Yrke dekksgutt

Dekksgutter er en ulisensiert del av skipsbesetningen på et fartøy i innlandsfart. Denne stillingen er vanligvis første skritt på vei til en stilling som matros eller høyere stillinger. De utfører en rekke oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av dekksutstyr, motor og annet utstyr, og fortøyning og løsning av fortøyninger, samt (til en viss grad) styringen av skipet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Internasjonalt regelverk for håndtering av last

  Tilfanget av konvensjoner, retningslinjer og regler for lasting og lossing av last i internasjonale havner.

 • Farer ombord

  Forebygge farer om bord (elektriske) og håndtere disse effektivt om de oppstår, sikre trygg ombordstigning og avstigning av fartøyet.

 • Nasjonale bestemmelser om håndtering av last

  Nasjonale regler for lasting og lossing av last i havner i det aktuelle landet.

 • Lasttyper

  Skille mellom forskjellige typer last, f.eks. bulklast, flytende last i bulk og tungmetaller.

 • Fartøyers sikkerhetsutstyr

  Oppnå teoretisk og praktisk kunnskap om sikkerhetsutstyr som brukes i fartøyer, herunder innretninger som livbåter, livbøyer, stoppdører og branndører, sprinkleranlegg, osv. Bruke utstyr i nødssituasjoner.

 • Miljøaspekter ved indre farvannstransport

  Vurdere økologiske aspekter ved driften av skip for å bruke fartøy på en effektiv og miljøvennlig måte. Forstå miljøaspektene ved fart på innlandsvannveier.

Ferdigheter

 • Sette livbåter på vannet

  Sjøsette og hente opp livbåter i henhold til internasjonale maritime forskrifter.

 • Sikre skip ved hjelp av tau

  Bruke tau til å fortøye skip ved ankomst eller løsne fortøyning før avgang.

 • Anvende forskrifter om lasttransportvirksomhet

  Vise kunnskap om relevante lokale, nasjonale, europeiske og internasjonale regler, standarder og koder for drift av godstransport.

 • Formidle rapporter som tilgjengeliggjøres av passasjerer

  Formidle informasjon fra passasjerer til overordnede. Tolke passasjerenes påstander og følge opp anmodninger.

 • Bruke ballaster

  Manipulere ballastsystemet. Tømme og fylle ballasttanker.

 • Gjennomføre sikkerhetstiltak innen navigering

  Oppfatte usikre situasjoner og utføre oppfølgingstiltak i samsvar med sikkerhetsreglene. Varsle ledelsen på skipet omgående. Bruke personlig verne- og redningsutstyr.

 • Følge prosedyrer ved alarm

  Følge sikkerhetsrutiner i tilfelle en alarm. Handle i henhold til selskapets instruksjoner og prosedyrer.

 • Vaske skipsdekk

  Vaske skipsdekk ved å feie og vaske det grundig. Fjerne overflødig salt og vann for å unngå oksidasjon.

 • Forberede motorrommet for drift

  Klargjøre og starte hovedmotoren og hjelpemotorer. Klargjøre maskinene i motorrommet før avgang. Kjenne til og følge startprosedyrene i samsvar med sjekklisten.

 • Hjelpe til med å håndtere passasjeradferd i krisesituasjoner

  Vite hvordan du bruker livreddende utstyr i krisesituasjoner. Gi hjelp hvis det skulle oppstå lekkasjer, kollisjoner eller branner, og hjelpe til med evakuering av passasjerer. Kunne håndtere kriser og folkemengder og administrere førstehjelp om bord.

 • Utføre daglig vedlikehold av skipsmaskiner

  Utføre daglige vedlikeholdsoppgaver på maskiner i skip, for eksempel pumper, rørsystemer og ballastsystemer.

 • Betjene livreddende utstyr

  Betjene redningsfarkoster og deres sjøsettingsinnretninger og -metoder. Betjene redningsutstyr som radioredningsutstyr, satellitt-nødpeileutstyr, SART, redningsdrakter og termisk beskyttelsesutstyr.

 • Sørge for trygg ilandstigning for passasjerer

  Bistå passasjerer når de forlater skipet, flyet, toget eller et annet transportmiddel. Ha sikkerhetstiltak og -prosedyrer i mente.

 • Overholde trafikkregler på innlands vannveier

  Forstå og anvende trafikkregler på fart på innlands vannveier for å sikre sikkerhet og unngå kollisjoner.

 • Forstå ulike typer låser og tilhørende drift

  Mestre ulike bro- og slusekonstruksjoner og -funksjoner av relevans for skipsfarten. Gjennomføre sluseprosedyrer.

 • Laste last på skip

  Laste og losse skip. Overvåke laste- og losseoperasjoner.

 • Utføre sikkerhetsøvelser

  Organisere og utføre sikkerhetsøvelser; ivareta sikkerheten i potensielt farlige situasjoner.

 • Løsgjøre fartøyfortøyninger

  Følge standardprosedyrer for å løsne fortøyninger. Håndtere kommunikasjon mellom skip og land.

 • Overholde sjekklister

  Følge sjekklister og sikre at alle punkter som inngår i dem, er oppfylt.

 • Vedlikeholde fartøyets tekniske utstyr i henhold til instruksjonene

  Betjene og vedlikeholde teknisk utstyr og enheter i samsvar med tekniske instruksjoner.

 • Bruke ulike typer brannslukkere

  Forstå og bruke ulike metoder for brannslokking og ulike typer og klasser av brannslokkingsutstyr.

 • Fortøye fartøy

  Følge standardiserte fremgangsmåter for å fortøye fartøy. Styre kommunikasjon mellom skip og land.

 • Bruke utstyr for sikker oppbevaring

  Bruk verktøy og utstyr for å utføre sikker stuing og lasting, og sikring av gods på riktig måte.

 • Svømme

  Bevege deg gjennom vann ved hjelp av lemmene.

 • Føre tjenesteregisterbok

  Føre skipsdagbok, der data knyttet til ombordstigningstid, aktiviteter, skipsføreres signaturer og andre opplysninger registreres.

 • Utføre vedlikehold og rengjøring av fartøy

  Følge overstyrmannens instrukser om å bistå med vedlikehold av utstyr, som å male eller lakkere, skjøte tau og vaske.

 • Rengjøre deler av fartøy

  Rengjøre motorrom og fartøykomponenter ved hjelp av passende rengjøringsmaterialer, og sikre at miljøforskrifter overholdes.

 • Vedlikeholde fartøymotorrom

  Vedlikeholde fartøyets motorer og motorromutstyr. Utføre kontroller før avgang og løpende kontroller under reisen.

 • Vedlikeholde tau

  Vedlikeholde spleiser og knoper på tau.

 • Bistå ved passasjerombordstigning

  Bistå passasjerer når de går om bord i fartøyer, fly, tog og andre transportmidler. Huske på sikkerhetstiltak og prosedyrer.

 • Følge muntlige instruksjoner

  Ha mulighet til å følge muntlige instruksjoner fra kolleger. Forsøke å forstå og tydeliggjøre hva som forespørres.

 • Lese oppbevaringsplaner

  Lese og forstå innholdet i oppbevaringsplaner; grunnleggende kunnskap om hvordan ulike lasttyper stues.

 • Bistå ved forankringsoperasjoner

  Bistå ved forankringsoperasjoner. Betjene utstyr, og bistå ved forankringsmanøvrer.

 • Male skipsdekk

  Adekke og fjerne rust ved hjelp av grunning og tetningsmidler. Male dekk for å forhindre oksidasjonsprosessen.

 • Følge skriftlige instruksjoner

  Følge skriftlige instruksjoner for å utføre en oppgave eller gjennomføre en trinnvis framgangsmåte.

Source: Sisyphus ODB