Yrke dekksgutt, fiskebåt

Dekksgutter, fiskebåt arbeidet på fiskebåter, hvor de utfører aktiviteter knyttet til fiske. De utfører fiskerirelatert og maritimt arbeid på land og til sjøs, for eksempel håndtering av fiskeutstyr og fangst, kommunikasjon, forsyning, sjømannskap, bevertning og lager.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Code of Conduct for Responsible Fisheries

  De forente nasjoners organisasjon for næringsmidler og landbruk (FAO) for ansvarlig fiskeri og retningslinjer som er etablert for yrkesfiskere.

 • Fiskerilovgivning

  Undersøkelser og analyser av ulike metoder for håndtering av fiske, idet det tas hensyn til internasjonale traktater og industrinormer for å analysere fiskeriforvaltning. 

 • Fiskefartøy

  Betegnelse på de ulike elementene og utstyr for fiskefartøyer.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Forurensingsforebygging

  Prosesser som brukes for å forebygge forurensing: forholdsregler knyttet til forurensning av miljøet, prosedyrer for forebygging av forurensing og tilknyttet utstyr, og mulige tiltak for å verne om miljøet.

 • Risikoer forbundet med gjennomføring av fiskeoperasjoner

  Generelle risikoer som forekommer når de arbeider på fiskebåter, og særlige risikoer som bare forekommer i visse fiskemetoder. Forebygge trusler og ulykker.

 • Kvaliteten til fiskeprodukter

  Faktorer som påvirker kvaliteten på fiskeprodukter. For eksempel kan det være forskjeller mellom arten, virkningen av fiskeutstyret og parasitter for bevaring av kvaliteten.

 • Brannslokkingssystemer

  Enheter og systemer som brukes til å slukke brann, klassene og brannkjemien.

 • International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

  De grunnleggende prinsippene og kravene som er fastsatt i International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): Regulations for the Prevention of Pollution by Oil, Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk, prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form, Prevention of Pollution by Sewage from Ships, Prevention of Pollution by Garbage from Ships, Prevention of Air Pollution from Ships.

 • Fiskeutstyr

  Identifisering av de ulike redskapene som brukes til fiskefangst og deres funksjonelle kapasitet.

 • Forringing av fiskeprodukter

  Løse opp og ødelegge fiskeprodukter: fysiske, enzymatiske, mikrobiologiske og kjemiske prosesser som skjer etter fangst.

 • Internasjonale regler for forebygging av kollisjoner til sjøs

  Grunnleggende aspekter ved de internasjonale reglene for å forhindre kollisjoner til sjøs, f.eks. atferden til fartøyer med hverandre i sikte, navigasjonslys og markører, større lys- og lydsignaler, maritim signalisering og bøyer.

Ferdigheter

 • Forberede livbåter

  Forberede livbåter på skip før avgang, sikre full funksjonalitet i nødssituasjoner, følge forskrifter for livbåter.

 • Hjelpe med skipsvedlikehold

  Bidra til vedlikehold og reparasjon av skipssider ved hjelp av maling, smøring og rengjøringsmaterialer og -utstyr. Utføre rutinemessige vedlikeholds- og reparasjonsprosedyrer. Deponere avfall på en sikker måte. Ta i bruk, vedlikeholde og bruke håndhåndverktøy og kraftverktøy.

 • Svømme

  Bevege deg gjennom vann ved hjelp av lemmene.

 • Jobbe under utendørsforhold

  Kan takle ulike klimaforhold, som varme, regn, kulde eller sterk vind.

 • Løsgjøre fartøyfortøyninger

  Følge standardprosedyrer for å løsne fortøyninger. Håndtere kommunikasjon mellom skip og land.

 • Sikre fiskeprodukter

  Plassere og klassifisere fiskeprodukter for korrekt bevaring. Opprettholde egnede vilkår for bevaring av fiskevarer.

 • Støtte fartøymanøvre

  Delta i manøvrer i havnen: fortøyning, forankring eller andre fortøyningsoperasjoner. Bidra til en sikker navigasjonsvakt.

 • Følge skriftlige instruksjoner

  Følge skriftlige instruksjoner for å utføre en oppgave eller gjennomføre en trinnvis framgangsmåte.

 • Forberede dekksutstyr

  Håndtere et bredt utvalg av dekkutstyr, herunder vanntette maritime dører, luker, vinsjer, pumper, kryssholt, rulleklyss, kuøye, sjakler, vinsjer, tanktopplokk, ankere og pullerter. Forberede og organisere utstyret på de stedene og i det antallet som er angitt om bord i et fartøy.

 • Håndtere fiskeprodukter

  Håndtere fisk og hygienen som kreves for å opprettholde kvaliteten. Klargjøre fiskeprodukter for lagring.

 • Følge hygienisk praksis innen fiskerivirksomhet

  Overholde gjeldende regelverk og praksiser for hygienisk håndtering av fiskerirelaterte oppgaver og ansvarsområder i fiskerivirksomheter.

 • Bistå ved forankringsoperasjoner

  Bistå ved forankringsoperasjoner. Betjene utstyr, og bistå ved forankringsmanøvrer.

 • Hjelpe ved nødstilfeller

  Handle umiddelbart når det skjer en ulykke eller medisinsk nødssituasjon om bord. Identifisere personskadene og varsle nødhjelpspersonell. Forsøke å forhindre ytterligere skade.

 • Vaske skipsdekk

  Vaske skipsdekk ved å feie og vaske det grundig. Fjerne overflødig salt og vann for å unngå oksidasjon.

 • Fortøye fartøy

  Følge standardiserte fremgangsmåter for å fortøye fartøy. Styre kommunikasjon mellom skip og land.

 • Opprettholde sikre navigeringsvaktsystemer

  Følge prinsippene for brovakt. Gå på, overta og gå av vakt. Styre fartøyet og utføre rutinemessige oppgaver på vakt. Følge sikkerhets- og nødprosedyrer. Følge sikkerhetsregler på vakt og handle umiddelbart ved brann eller ulykke.

 • Betjene skipsutstyr

  Betjene utstyr for drift av skip, som for eksempel motorer og generatorer, vinsjer og klimaanleggssystemer. Ta ansvar for alt utvendig utstyr, i tillegg til noe innvendig. Sikre at dekkutstyr betjenes på en sikker måte.

 • Sikre skip ved hjelp av tau

  Bruke tau til å fortøye skip ved ankomst eller løsne fortøyning før avgang.

 • Følge muntlige instruksjoner

  Ha mulighet til å følge muntlige instruksjoner fra kolleger. Forsøke å forstå og tydeliggjøre hva som forespørres.

 • Slokke branner

  Velge egnede stoffer og metoder for å slokke branner, avhengig av størrelsen på brannen, for eksempel vann og diverse kjemiske stoffer. Bruke røykvernsapparat.

 • Håndtere last

  Håndtere de mekaniske elementene ved lasting og lossing av last og varer på en trygg måte. Laste og losse produkter i henhold til instruksjoner.

 • Overleve på sjøen ved evakuering av skip

  Identifisere nødsignaler og hvilke nødssituasjoner de informerer om. Overholde fastsatte prosedyrer. Iføre seg og bruke en redningsvest eller en flytedrakt. Hoppe trygt i vannet fra en større høyde. Svømme og rette opp en veltet livbåt iført en redningsvest. Holde seg flytende uten redningsvest. Borde en redningsfarkost fra skipet eller fra vannet iført redningsvest. Iverksette bording av redningsfarkost for å øke overlevelsesmuligheter. Benytte et drivanker eller sjøanker. Betjene redningsfarkostutstyr. Betjene posisjoneringsutstyr, inkludert radioutstyr.

 • Bruke fiskefartøyutstyr

  Ordne fiskeutstyr og skipsdekk for vellykkede uthentingsaktiviteter etter ordre fra ledelsen. Drifte skyte- og nettutstyrsoperasjoner for optimale resultater.

 • Betjene ekkoloddingsutstyr

  Betjene teknologisk utstyr for å måle sjødybden. Beregne og tolke resultater og formidle dem til ledelsen.

 • Følge arbeidsprosedyrer

  Følge prosedyrer for arbeidet på en strukturert og systematisk måte.

Source: Sisyphus ODB