Yrke demonteringstekniker

Demonteringsteknikere utreder og planlegger den optimale måten å demontere industriutstyr, maskiner og bygninger som skal tas ut av drift, på. De analyserer det nødvendige arbeidet og planlegger de forskjellige oppgavene. De gir teamledere anvisninger og har tilsyn med arbeidet deres.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Blåkopier

  Må kunne lese og forstå plantegninger og planer og føre enkle skriftlige dokumenter.

 • Sikkerhetsteknikk

  Ingeniørteknikkfaget som brukes til å sikre at systemer, maskiner og utstyr fungerer i samsvar med de fastsatte sikkerhetsstandarder og lover, som miljølovgivning.

 • Designprinsipper

  Elementer som brukes i design som enhet, skala, proporsjon, balanse, symmetri, rom, form, tekstur, farge, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

Ferdigheter

 • Utføre sikkerhetsanalyse av data

  Bruke ulike sikkerhetsdatabaser for å foreta analyser av opplysninger om faktiske eller potensielle sikkerhetstrusler.

 • Tegne skisser

  Tegne skisser for oppsett av maskiner, utstyr og bygninger. Angi hvilke materialer som skal brukes, og størrelsen på komponentene. Vise produktet fra ulike vinkler.

 • Gjennomgå godkjenninger av byggeplaner

  Gjennomgå planer for samsvar med koder og autorisert godkjenning for bygging.

 • Utvikle designplaner

  Utvikle designplaner ved å bruke datamaskinassistert konstruksjon (DAK); arbeide i henhold til budsjettanslag; organisere og utføre møter med kunder.

 • Utvikle prosjektplan

  Definere prosjektgjennomføringstrinnene og opprette en tidsplan. Synkronisere nødvendige aktiviteter, og ta hensyn til produksjonselementenes sammenfall. Utarbeide en tidsplan.

 • Skrive stressanalyserapporter

  Skrive en rapport med alle funn som forekommer under stressanalysene. Skrive ned ytelse, feil og andre konklusjoner.

 • Demontere utstyr

  Demontere utstyr ved hjelp av håndverktøy for å rengjøre utstyr og utføre regelmessig vedlikehold.

 • Identifisere byggematerialer fra plantegninger

  Identifisere materialer som er definert i skisser og tegninger av bygningen som skal bygges.

 • Demontere maskiner

  Demontere maskiner etter fastsatte prosedyrer og fortegnelse over egnet håndtering av deler. Sørge for at maskinene kan monteres igjen etter demontering.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Instruere om sikkerhetstiltak

  Gi instruksjon om mulige årsaker til ulykker eller farekilder og forklare vernetiltak som bør iverksettes for å garantere helse og sikkerhet.

 • Demontere ødelagte apparater

  Demontere utstyr og apparater som er ødelagt og ikke egnet for reparasjon, slik at de ulike komponentene kan sorteres, gjenvinnes og kastes på i tråd med lovgivningen for avfall og resirkulering.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Gi råd til teknikere

  Gi serviceteknikere hjelp og råd dersom maskinen har en funksjonssvikt, eller med andre reparasjonsoppgaver.

 • Lede et team

  Lede, ha tilsyn med og motivere en gruppe mennesker for å oppfylle de forventede resultatene innenfor en gitt tidslinje og med de forespeilede ressursene.

 • Administrere timeplan over oppgaver

  Føre en oversikt over alle innkomne oppgaver for å kunne prioritere oppgavene, planlegge utførelsen av dem og integrere nye oppgaver når de presenterer seg.

Source: Sisyphus ODB