Yrke bygg- og anleggsarbeider

Bygg- og anleggsarbeidere utfører oppgaver i forbindelse med rydding og klargjøring av anleggsområder for byggetekniske prosjekter. Dette inkluderer arbeid med bygging og vedlikehold av veier, jernbaner og demninger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kontrollpaneler for mudring

  Konfigurasjon til ulike typer kontrollpaneler for mudring. Hvordan funksjonene til mudringen er tilordnet til kontrollpanelet.

 • Mekaniske verktøy

  Forstå maskiner og verktøy, herunder deres design, bruk, reparasjon og vedlikehold.

 • Komprimeringsteknikker

  Kunnskapsområde som omfatter ulike teknikker for legging av asfalt på veier. Teknikkene dikteres av de enkelte asfaltblandingene og leggeteknikkene som brukes. Dette avhenger av valsing og massefordeling.

 • Utgravningsteknikker

  Metoder for å fjerne stein og jord, brukt i en utgravningsplass og tilknyttede risikoer.

 • Arbeidstog

  Sammensetning av og funksjonene til et arbeidstog, et tog som består av automatiske maskiner som fjerner, inspiserer, justerer og legger ballast, sviller og skinner.

 • Jernbaneinfrastruktur

  Forstå godt kjennetegnene på jernbaneinfrastruktur: jernbaneteknologier, spormåling, jernbanesignalisering, jernbaneoverganger, osv.

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

Ferdigheter

 • Inspisere byggeplasser

  Ivareta helse og sikkerhet under byggeprosjektet ved å inspisere anleggsområdet jevnlig. Identifisere risikoer for å sette mennesker i fare eller for å skade anleggsutstyr.

 • Utføre dreneringsarbeid

  Grave dreneringsgrøfter og legge rør- eller grøftinstallasjoner for å drenere overskuddsvæske og for å unngå innsynking og annen skade.

 • Legge rørinstallasjon

  Legge rørinstallasjon for transport av væske eller gass fra ett punkt til et annet, og koble den til drivstoff- og vannforsyning, luftkanaler og andre komponenter.

 • Legge asfaltlag

  Bruke ulike kvaliteter av asfalt til å legge asfaltlag på en vei. Legge et asfaltgrunnlag med et lavt innhold av bitumen for å gi en stabil overflate, et bindelag med mellomhøyt innhold av bitumen og et overflatelag som inneholder materiale av høyest kvalitet med høyest innhold av bitumen, slik at veien motstår påkjenningene fra veitransport. Håndtere en utleggermaskin for å legge asfalten eller bruke andre teknikker og instrumenter.

 • Fjerne veidekke

  Fjerne en eksisterende vegoverflate. Bruke egnede maskiner eller koordinere med maskinførere for å hjelpe til med utgraving av asfalt- eller betongveidekke.

 • Styre drift av tungt anleggsutstyr

  Rettlede en kollega i manøvreringen av tungt anleggsutstyr. Følge operasjonen nøye og forstå når det må gis tilbakemeldinger. Bruke kommunikasjonsteknikker som stemme, kombinert radiosender og -mottaker, avtalte håndsignaler og plystring for å signalisere korrekt informasjon til operatøren.

 • Legge bærelag

  Legge de stabiliserende banene som støtter en vei. Legge det øvre bærelaget, som forbedrer dreneringsegenskapene til veien, og et forsterkningslag hvis det er påkrevd. Bruke riktig materiale til dette, vanligvis en blanding av tilslagsmaterialer eller lokale sekundærmaterialer, noen ganger med noen bindemidler tilsatt.

 • Grave jord mekanisk

  Bruke mekanisk utstyr til å grave opp og flytte jord. Forme hull i henhold til gravingsplaner.

 • Inspisere veiskilt

  Inspiser veiskilt for tegn på korrosjon, utdatert informasjon, snitt og bulker, lesbarhet og refleksjon. Bestemme videre handlingsforløp når problemer blir funnet.

 • Forberede undergrunn for veidekke

  Sørge for at overflaten under veien er klar for veidekke. Sikre at den er flat, stabil og i stand til å motstå den mekaniske belastningen ved veitrafikk.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Transportere byggeforsyningsartikler

  Ta med byggematerialer, verktøy og utstyr til byggeplassen og oppbevare dem på riktig måte ved å ta i betraktning aspekter som arbeidernes sikkerhet og beskyttelse mot forringelse.

 • Inspisere jernbanespor visuelt

  Visuell kontroll av integriteten til togspor, sviller og ballast. Dette gjøres vanligvis som respons på rapporter fra arbeidstakere eller signaler fra følere.

 • Inspisere asfalt

  Inspisere legging av asfalt, sikre at spesifikasjonene oppfylles, og at asfalten ikke renner.

 • Inspisere byggingsforsyninger

  Inspisere byggingsforsyninger for skade, fuktighet, tap eller andre problemer før materialet brukes.

 • Posisjonere rekkverk og fotlister

  Feste rekkverk og stigbrett til stillasstandardene i faste høyder og intervaller for å ivareta arbeidernes sikkerhet og forhindre at gjenstander faller. Sikre rekkverk ved bruk av koblinger eller kiler.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Jobbe i et konstruksjonsteam

  Arbeide som en del av et team i et byggeprosjekt. Kommunisere effektivt, dele informasjon med teammedlemmer og rapportere til overordnede. Følge instruksjoner og tilpasse seg til endringer på en fleksibel måte.

 • Inspisere dreneringskanaler

  Vedlikeholde og renske takrenner, kloakksystemer og andre vannbærende anlegg for å sikre riktig drenering, og for å forebygge skader på infrastruktur som veier og jernbaner.

 • Legge rørunderlag

  Legge underlag i en grøft for å stabilisere et rør dersom det er nødvendig. Legge underlag under og rundt røret for å beskytte det mot omgivelsene.

Source: Sisyphus ODB