Yrke bygningsinspektør

Bygningsinspektører insipiserer bygninger og avgjør om ulike spesifikasjoner er overholdt. De observerer konstruksjoner og fastslår egnethet, kvalitet, motsandsdyktighet og generelt samsvar med forskriftene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Byggeteknikk

  Den tekniske disiplinen som studerer designet, konstruksjonen og vedlikeholdet av naturlig bygde verk, f.eks. veier, bygninger og kanaler.

 • Byggforskrifter

  Retningslinjer som bestemmer minstestandardene for bygninger og andre konstruksjoner for å verne menneskers helse og sikkerhet.

 • Konstruksjonsmetoder

  Ulike teknikker og metoder for montering av bygninger og andre konstruksjoner.

 • Byplanleggingsloven

  Avtaler om investeringer og byutvikling. Den rettslige utviklingen vedrørende konstruksjon med hensyn til miljø, bærekraft, sosiale og finansielle spørsmål.

 • Bygningsrettssystemer

  De ulike rettslige systemer og forskrifter som gjelder for bygge- og anleggsvirksomhet i hele Europa.

 • Kvalitetssikringsprosedyrer

  Prosedyrer for å inspisere et produkt eller system for å sikre at det er i henhold til spesifikasjoner og krav.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Arkitektoniske forskrifter

  Regelverk, statutter og juridiske kontrakter som finnes i EU på området for arkitektur. 

Ferdigheter

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Formidle problemene til overordnede kolleger

  Kommunisere med og gi tilbakemeldinger til overordnede hvis det oppstår problemer eller manglende samsvar.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Skrive inspeksjonsrapporter

  Skrive resultater og konklusjoner etter inspeksjon på en klar og forståelig måte. Loggføre inspeksjonsprosessene, som kontakt, resultat og trinn som er utført.

 • Kontrollere konstruksjonssamsvar

  Avgjøre hvorvidt en konstruksjon er i samsvar med lover og forskrifter.

 • Inspisere byggesystemer

  Inspisere bygninger og byggesystemer, for eksempel avløpsanlegg eller elektriske anlegg, for å kontrollere overholdelse av regler og krav.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

Source: Sisyphus ODB