Yrke dataingeniør

Dataforskere driver med forskning innenfor data- og informasjonsvitenskap, rettet mot større kunnskap om og forståelse av grunnleggende aspekter ved IKT-fenomener. De skriver forskningsrapporter og forslag. Dataforskere finner også opp og designer nye tilnærminger til datateknologi, finner innovative bruksområder for eksisterende teknologi, og studerer og løser komplekse problemer innen databehandling.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

Ferdigheter

 • Anvende omvendt utvikling

  Bruke teknikker for få informasjon ut av eller dekonstruere IKT-komponenter, -programmer eller -systemer for å analysere, korrigere og rekonstruere eller reprodusere disse.

 • Syntetisere forskningspublikasjoner

  Lese og tolke vitenskapelige publikasjoner som presenterer et forskningsproblem, metode, løsning og hypotese. Sammenligne dem og trekke ut de nødvendige opplysningene.

 • Gjennomføre forskning på IKT-brukeres aktiviteter

  Utføre forskningsoppgaver, som rekruttering av deltakere, planlegging av oppgaver, innsamling av empiriske data, dataanalyse og produksjon av materiale for å vurdere hvordan brukerne bruker et IKT-system, et program eller en app.

 • Drive vitenskapelig forskning

  Planlegge vitenskapelig forskning ved å utforme forskningsspørsmålet og gjennomføre empirisk eller litteraturbasert forskning for å komme frem til om forskningsspørsmålet stemmer.

 • Gjennomføre kvantitativ forskning

  Gjennomføre en systematisk empirisk undersøkelse av observerbare fenomener ved hjelp av statistiske og matematiske metoder eller databehandlingsmetoder.

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Gjennomføre litteraturforskning

  Gjennomføre en omfattende og systematisk undersøkelse av informasjon og publikasjoner om et bestemt emne. Presentere et sammendrag av sammenlignet og evaluert litteratur.

 • Gjennomføre undersøkelsesintervju

  Bruke faglige undersøkelser og intervjumetoder og -teknikker for å innhente relevante data, fakta eller opplysninger for å få nytt innsyn og virkelig forstå hva intervjuobjektet har å si.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Bruke modeller (beskrivende eller inferensiell statistikk) og teknikker (datautvinning eller maskinlæring) for statistisk analyse og IKT-verktøy til å analysere data, avdekke korrelasjoner og forutse trender.

 • Skrive forskningsforslag

  Syntetisere og skrive forslag som tar sikte på å løse forskningsproblemer. Skissere grunnlaget og målene for forslaget, estimert budsjett, risiko og virkning. Dokumentere fremskritt og nye utviklinger for det aktuelle emnet og fagretningen.

 • Gjennomføre kvalitative undersøkelser

  Samle inn relevant informasjon ved bruk av systematiske metoder som intervjuer, fokusgrupper, tekstanalyse, observasjoner og case-studier.

Source: Sisyphus ODB