Yrke controller

Controllere håndterer alle oppgaver knyttet til budsjettering og regnskap i et selskap eller organisasjon. De gjennomfører og sikrer overholdelse av interne økonomi- og regnskapsrutiner, og utarbeider dokumentasjon for eksterne revisjoner. De samler inn regnskapsinformasjon, bl.a. aktiva, passiva, egenkapital og kontantstrøm, for å vurdere selskapets økonomiske stilling og utarbeide årlige budsjetter og prognoser.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Finansavdelingsprosesser

  De ulike prosessene, oppgavene, sjargongen og rollene i en organisasjon og andre særtrekk ved den finansielle avdelingen i en organisasjon. Forstå finansregnskap, investeringer, retningslinjer for offentliggjøring av informasjon, osv.

 • Regnskapsavdelingsprosesser

  De ulike prosessene, oppgavene, sjargongen, organisasjonsroller og andre særtrekk ved regnskapsavdelingen i en organisasjon, f.eks. bokføring, fakturering, registrering og beskatning.

 • Skattelov

  Regelverk som gjelder på et bestemt spesialiseringsområde, f.eks. importskatt, offentlig selskapsskatt osv.

 • Finansregnskap

  Settet med finansielle poster som viser selskapets finansielle posisjon på slutten av en bestemt periode eller regnskapsåret. Regnskapet består av fem deler som består av balanseoppstillingen, oppstillingen over totalresultat, oppstillingen over endringer i egenkapital (SOCE), oppstillingen over kontantstrømmer og noter.

Ferdigheter

 • Utvikle økonomiske statistikkrapporter

  Lage økonomiske og statistiske rapporter på grunnlag av innsamlede data som skal fremlegges for ledelsesorganer i en organisasjon.

 • Sammenstille finansiell informasjon

  Samle inn, revidere og sammenstille finansiell informasjon fra ulike kilder eller avdelinger for å utarbeide et dokument med enhetlig informasjon eller planer.

 • Evaluere budsjetter

  Lese budsjettplaner, analysere utgifter og inntekter som er planlagt i løpet av en bestemt periode, og vurdere overholdelsen av selskapets eller organets generelle planer.

 • Sikre etterlevelse av regnskapskonvensjoner

  Utøve regnskapsstyring og overholdelse av allment anerkjente regnskapsprinsipper, som f.eks. registrering av transaksjoner med gjeldende pris, kvantifisering av gods, skille lederes personlige regnskaper fra selskapet regnskap, muliggjøre overføring av juridisk eierskap til eiendeler i løpet av realiseringstiden, og sikre prinsippet om vesentlighet.

 • Analysere de økonomiske resultatene til et selskap

  Analysere selskapets resultater basert på regnskap, registre og ekstern informasjon om markedet for å finne muligehter for forbedring som kan øke overskuddet.

 • Spore KPIer

  Identifisere de målbare tiltakene et selskap eller en næring bruker til å vurdere eller sammenligne ytelse med hensyn til å oppfylle sine driftsmessige og strategiske mål ved hjelp av forhåndsdefinerte ytelsesindikatorer.

 • Lage en finansiell plan

  Lage en finansiell plan i samsvar med regelverket for finans og klienter, herunder en investorprofil, finansiell rådgivning, forhandlinger og transaksjonsplaner.

 • Tolke finansregnskap

  Lese, forstå og tolke sentrale linjer og indikatorer i finansregnskap. Trekke ut de viktigste opplysningene fra finansregnskap, basert på behovene, og integrere disse opplysningene i utviklingen av departementets planer.

 • Forklare regnskapsregistre

  Gi ytterligere forklaring og opplysninger til personale, leverandører, revisorer og andre instanser om hvordan regnskapene ble registrert og behandlet i finansregnskapet.

 • Følge de lovpålagte forpliktelsene

  Forstå, overholde og bruke selskapets lovpålagte forpliktelser i den daglige utførelsen av arbeidet.

 • Håndheve økonomiske retningslinjer

  Lese, forstå og sørge for overholdelse av selskapets finanspolicy med hensyn til alle skatte- og regnskapsprosedyrer i organisasjonen.

 • Forberede finansoversikt

  Samle inn, registrere og forberede regnskapet med opplysninger om selskapets økonomi på slutten av en bestemt periode eller et regnskapsår. Finansregnskapet består av fem deler: balanseregnskapet, oppstillingen av totalresultatet, oppstillingen av endringer i egenkapital (SOCE), oppstillingen av kontantstrømmer og noter.

 • Gjennomføre utgiftskontroll

  Analysere utgiftskontoer opp mot inntekter og bruk i ulike selskapsenheter, selskaper eller organisasjoner. Komme med anbefalinger om effektiv bruk av finansielle ressurser.

Source: Sisyphus ODB