Yrke dyrepleier

Dyrepleiere har ansvar for å pleie en rekke dyr ved å bruke riktig utstyr, materialer og metoder. Det omfatter bruk av passende og sikre håndteringsteknikker og å fremme av god hygiene, helse og velferd for dyret.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Dyrefysiologi

  Studie av den mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokjemiske funksjonen til dyr, deres organer og celler.

 • Biosikkerhet knyttet til dyr

  Bevissthet rundt hygiene og biosikkerhet ved arbeid med dyr, herunder årsaker, smitte og forebygging av sykdommer og bruk av retningslinjer, materiell og utstyr.

 • Dyrearter

  Egenskaper hos forskjellige arter og raser av dyr (som gjelder yrket).

 • Sikker arbeidspraksis i en veterinærsetting

  Sikre arbeidspraksis i en veterinærsetting for å identifisere farer og tilknyttede risikoer for å hindre ulykker eller hendelser. Dette omfatter skader fra dyr, zoonotiske sykdommer, kjemikalier, utstyr og arbeidsmiljøet.

 • Dyrevelferd

  Universelt anerkjent dyrevelferdsbehov for ulike arter, situasjoner og yrker. Disse er:

 • Dyreanatomi

  Undersøkelser av kroppsdeler, deres struktur og dynamiske forhold på et nivå som kreves av et gitt yrke.

 • Tegn på dyresykdom

  Fysiske, atferdsmessige og miljømessige tegn på helse og sykdom hos ulike dyr.

 • Dyreatferd

  De naturlige atferdsmessige mønstre hos dyr, dvs. hvordan normal og unormal atferd kan uttrykkes i forhold til arter, miljø, dyreforsøk og yrke.

Ferdigheter

 • Planlegge hundestellarbeid

  Vurdere kundens ønsker, og planlegge hundestellet. Vurdere hundens hodeform og pelstype, gjenkjenne tegn på avvik, og velge egnede metoder og utstyr.

 • Kontrollere dyrebevegelser

  Føre, kontrollere eller begrense bevegelsen til et helt eller deler av et dyr eller til en gruppe dyr.

 • Overvåke dyrevelferd

  Overvåke dyrenes fysiske tilstand og atferd og rapportere eventuelle problemer eller uventede endringer, herunder tegn på god eller dårlig helse, utseende, tilstanden til dyrenes innkvartering, inntak av fôr og vann, og miljøforhold.

 • Administrere dyrehygiene

  Planlegge og bruke egnede hygienetiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre effektiv generell hygiene. Opprettholde og følge hygieneframgangsmåter og -forskrifter ved arbeid med dyr, formidle stedets hygienekontroller og -protokoller til andre. Håndtere sikker kasting av avfall i henhold til bestemmelsessted og lokale regler.

 • Behandle dyr etisk

  Gjennomføre aktiviteter i henhold til aksepterte prinsipper for rett og galt, inkludert åpenhet om arbeidspraksiser og atferd overfor klienter og deres dyr.

 • Administrere dyrebiosikkerhet

  Planlegge og ta i bruk hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre at den generelle biosikkerheten er effektiv. Opprettholde og følge prosedyrer for biosikkerhet og infeksjonskontroll ved arbeid med dyr, herunder å gjenkjenne mulige helseproblemer og treffe hensiktsmessige tiltak, underrette om hygienekontrolltiltak og prosedyrer for biosikkerhet samt å rapportere til andre.

 • Stelle dyr

  Forberede miljøet for stell, velge riktig stelleutstyr og -metoder for dyret. Anvende prinsipper for helse og sikkerhet på arbeidsplassen og grunnleggende dyreanatomi og fysiologi, inkludert identifisering og rapportering av eventuelle avvik.

 • Frisere pelsen til en hund

  Frisere og behandle pelsen til en hund ved bruk av forskjellige trimmemetoder. Sørge for å følge standardene for hvordan forskjellige raser skal se ut.

 • Sørge for fasiliteter for dyrestelltjenester

  Sørge for egnede fasiliteter for dyrestelltjenester. Dette omfatter valg av utstyrstype og å sikre standarder for hygiene og biosikkerhet.

 • Anvende sikker arbeidspraksis i en veterinær setting

  Bruke sikker arbeidspraksis i veterinæromgivelser for å identifisere farer og risikoer og forebygge ulykker eller hendelser. Dette omfatter skader fra dyr, zoonosiske sykdommer, kjemikalier, utstyr og arbeidsmiljøer.

 • Gjennomføre førstehjelp på dyr

  Gjennomføre førstehjelp for å hindre forringelse av tilstanden, lidelsen og smerten før veterinær kan bistå. Grunnleggende førstehjelp skal utføres av ufaglærte før veterinær kan gi førstehjelp. Ufaglærte som gir førstehjelp, skal kontakte veterinær så snart som mulig.

 • Gi råd om dyrevelferd

  Utarbeide og gi informasjon til enkeltpersoner eller grupper av personer om hvordan man kan fremme dyrs helse og trivsel, og hvordan risiko for dyrs helse og velferd kan reduseres. Gi anbefalinger for korrigerende tiltak.

 • Bade hunder

  Gjøre hunden klar ved å fjerne overflødig hår, knuter og floker. Bade hunden og rengjøre pelsen og huden.

 • Tørke hundens pels for videre behandling

  Tørke pelsen og huden til en hund og klargjøre hunden for styling og etterbehandling ved å bruke utstyr og produkter som egner seg til dette.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Håndtere veterinærnødstilfeller

  Håndtere uforutsette hendelser som gjelder dyr og omstendigheter som krever hastetiltak, på en egnet måte.

Source: Sisyphus ODB