Yrke direktør i dyrehage

Direktører i dyrehage er vanligvis en mellomlederstilling i en institusjon. Mye av arbeidet omfatter tilsyn med, forvaltning av og utvikling av dyresamlingen. Dette vil ofte omfatte policyer for dyrehold og dyrevelferd, anskaffelse og avhending av dyrehagedyr og utarbeidelse av nye utstillinger. Dyrehager skaffer seg vanligvis dyr gjennom programmer for avl i fangenskap. Dyrehagens innsamling av, handel med og transport av dyr er regulert av offentlige etater og av retningslinjer fra medlemsorganisasjoner for dyrehager. Direktører i dyrehage fungerer derfor som et bindeledd mellom disse instansene og dyrehagen selv. De spiller dessuten en aktiv rolle i administrasjonen av dyrehagefunksjoner og alle typer programmer for avl i fangenskap.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyreanskaffelse

  Relevante rettslige, anbefalte og etiske hensyn knyttet til erverv og disponering av dyr.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Dyreavlsprogrammer

  Prinsipper som er relevante for håndtering av avlsprogrammet, f.eks. populasjonsgenetikk og grafikk, nasjonal og internasjonal lovgivning, retningslinjer og framgangsmåter for berørte organisasjoner eller sammenslutninger.

 • Budsjettprinsipper

  Prinsipper for estimering og planlegging av prognoser for forretningsaktivitet, utarbeiding av regelmessige budsjetter og rapporter.

 • Dyrefysiologi

  Studie av den mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokjemiske funksjonen til dyr, deres organer og celler.

 • Dyrehageforskrifter

  Nasjonale, regionale og internasjonale forskrifter knyttet til dyrehager.

 • Anvendt zoologi

  Vitenskapen for bruk av dyreanatomi, fysiologi, økologi og atferd i en bestemt praktisk kontekst.

 • Rekreasjonsaktiviteter

  Feltet og egenskapene til rekreasjonsaktiviteter for kunder.

 • Dyreanatomi

  Undersøkelser av kroppsdeler, deres struktur og dynamiske forhold på et nivå som kreves av et gitt yrke.

 • Dyreevolusjon

  Dyrenes evolusjonshistorie og utviklingen av arter og deres atferd gjennom domestisering.

Ferdigheter

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Koordinere arrangementer

  Lede arrangementer ved å ta seg av budsjett, logistikk, arrangementsstøtte, sikkerhet, beredskapsplaner og oppfølging.

 • Utvikle kontrollretningslinjer for zoonotiske sykdommer

  Utføre forskning og utdype policyer, retningslinjer og strategier for bekjempelse av zoonotiske og matbårne sykdommer.

 • Administrere fritidssenter

  Administrere den daglige driften av et kulturanlegg. Organisere alle aktiviteter og koordinere de ulike avdelingene i et kulturanlegg. Utarbeide en handlingsplan og sørge for de nødvendige midlene.

 • Administrere dyrehageansatte

  Administrere dyrehageansatte, herunder dyrehageansatte på alle nivåer og/eller veterinærer og/eller pedagoger og/eller gartnere.

 • Fremme rekreasjonsaktiviteter

  Fremme implementeringen av rekreasjonsprogrammer i et samfunn, samt rekreasjonstjenester levert av en organisasjon eller institusjon.

 • Vedlikeholde profesjonelle registre

  Utarbeide og vedlikeholde registre over arbeid som er utført.

 • Sikre ivaretakelse av ansattes helse og sikkerhet

  Fremme og opprettholde en kultur med helse og sikkerhet for personalet ved å opprettholde retningslinjer og fremgangsmåter for vern av sårbare personer og om nødvendig håndtere mistanke om mulig misbruk.

 • Vurdere kompatibiliteten til enkeltpersoner og dyr til å arbeide sammen

  Sørge for harmonisk samarbeid mellom mennesker og dyr med hensyn til fysiske egenskaper, kapasitet, temperament og potensial.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

 • Representere organisasjonen

  Opptre som en representant for institusjonen, selskapet eller organisasjonen utad.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Organisere zoologiske utstillinger

  Organisere zoologiske utstillinger og visning av levende dyr og zoologiske samlinger.

 • Arbeide effektivt med andre dyrerelaterte organisasjoner

  Utvikle og opprettholde forhold til andre organisasjoner, for eksempel veldedige organisasjoner, offentlige etater, frivillige organisasjoner og representative organer, når det gjelder å fremme dyrs helse og velferd. Formidle veterinærprinsipper og drive virksomhet innenfor tverrfaglige grupper som består av personer med varierende grad av vitenskapelig og administrativ kunnskap.

 • Sette organisatoriske retningslinjer

  Bidra til å definere organisasjonens retningslinjer for utfordringer som deltakernes rettigheter til å delta, programkravene og programfordelene for tjenestebrukerne.

 • Administrere behandling av dyr

  Administrere dyremedisinske inngrep, inkludert utførte behandlinger, brukte medisiner og vurderinger av helsetilstanden.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

 • Lese dyrehagerapporter

  Lese og behandle rapportene fra dyrepassere og annet personell i dyreparken og samle informasjonen i dyrehagens arkiver.

 • Administrere logistikk

  Skape logistikkrammer for transport av varer til kunder og for returer samt å gjennomføre og følge opp logistikkprosesser og retningslinjer.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

 • Planlegge møter

  Avtale og planlegge profesjonelle møter eller møter for kunder eller ledere.

 • Etablere daglige prioriteringer

  Opprette daglige prioriteringer for ansatte. Håndtere multitasking-oppgaver på en effektiv måte.

 • Vedlikeholde katalogkolleksjon

  Beskrive, gjennomgå og katalogisere elementer i samlingen.

 • Utvikle rekreasjonsprogrammer

  Utvikle planer og politikk som har som mål å legge til rette for fritidsaktiviteter for en målgruppe eller en befolkningsgruppe.

 • Administrere arbeid

  Føre tilsyn over, instruere og administrere arbeid for team eller individuelle teammedlemmer. Fastsette tidsfrister og sørge for at de følges.

 • Sørge for å ivareta besøkendes helse og sikkerhet

  Iverksette de nødvendige forholdsregler for å ivareta den fysiske sikkerheten for et publikum eller for personer som besøker en aktivitet. Forberede tiltak i tilfelle nødssituasjoner. Gi førstehjelp og ta ansvar ved evakueringer.

 • Gi råd om dyrekjøp

  Gi klienter og kunder råd om anskaffelse av dyr.

 • Administrere driftsbudsjetter

  Forberede, overvåke og justere driftsbudsjettene sammen med den økonomiske/administrative ledelsen / fagfolk i kunstavdelingen/enheten/prosjektet.

 • Overvåke daglig informasjonsvirksomhet

  Lede daglige drift av ulike enheter. Samordne program-/prosjektaktiviteter for å sikre at kostnader og tid blir overholdt.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Overvåke dyrehold

  Overvåke alle sider ved dyrehold.

 • Planlegge bruk av fritidsfasiliteter

  Planlegge bruk av fritidsfasiliteter.

 • Lede et møte

  Lede et møte for en gruppe mennesker for å utarbeide planer og beslutninger for selskapet.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

Source: Sisyphus ODB