Yrke brukeropplevelsesanalytiker

Brukeropplevelseanalytikere vurderer kundesamspill og -erfaring og analyserer brukernes atferd, holdninger og følelser relatert til bruken av et bestemt produkt, system eller en tjeneste. De kommer med forslag til forbedring av grensesnitt og brukbarhet av produkter, systemer eller tjenester. I den forbindelse tar de i betraktning de praktiske, erfaringsmessige, emosjonelle, meningsmessige og verdimessige aspektene ved menneske-maskin-interaksjon og produkteierskap, i tillegg til personens oppfatning av aspekter ved systemet, som for eksempel nytte, brukervennlighet og brukererfaringsdynamikk.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Menneske-maskin-interaksjon

  Studiet av atferd og samhandling mellom digitale enheter og mennesker.

 • Programvareinteraksjonsdesign

  Metoder for å utforme samspillet mellom brukere og en programvare eller en tjeneste for å oppfylle behovene og preferansene hos de fleste personer som vil vurdere produktet, og for å forenkle kommunikasjonen mellom produktet og brukeren, som målrettet utforming.

 • Kognitiv psykologi

  De menneskelige mentale prosessene, f.eks. oppmerksomhet, minne, språkbruk, oppfatning, problemløsning, kreativitet og tenking.

 • Atferdsvitenskap

  Undersøke og analyse aktuell atferd ved hjelp av regulerte og naturtro observasjoner, og disiplinerte vitenskapelige eksperimenter.

 • Applikasjonsanvendelighet

  Prosess der lærbarheten, effektiviteten, nytten og brukervennligheten til en programvare kan defineres og måles.

Ferdigheter

 • Måle programvarebrukervennlighet

  Undersøke om programvareproduktet er lett å bruke for sluttbrukeren. Identifisere brukerproblemer og foreta justeringer for å forbedre brukervennligheten. Samle inn data om hvordan brukere vurderer programvareprodukter.

 • Levere teknisk dokumentasjon

  Utarbeide dokumentasjon for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, som beskriver deres funksjonalitet og sammensetning på en slik måte at det er forståelig for et bredt publikum uten teknisk bakgrunn og i samsvar med definerte krav og standarder. Holde dokumentasjon oppdatert.

 • Gjennomføre forskning på IKT-brukeres aktiviteter

  Utføre forskningsoppgaver, som rekruttering av deltakere, planlegging av oppgaver, innsamling av empiriske data, dataanalyse og produksjon av materiale for å vurdere hvordan brukerne bruker et IKT-system, et program eller en app.

 • Måle kundetilbakemeldinger

  Vurdere kundens kommentarer for å finne ut om kundene er fornøyd eller misfornøyd med produktet eller tjenesten.

 • Analysere virksomhetskrav

  Studere kunders behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med sikte på å identifisere og løse avvik og mulige konflikter mellom berørte parter.

 • Lage prototype av brukererfaringsløsninger

  Utforme og klargjøre modeller, prototyper og strømmer for å teste brukererfaringsløsninger (UX) eller for å samle inn tilbakemeldinger fra brukere, kunder, partnere eller interessenter.

 • Vurdere brukeres interaksjon med IKT-applikasjoner

  Vurdere hvordan brukerne samhandler med IKT-applikasjoner, for å analysere atferden deres, trekke konklusjoner (for eksempel om motivene, forventningene og målene deres) og forbedre funksjonaliteten til applikasjonene.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Gjennomføre kvalitative undersøkelser

  Samle inn relevant informasjon ved bruk av systematiske metoder som intervjuer, fokusgrupper, tekstanalyse, observasjoner og case-studier.

 • Gjennomføre undersøkelsesintervju

  Bruke faglige undersøkelser og intervjumetoder og -teknikker for å innhente relevante data, fakta eller opplysninger for å få nytt innsyn og virkelig forstå hva intervjuobjektet har å si.

 • Bruke erfaringskart

  Undersøke alle interaksjonene og berøringspunktene folk har med et produkt, et merke eller en tjeneste. Bestemme nøkkelvariabler som varighet og frekvens for hvert berøringspunkt.

 • Gjennomføre kvantitativ forskning

  Gjennomføre en systematisk empirisk undersøkelse av observerbare fenomener ved hjelp av statistiske og matematiske metoder eller databehandlingsmetoder.

Source: Sisyphus ODB