Yrke driftskoordinator, rørledninger

Driftskoordinatorer for rørledninger samler sammen og oppsummerer alle overholdelses- og samsvarsaktiviteter i rørledningsinfrastrukturer og -felter. De sikrer at arbeidet blir utført i samsvar med lover og forskrifter. De streber etter å utvikle og implementere policyer for overholdelse og anbefaler metoder for å minimere risiko. De inspiserer områder, samler inn dokumentasjon og rapporterer overholdelsesbehov til ledelsen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Krav til sikkerhet for varer transportert via rørledninger

  Kjenne til sikkerhetskrav og sikkerhetstiltak som er nødvendige for å unngå ulykker under transport av varer via rørledninger. Sikre tiltak for transport av olje og petroleumsprodukter, olefin, ammoniakk, CO2, hydrogen med mer.

 • Miljøpolitikk

  Lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer for å fremme miljømessig bærekraft og utvikling av prosjekter som reduserer negative miljøvirkninger og forbedrer miljøets tilstand.

 • Transportforskrifter for rørledning

  Kjenne til transportforskrifter for rørledning og bruken i rørledningsfelter. Bruke transportforskrifter for rørledning i konstruksjonen av nye steder.

Ferdigheter

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Følge opp driftsprioriteter for rørledningsintegritet

  Gjennomføre oppfølging av prioriterte tiltak i infrastruktur for rørledninger, for eksempel fullstendig dekning, tjenestekonsistens og tilrettelegging.

 • Utføre kontorarbeid

  Utføre administrative oppgaver som registrering, rapportskriving og postkorrespondanse.

 • Sikre samsvar med bestemmelser innen rørledningsinfrastrukturer

  Sikre at forskriftene for drift av rørledninger oppfylles. Sikre at infrastrukturen til rørledningene er i samsvar med juridiske mandater, og at de overholder forskriftene for transport av varer via rørledningene.

 • Analysere arbeidsrelaterte skriftlige rapporter

  Lese og forstå jobbrelaterte rapporter, analysere innholdet i rapporter og bruke funnene i det daglige arbeidet.

 • Overvåke selskapsretningslinjer

  Overvåke selskapets retningslinjer, og foreslå forbedringer i selskapet.

 • Tenke analytisk

  Produsere tanker ved å bruke logikk og resonnement til å identifisere styrker og svakheter ved alternative løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer.

 • Oppdage feil i rørledningsinfrastrukturen

  Påvise feil i infrastrukturen for rørledninger under bygging eller over tid. Påvise mangler som konstruksjonsfeil, korrosjon, bakkebevegelse, anboring ved en feiltakelse med mer.

 • Overholde sjekklister

  Følge sjekklister og sikre at alle punkter som inngår i dem, er oppfylt.

 • Analysere informasjon om pipeline-database

  Innhente og analysere ulike typer informasjon som er hentet ut fra databasene til rørledningsselskaper. Analysere informasjon som risikoer, ytelsesindikatorer for prosjektledelse, varetransporttider og sikkerhetskopieringsprosesser for dokumenter.

 • Overvåke måler

  Følge med på verdiene som en måler viser i forbindelse med måling av trykk, temperatur, materialtykkelse med mer.

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Teste rørledningsinfrastrukturoperasjoner

  Utføre tester på rørledninger, for eksempel for å kontrollere at det er en kontinuerlig strøm av materialer gjennom dem, avdekke lekkasjer og vurdere egnetheten til plasseringen av rørledninger.

 • Kombinere flere kunnskapsfelt

  Kombinere innspill og vurderinger fra flere ulike sfærer (f.eks. teknisk, design, konstruksjon, sosialt) i utviklingen av prosjekter eller i den daglige utførelsen av en jobb.

Source: Sisyphus ODB