret er på plass og fungerer slik det skal. Kommunisere med maskinister for å sikre at de tekniske delene av fartøyet fungerer effektivt og kan levere nødvendig ytelse for den kommende reisen.

 • Håndtere nødhjelpsituasjoner

  Håndtere situasjoner der beslutningstaking under tidspress er viktig for å redde liv.

 • Jobbe som et team i et farlig miljø

  Jobbe som et team i et farlig, og noen ganger høylytt miljø, som en bygning som brenner eller metallfabrikk, for å oppnå en høyere grad av effektivitet og ta hensyn til arbeidstakernes sikkerhet.

 • Bruke ulike typer brannslukkere

  Forstå og bruke ulike metoder for brannslokking og ulike typer og klasser av brannslokkingsutstyr.

 • Evakuere folk fra bygninger

  Evakuere en person fra en farlig bygning eller en situasjon for å beskytte vedkommende, og sørge for at offeret kommer i sikkerhet og kan motta eventuell nødvendig medisinsk behandling.

 • Betjene marine maskinerisystemer

  Betjene marint maskineri, herunder marine dieselmotorer, dampturbiner, kjeler, akselinstallasjoner, propeller, forskjellige hjelpesystemer, styremekanismer, automatiske kontrollsystemer og maskiner på dekk. Følge sikkerhets- og nødprosedyrer for drift av fremdriftsmaskineri, herunder kontrollsystemer. Klargjøre, betjene og vedlikeholde følgende maskindeler og kontrollsystemer: hovedmotor og dampkjel med tilhørende hjelpeutstyr og dampsystemer, hjelpemaskineri og tilhørende systemer og annet hjelpeutstyr som kjølesystemer, klimaanlegg og ventilasjonsanlegg. Treffe nødvendige tiltak for å hindre skade på disse systemene.

 • Slokke branner

  Velge egnede stoffer og metoder for å slokke branner, avhengig av størrelsen på brannen, for eksempel vann og diverse kjemiske stoffer. Bruke røykvernsapparat.

 • Forhindre marin forurensning

  Gjennomføre inspeksjoner og treffe tiltak for å forhindre eller dempe havforurensning. Følge internasjonale normer og traktater.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Undersøke maritime ulykker

  Undersøke ulykker til sjøs; samle inn bevis i tilfelle det fremsettes erstatningskrav.

 • Betjene marine kommunikasjonssystemer

  Betjene marine kommunikasjonssystemer, kommunisere med andre skip eller kontrollsentre på land, for eksempel for å sende beskjeder som haster, angående sikkerhet. Sende eller motta varsler og så videre.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Gjennomføre søke- og redningsoppdrag

  Bistå ved bekjempelse av natur- og samfunnskatastrofer, som skogbrann, flom og trafikkulykker. Gjennomføre søke- og redningsoppdrag.

 • Håndtere store hendelser

  Utføre umiddelbare tiltak for å reagere ved store hendelser som påvirker personers sikkerhet på private eller offentlige steder, som for eksempel trafikkulykker.

 • Velge farekontroll

  Velge hensiktsmessige tiltak for farehåndtering og risikostyring.

Source: Sisyphus ODB