Yrke driftsansvarlig på flyplass

Driftsansvarlige på flyplasser utfører overvåkings- og administrativt arbeid ved å overvåke driftsmessige aktiviteter på et tilordnet skift på en stor flyplass. De sikrer trygg takeoff og landing.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Farene ved oppstillingsaktivitet

  Forstå farene og vanskelighetene som følger av oppstillingsaktivitet, inkludert støy, støv, svelging eller kjøretøykollisjoner.

 • Håndbok for flyplassdriften

  Lese og forstå etiketter, skilt og instrukser i forbindelse med tilsyn av flyplassdrift.

 • Flyplassmiljøretningslinjer

  De offisielle reguleringene for miljøstandarder på flyplasser som er diktert av nasjonale koder for planlegging av flyplassanlegg og relatert utvikling. Disse omfatter regulatoriske aspekter som gjelder for støy og miljø, tiltak for bærekraft og virkninger i forbindelse med arealbruk, utslipp og risikoreduksjon for dyr.

 • Flyplassplanlegging

  Kunnskap om flyplassplanlegging for ulike luftfartøystyper. Bruke den informasjonen til å mobilisere ressurser og mennesker til å håndtere luftfartøy mens de er ved lufthavnen.

Ferdigheter

 • Inspisere flyfeltfasiliteter

  Lede og delta i inspeksjonen av flyplassanlegg – inkludert grunn, rullebaner, gjerder, taksebaner, oppstillingsplasser, gatetildeling og serviceveier – for å sørge for sikker og effektiv drift og hurtig flyt av fly i samsvar med forskriftene til Federal Aviation Administration (FAA) og European Aviation Safety Agency (EASA).

 • Administrere personell

  Ansette og lære opp ansatte for å øke deres verdi i organisasjonen. Dette omfatter en rekke personalaktivteter og utvikling og implementering av retningslinjer og prosesser for å skape et arbeidsmiljø som støtter de ansatte.

 • Administrere parkeringsplassoperasjoner

  Overvåke driften av parkeringsplassen og de parkerte kjøretøyene.

 • Sikre nøyaktig screening av bagasje i aerodromer

  Kontrollere bagasje i lufthavn ved hjelp av CBS-systemer. Gjennomføre feilsøking, og identifisere skjør eller for stor bagasje.

 • Implementere flysidesikkerhetsprosedyrer

  Anvende en rekke sikkerhetsregler og -prosedyrer for flyplassen for å sikre et trygt arbeidsmiljø for flyplassbesetningen.

 • Overholde spesifikasjoner i flyplasshandbok

  Følge standarder og spesifikke instruksjoner fra flyplasshåndboken.

 • Vedlikeholde aerodromutstyr

  Holde aerodromutstyr i god stand ved å gjennomføre løpende kontroller.

 • Administrere fjerning av ubrukbare fly

  Administrere, kontrollere og koordinere driften for sikker fjerning av luftfartøyer som ikke kan brukes. Samarbeide med styringsgruppen for sikkerhet, og med operatøren for flyselskapet eller flyet.

 • Undersøke flyulykker

  Granske flyulykker, kollisjoner, krasj eller andre alvorlige luftfartshendelser på en grundig måte.

 • Løse potensielle aerodromfarer

  Løse potensielle aerodromfarer, som for eksempel fremmedlegemer, rester og ville dyr.

 • Implementere kontrollrutiner for flysidekjøretøy

  Implementere rutinene i håndboken om forflytning av kjøretøyer og personer på flysiden.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Assistere ulike flyplassbrukere

  Oppfylle behovene til ulike typer flyplassbrukere; forberede og gjennomføre planer for å innfri interessentenes forespørsler.

 • Implementere flyplassberedskapsplaner

  Designe og utføre planen for å sikre full implementering av nødprosedyrer under krise- eller katastrofesituasjoner. Se for deg hvordan mannskapet bør samarbeide under forebyggende og faktiske nødssituasjoner, under utviklingen av planen. Administrere kommunikasjon på flyplassen, utarbeide evakueringsprosedyrer og -ruter og begrense adkomsten til soner under simuleringer eller ekte nødssituasjoner.

 • Utarbeide flyplassberedskapsplaner

  Forberede en flyplassberedskapsplan som sikrer sikker og effektiv håndtering av eventuelle nødssituasjoner som kan oppstå.

 • Administrere flyparkeringsområder

  Administrere parkeringsområder for luftfartøy. En flyplass har vanligvis fire ulike parkeringsområder for luftfartøy: internasjonal luftfart, innenlands luftfart, generell luftfart og helikoptre.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Formidle muntlige instruksjoner

  Kommunisere tydelige instruksjoner. Sikre at meldingene forstås og følges på riktig måte.

 • Anvende flyplasstandarder og -forskrifter

  Kjenne og anvende godkjente standarder og forskrifter for europeiske flyplasser. Anvende kunnskap for å håndheve flyplassregler, forskrifter og flyplassens sikkerhetsplan.

 • Inspisere flysideområdefasiliteter

  Sikre at serviceinspeksjonene er utført i samsvar med effektive standarder og med jevne mellomrom. Gjennomføre inspeksjoner, og skrive rapporter.

 • Administrere hinderkontroll

  Behandle søknader om midlertidige strukturer som sannsynligvis varer kortere enn tre måneder.

 • Utføre trygg flyoppstilling

  Gjennomføre trygg oppstilling av fly, følge oppstillingsmerkinger og sørge for nøyaktig utfylling av tilhørende papirer eller databaseposter.

 • Sikre overholdelse av aerodromprosedyrer

  Sikre at aerodromprosedyrer gjennomføres i samsvar med alle krav.

 • Overvåke sikkerheten ved bemannede adgangsgater

  Sørge for at overvåkingsoperasjoner ved bemannede tilgangsdører utføres så effektivt som mulig.

 • Overvåke luftfartsmeteorologi

  Overvåke og tolke opplysningene ved værstasjoner for å kunne forutse tilstander som kan påvirke lufthavner og flyginger.

 • Identifisere flyplassikkerhetsrisikoer

  Avdekke trusler knyttet til sikkerhet ved lufthavnen, og bruke prosedyrer for å motvirke dem på en rask, trygg og effektiv måte.

 • Forutse installasjonsvedlikehold

  Forberede ressurser og aktiviteter for å utføre installasjonsvedlikehold i henhold til budsjettbehov.

 • Implementere forbedringsprosedyrer innen flyplassdrift

  Implementere prosedyrer for å forbedre driften på en flyplass basert på en forståelse av behovene til flyplassen. Planlegge og utvikle forbedringsprosedyrer ved bruk av tilstrekkelige ressurser.

 • Følge oppgitte instruksjoner

  Følge instrukser for å oppnå mål og oppfylle frister.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Overholde farehåndteringsprogrammer for dyre- og planteliv

  Sikre at programmer for håndtering av dyr som utgjør en fare, utføres på en hensiktsmessig måte. Ta hensyn til hvordan viltlevende dyr påvirker gjennomføringen av transport- eller industrivirksomhet.

 • Forberede meldinger til flyvere for piloter

  Forberede og legge ut NOTAM-meldinger regelmessig i informasjonssystemet som brukes av flygere; beregne den best mulige måten å bruke det tilgjengelige luftrommet på; gi informasjon om mulige farer som kan oppstå ved flyshow, VIP-flygninger eller fallskjermhopping.

 • Betjene radioutstyr

  Konfigurere og betjene radioinnretninger og tilbehør, for eksempel kringkastingskonsoller, forsterkere og mikrofoner. Forstå det grunnleggende i radiooperatørspråket og, om nødvendig, gi instruksjoner om riktig håndtering av radioutstyr.

Source: Sisyphus ODB