Yrke dyrepsykolog

Dyrepsykologer arbeider med dyr og mennesker og studerer, observerer, vurderer og tilegner seg en forståelse av dyreatferd i forbindelse med bestemte faktorer. De forebygger eller håndterer upassende eller problematisk atferd hos enkeltdyr ved å utvikle egnede miljøer og behandlingsregimer i samsvar med nasjonal lovgivning. 

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyrevelferd

  Universelt anerkjent dyrevelferdsbehov for ulike arter, situasjoner og yrker. Disse er:

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Dyreanatomi

  Undersøkelser av kroppsdeler, deres struktur og dynamiske forhold på et nivå som kreves av et gitt yrke.

 • Dyrs nevrofysiologi

  Veterinærmedisin som omhandler undersøkelse av funksjonen av nervesystemet hos dyr, herunder virkemåten til dyrenes nerveforbindelser og ionkanaler, masseresponsene til nervestammer, fibertrakter og kjerner samt hemmende og eksitatoriske synaptiske funksjoner, i tillegg til nevromuskulære forbindelser, forskjellige typer motorenheter og motorkontrol, og cerebellum.

 • Dyrs nevroanatomi

  Studie av det sentrale og perifere nervesystemet hos dyr, herunder deres komponenter, f.eks. fiberkanalene og de visuelle, sensoriske, auditive og motoriske kanalene.

 • Dyrefysiologi

  Studie av den mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokjemiske funksjonen til dyr, deres organer og celler.

 • Dyreevolusjon

  Dyrenes evolusjonshistorie og utviklingen av arter og deres atferd gjennom domestisering.

 • Dyretrening

  Dyrets responser på spesifikke situasjoner eller impulser. Dyreatferd, etologi, læringsteori, opplæringsmetoder, utstyr samt kommunikasjon og arbeid med dyr og mennesker.

 • Miljøberikelse for dyr

  Typer, metoder og bruk av berikelse for dyr, slik at de kan utrykke naturlig atferd, inkludert klargjøring av miljømessig stimulans, fôraktiviteter, spill, gjenstander for manipulering, sosiale aktiviteter og opplæring.

 • Dyreatferd

  De naturlige atferdsmessige mønstre hos dyr, dvs. hvordan normal og unormal atferd kan uttrykkes i forhold til arter, miljø, dyreforsøk og yrke.

 • Sikker arbeidspraksis i en veterinærsetting

  Sikre arbeidspraksis i en veterinærsetting for å identifisere farer og tilknyttede risikoer for å hindre ulykker eller hendelser. Dette omfatter skader fra dyr, zoonotiske sykdommer, kjemikalier, utstyr og arbeidsmiljøet.

 • Tegn på dyresykdom

  Fysiske, atferdsmessige og miljømessige tegn på helse og sykdom hos ulike dyr.

 • Biosikkerhet knyttet til dyr

  Bevissthet rundt hygiene og biosikkerhet ved arbeid med dyr, herunder årsaker, smitte og forebygging av sykdommer og bruk av retningslinjer, materiell og utstyr.

Ferdigheter

 • Overvåke dyrevelferd

  Overvåke dyrenes fysiske tilstand og atferd og rapportere eventuelle problemer eller uventede endringer, herunder tegn på god eller dårlig helse, utseende, tilstanden til dyrenes innkvartering, inntak av fôr og vann, og miljøforhold.

 • Skape et berikende miljø for dyr

  Skape et berikende miljø for dyr, slik at de kan gi uttrykk for naturlig atferd, inkludert ved å tilpasse miljøforhold, gi dem øvelser knyttet til fôring og stimuli og implementere manipulerings-, sosialiserings- og læreaktiviteter.

 • Velge dyr for trening

  Bruke kriterier for å velge dyr for trening, herunder planlagt resultat av treningen, alder, temperament, art og raseforskjeller. Utvelgelse av dyr for trening inkluderer grunnleggende trening eller trening for å oppfylle konkrete mål.

 • Iverksette opplæringstilbud for dyr

  Implementere treningsprogrammer for dyr med henblikk på grunnleggende trening eller for å oppfylle spesifikke mål, etter et utviklet treningsprogram, og gå gjennom og registrere fremskritt mot de fastsatte målene.

 • Vurdere kompatibiliteten til enkeltpersoner og dyr til å arbeide sammen

  Sørge for harmonisk samarbeid mellom mennesker og dyr med hensyn til fysiske egenskaper, kapasitet, temperament og potensial.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Utforme opplæringsprogrammer for dyr

  Vurdere dyrets opplæringsbehov og velge egnede metoder og aktiviteter for å oppfylle opplæringsmål.

 • Gi råd om dyrevelferd

  Utarbeide og gi informasjon til enkeltpersoner eller grupper av personer om hvordan man kan fremme dyrs helse og trivsel, og hvordan risiko for dyrs helse og velferd kan reduseres. Gi anbefalinger for korrigerende tiltak.

 • Administrere dyrebiosikkerhet

  Planlegge og ta i bruk hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre at den generelle biosikkerheten er effektiv. Opprettholde og følge prosedyrer for biosikkerhet og infeksjonskontroll ved arbeid med dyr, herunder å gjenkjenne mulige helseproblemer og treffe hensiktsmessige tiltak, underrette om hygienekontrolltiltak og prosedyrer for biosikkerhet samt å rapportere til andre.

 • Kontrollere dyrebevegelser

  Føre, kontrollere eller begrense bevegelsen til et helt eller deler av et dyr eller til en gruppe dyr.

 • Administrere dyrehygiene

  Planlegge og bruke egnede hygienetiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre effektiv generell hygiene. Opprettholde og følge hygieneframgangsmåter og -forskrifter ved arbeid med dyr, formidle stedets hygienekontroller og -protokoller til andre. Håndtere sikker kasting av avfall i henhold til bestemmelsessted og lokale regler.

 • Fremme dyrevelferd

  Fremme god praksis og arbeide med medfølelse for å opprettholde og fremme høye standarder for dyrevelferd til enhver tid ved å tilpasse personlig atferd og håndtere miljøfaktorer.

 • Håndtere veterinærnødstilfeller

  Håndtere uforutsette hendelser som gjelder dyr og omstendigheter som krever hastetiltak, på en egnet måte.

 • Håndtere utfordrende personer

  Arbeide trygt og kommunisere effektivt med enkeltpersoner og grupper av mennesker under utfordrende omstendigheter. Dette vil omfatte gjenkjennelse av tegn på aggresjon, urolighet, trusler og hvordan dette kan håndteres på en måte som sikrer egen og andres sikkerhet.

 • Anvende sikker arbeidspraksis i en veterinær setting

  Bruke sikker arbeidspraksis i veterinæromgivelser for å identifisere farer og risikoer og forebygge ulykker eller hendelser. Dette omfatter skader fra dyr, zoonosiske sykdommer, kjemikalier, utstyr og arbeidsmiljøer.

 • Utforme planer for å håndtere uønsket atferd hos dyr

  Samle inn opplysninger om dyrs atferdsproblemer, tolke relevante opplysninger om dyret, vurdere virkningen av eksterne faktorer, og vurdere oppdrettspraksis for dyret for å utvikle en plan som håndterer uønsket atferd.

 • Vurdere dyrs atferd

  Observere og vurdere dyrs atferd for å arbeide trygt med dem og gjenkjenne avvik fra normal atferd som kan signalisere nedsatt helse og velferd.

 • Håndtere dyr på en trygg måte

  Sørge for sikkert og humant samspill med dyret og unngå faktorer som vil påvirke dyrets adferd på en negativ måte. Dette omfatter bruk av hjelpemidler/utstyr for human opplæring, samt å forklare bruken til dyrets eiere/passere, for å sikre at de blir brukt på riktig måte, og at dyrets velferd ivaretas.

 • Gjennomføre dyretrening

  Gi opplæring i grunnleggende håndtering, tilvenning og lydighet for å gjøre det mulig å fullføre daglige oppgaver samtidig som risikoene for dyret, dyrehåndtereren og andre reduseres.

 • Utforme opplæringsprogrammer for personer og dyr

  Utvikle programmer for å lære mennesker og dyr å arbeide sammen. Fastsette mål og delmål. Vurdere gjennomføringen av opplæringsprogrammet og fremgangen til både personen og dyret.

 • Administrere dyrevelferd

  Planlegge, administrere og evaluere bruken av fem universelt anerkjente dyrevelferdsbehov som er nødvendige for arter, situasjon og eget yrke.

 • Trene dyr og enkeltpersoner til å arbeide sammen

  Trene dyr og enkeltpersoner til å arbeide sammen, inkludert samsvar mellom enkeltpersoner og dyr, utforming av integrerte treningsprogrammer for mennesker og dyr, implementering av integrerte treningsprogrammer, evaluering av integrerte treningsprogrammer for mennesker og dyr mot avtalte resultater og evaluering av kompatibiliteten mellom enkeltpersoner og dyr med hensyn til fysiske egenskaper.

 • Gjennomføre treningsaktiviteter for dyr

  Sørge for treningsmuligheter som passer til de respektive dyrene og oppfyller de særlige fysiske kravene.

Source: Sisyphus ODB