Yrke databasedesigner

databasedesigner
Credits: Shutterstock.com

Databasedesignere angir databasens logiske struktur, prosesser og informasjonsflyter. De designer datamodeller og databaser for å betjene datainnhenting.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Systemer for databaseadministrering

  Verktøy for å opprette, oppdatere og administrere databaser, f.eks. Oracle, MySQL og Microsoft SQL Server.

 • IKT-sikkerhetslovgivning

  Lovgivning som beskytter informasjonsteknologi, IKT-nettverk og datasystemer og juridiske konsekvenser som følge av misbruk. Regulerte tiltak omfatter brannvegger, angrepsdetektering, antivirusprogramvare og kryptering.

 • Systemteori

  Prinsipper som kan anvendes på alle typer systemer på alle hierarkiske nivåer, som beskriver systemets interne organisasjon, dets ordninger for å opprettholde identitet og stabilitet og å oppnå tilpasning og regler i form av sine avhengigheter og interaksjon med miljøet.

 • Informasjonsstruktur

  Typen infrastruktur som definerer dataformatet: halvstrukturert, ustrukturert eller strukturert.

 • Livssyklus innen systemutvikling

  Rekkefølgen av trinn, som planlegging, programmering, testing og utrulling samt modeller for utvikling og håndtering av livssyklusen til et system.

 • Database

  Klassifisering av databaser, som omfatter deres formål, kjennetegn, terminologi, modeller og bruk som XML-databaser, dokumentorienterte databaser og fulltekstdatabaser.

 • Nettprogrammering

  Programmeringsparadigmet som er basert på kombinasjonen av koding (som legger til kontekst og struktur i teksten) og annen nettprogrammeringskode, f.eks. AJAX, javascript og PHP for å kunne gjennomføre hensiktsmessige tiltak og visualisere innholdet.

 • Spørringsspråk

  Området for standardiserte dataspråk for gjenfinning av informasjon fra en database, og på dokumenter som inneholder nødvendig informasjon.

 • Resource Description Framework-spørringsspråk

  Spørringsspråkene, f.eks. SPARQL, som brukes til å hente og manipulere data, lagret i Resource Description Framework-format (RDF).

 • Forretningsprosessmodellering

  Verktøy, metoder og betegnelser, f.eks. forretningsprosessmodellering (BPMN) og språk for forretningsprosessutførelse (BPEL), som brukes til å beskrive og analysere egenskapene til en forretningsprosess og modellere ytterligere utvikling.

 • Databaseutviklingsverktøy

  Metoder og verktøy som brukes for å opprette logiske og fysiske strukturer for databaser, f.eks. logiske datastrukturer, diagrammer, modellmetoder og enhetsrelasjoner.

Ferdigheter

 • Administrere standarder for datautveksling

  Fastsette og opprettholde standarder for omdanning av data fra kildeskjemaer til den nødvendige datastrukturen i et resultatskjema.

 • Utarbeide programvaredesign

  Omdanne en rekke krav til et tydelig og organisert programvaredesign.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Vurdere IKT-kunnskap

  Evaluere den implisitte mestringen til dyktige eksperter av et IKT-system for å gjøre den eksplisitt for videre analyse og bruk.

 • Betjene administreringssystem for relasjonsdatabase

  Hente ut, lagre og verifisere informasjon ved hjelp av administrasjonssystem for database som er basert på en relasjonell databasemodell, og som ordner data i tabeller med rader og kolonner, for eksempel Oracle Database, Microsoft SQL Server og MySQL (Oracle Corporation).

 • Utføre dataanalyse

  Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

 • Utforme databaseskjema

  Lage utkast til et databaseoppsett ved å følge reglene for relasjonsdatabasestyringssystemet (RDBMS) for å skape en logisk organisert gruppe av objekter som tabeller, kolonner og prosesser.

 • Anvende IKT-systemteori

  Implementere prinsipper for IKT-systemteori for å forklare og dokumentere systemegenskaper som kan anvendes universelt på andre systemer.

 • Administrere database

  Bruke skjemaer og modeller for databasedesign, definere dataavhengigheter, bruke spørringsspråk og databaseadministrasjonssystemer (DBMS) til å utvikle og administrere databaser.

 • Opprette datasett

  Skape en samling nye eller eksisterende relaterte datasett som består av separate elementer, men som kan håndteres som én enhet.

 • Utvikle automatiserte overføringsmetoder

  Lage metoder for automatisk overføring av IKT-informasjon mellom lagringstyper, formater og systemer for å spare menneskelige ressurser for å utføre oppgaven manuelt.

 • Lage databasediagrammer

  Utarbeide databasedesignmodeller og -diagrammer som etablerer strukturen av en database ved hjelp av modellprogramvareverktøy som skal implementeres i videre prosesser.

 • Flytte eksisterende data

  Anvende metoder for migrasjon og konvertering av eksisterende data for å overføre eller konvertere data mellom formater eller lagrings- eller datasystemer.

 • Analysere virksomhetskrav

  Studere kunders behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med sikte på å identifisere og løse avvik og mulige konflikter mellom berørte parter.

 • Skrive databasedokumentasjon

  Utarbeide dokumentasjon med informasjon om databasen som er relevant for sluttbrukerne.

 • Bruke formateringsspråk

  Bruke dataspråk som er syntaktisk skillbare fra teksten, for å legge til kommentarer til et dokument, angi layout og prosesstyper av dokumenter som HTML.

Source: Sisyphus ODB