Yrke driftsleder ved akvakulturbruk

Driftsledere ved akvakulturbruk fører tilsyn med produksjonsprosesser i store akvakulturvirksomheter og inspiserer akvakulturanlegg for å opprettholde og forbedre ytelsen. De vedlikeholder helse, trygghet og sikkerhet på arbeidsplassen, de utarbeider styringsplaner for å redusere risiko fra skadedyr, rovdyr og sykdommer, de overvåker deponering av biologisk og kjemisk avfall, og de overvåker vedlikehold av utstyr og maskiner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Brannslokkingssystemer

  Enheter og systemer som brukes til å slukke brann, klassene og brannkjemien.

 • Biosikkerhet

  Være oppmerksom på de allmenne prinsippene for begrepet «biosikkerhet» og særlig regler for forebygging av sykdom som skal gjennomføres i tilfelle av epidemier som setter folkehelsen i fare.

 • Respons på helsenødstilfeller

  Metoder for å reagere raskt på helseproblemer på arbeidsplassen.

 • Designprinsipper knyttet til beholdersystemer

  Designelementer for ulike beholdersystemer, f.eks. bur, bås, nett, basseng og tanker.

 • Forstå ferskvannsøkosystemer

  Forstå ferskvannsøkosystemer.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Prinsipper for forsikring

  Forstå prinsippene for forsikring, inkludert tredjeparts ansvar, aksjer og fasiliteter.

 • Vannpolitikk

  Ha en solid forståelse for retningslinjer, strategier, institusjoner og forskrifter som omhandler vann.

 • Bekjempe branner i akvakulturanlegg

  Metoder og utstyr som kreves for å slukke branner i akvakulturanlegg.

 • Registrering av hendelser og ulykker

  Metoder for å rapportere hendelser og ulykker på arbeidsplassen.

 • Fiskeidentifisering og -klassifisering

  Prosesser som gjør det mulig å identifisere og klassifisere fisk.

 • Vannstrømmer

  Forstå virkningen av vannstrømmer på fiskeoppdrettsanlegg, i merder, dammer, laguner og elver.

Ferdigheter

 • Inspisere akvakulturutstyr

  Inspisere verktøy og maskiner for innhøsting av akvakultur for å sikre at de fungerer som de skal.

 • Overvåke vedlikeholdsarbeid

  Overvåke landskapsvedlikeholdsarbeidet. Klippe, trimme, sprøyte, luke og beskjære.

 • Håndtere vannstrømmer og nedbørsfelt

  Håndtere vannstrømmer og nedbørsfelt i dammer, laguner og sluser.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Sørge for akvakulturpersonellets helse og sikkerhet

  Sikre at helse- og sikkerhetsprosedyrer har blitt etablert og følges på tvers av alle oppdrettsanlegg, inkludert for merder. Sikre at personell og allmennheten informeres, og at alle arbeidsaktiviteter utføres i henhold til relevante helse- og sikkerhetsforskrifter.

 • Overvåke akvakulturanlegg

  Føre tilsyn med akvakulturdyr og identifisere behov for utstyr. Forstå tegninger av akvakulturutstyr, plantegninger og designprinsipper for ulike atskillelsessystemer.

 • Utvikle beredskapsplaner for kriser

  Utarbeide prosedyrer som beskriver spesifikke tiltak som skal iverksettes i en nødsituasjon, og ta hensyn til alle risikoer og farer som kan være involvert, og sørge for at planene er i samsvar med sikkerhetslovgivningen og representerer det tryggeste handlingsforløpet.

 • Vedlikeholde sikkerhetssystemer

  Utføre aktiviteter for vedlikehold av brannslukkingsapparater og relaterte sikkerhetssystemer.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Etablere anleggssikkerhetsrutiner

  Etablere sikkerhetsrutiner for anlegget.

 • Utvikle forvaltningsplaner for å redusere risiko innen akvakultur

  Utvikle en forvaltningsplan for å redusere risikoene for skadedyr, rovdyr og sykdommer. Føre tilsyn med gjennomføringen av planen, særlig tiltak for å forebygge sykdom, i hele akvakulturanlegget.

 • Utvikle akvakulturstrategier

  Utvikle strategier for oppdrettsplaner basert på rapporter og forskning for å håndtere spesifikke problemer i forbindelse med fiskeoppdrett. Planlegge og organisere arbeidsaktiviteter for å forbedre oppdrettsproduksjonen og takle ytterligere problemer.

 • Vedlikeholde akvakulturutstyr

  Føre tilsyn med og vedlikeholde oppdrettsutstyr og -maskiner, for eksempel oppdemmingssystemer, løfteutstyr, transportutstyr, desinfeksjonsutstyr, oppvarmingsutstyr, oksygeneringsutstyr, elektrisk utstyr, luftløftpumper, nedsenkbare pumper, pumper for levende fisk og vakuumpumper.

 • Gi opplæring i akvakultur på anlegget

  Gi opplæring i akvakultur på stedet gjennom instruksjon og demonstrasjon av ferdigheter. Gi, implementere og føre tilsyn med en utviklingsplan for opplæring.

 • Utarbeide arbeidsinstrukser

  Organisere arbeidsmetodikk og tiltaksplaner for å utføre nye oppgaver.

 • Ta tidskritiske beslutninger

  Ta optimale og tidskritiske beslutninger i organisasjonen.

 • Vedlikeholde vannkvalitet i akvakultur

  Opprettholde vannkvaliteten i dammer, laguner og sluser.

 • Kontrollere vannproduksjonsmiljø

  Vurdere virkningen av biologiske forhold som alger og begroingsorganismer, for eksempel alger og organismer ved å administrere vanninntak, nedbørfelt og oksygenbruk.

 • Overvåke spillvannbehandlinger

  Overvåke spillvannbehandlinger i henhold til miljøbestemmelser.

 • Identifisere risiko innen akvakulturanlegg

  Identifisere farene og evaluere risikoene for helse og sikkerhet i akvakulturanlegg.

 • Overvåke avfallshåndtering

  Overvåke deponering av biologisk avfall og kjemisk avfall i samsvar med regler.

 • Velge akvakulturutstyr

  Velge ut akvakulturutstyr i samsvar med selskapets behov.

Source: Sisyphus ODB