Yrke eiendomsoppkjøpssjef

Eiendomsoppkjøpssjefer sikrer land- eller eiendomsoppkjøpstransaksjoner. De samarbeider med relevante interessenter om finansielle aspekter og risikoer som oppstår ved oppkjøp av eiendom. Eiendomsoppkjøpssjefer sikrer overholdelse av lovfestede krav for kjøp av eiendom, og tar vare på all dokumentasjon og nødvendige avslutningsteknikker.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tingsrett

  Loven og lovgivningen som regulerer alle ulike måter å håndtere eiendom på, f.eks. typer eiendom, håndtering av eiendomstvister og kontraktregler.

 • Eiendomsmarkedet

  Trendene som gjelder for kjøp, salg eller leie av eiendom, inkludert tomten, bygningene og naturlige ressurser som er en del av eiendommen, kategoriene for boligeiendommer og eiendommer til virksomhetsbruk, der det drives handel med slike eiendommer.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Finansiell analyse

  Vurdere de finansielle mulighetene, midlene og statusen til en organisasjon eller enkeltperson ved å analysere finansregnskap og rapporter for å gjennomføre velinformerte forretninger eller med økonomiske beslutninger.

Ferdigheter

 • Utføre eiendomsmarkedsundersøkelser

  Undersøke eiendommer for å vurdere deres nytte for eiendomsaktiviteter ved hjelp av ulike metoder, for eksempel medieforskning og besøk av eiendommene, og identifisere den potensielle lønnsomheten ved utvikling og handel av eiendommen.

 • Samle inn finansiell eiendomsinformasjon

  Samle inn opplysninger om tidligere transaksjoner som involverer eiendommen, for eksempel prisene som eiendommen tidligere er solgt for, og kostnadene som gikk til renoveringer og reparasjoner, for å få et klart bilde av eiendommens verdi.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

 • Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

 • Gi råd om økonomiske forhold

  Rådføre med, gi råd og foreslå løsninger med hensyn til finansiell forvaltning, som anskaffelse av nye eiendeler, pådra seg investeringer og skatteeffektive metoder.

 • Verdsette eiendom

  Undersøke og vurdere grunn og bygninger for å foreta vurderinger av prisen.

 • Gjennomgå avsluttende prosedyrer

  Gå igjennom dokumentasjonen og samle inn opplysninger om sluttprosessen for handel med eiendeler, trinnet der eierskapet offisielt overføres fra én part til en annen, for å kontrollere at alle framgangsmåtene har vært i samsvar med lovgivningen, og at alle kontraktsregulerte avtaler er fulgt.

 • Forhandle med grunneiere

  Forhandle med grunneiere som ønsker å leie ut eller selge eiendommen sin, for å oppnå den mest gunstige avtalen for den potensielle leietakeren eller kjøperen.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Analysere forsikringsrisiko

  Analysere sannsynligheten for og konsekvensene av hendelsen det skal forsikres mot, og estimere verdien på kundens løsøre eller faste eiendom.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Samarbeide med finansierende aktører

  Etablere kontakt med personer som er villige til å finansiere prosjektet. Forhandle frem avtaler og kontrakter.

 • Lage en finansiell plan

  Lage en finansiell plan i samsvar med regelverket for finans og klienter, herunder en investorprofil, finansiell rådgivning, forhandlinger og transaksjonsplaner.

 • Analysere de økonomiske resultatene til et selskap

  Analysere selskapets resultater basert på regnskap, registre og ekstern informasjon om markedet for å finne muligehter for forbedring som kan øke overskuddet.

 • Strebe etter selskapsvekst

  Utvikle strategier og planer med sikte på å oppnå en varig vekst i sitt eget eller et annet selskap. Prøve ut forskjellige ideer for å øke inntekten og få en positiv kontantstrøm.

 • Gi råd om eiendomsverdi

  Gi råd til personer som eier en eiendom, eiendomsmeglere eller kunder som er interessert i å kjøpe fast eiendom, om den nåværende pengeverdien av eiendommen, utviklingspotensialet for å øke verdien og andre relevante opplysninger om verdien av fremtidige utviklinger i eiendomsmarkedet.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Undersøke tilstanden av bygninger

  Overvåke og vurdere bygningers tilstand for å påvise feil, strukturelle problemer og skader. Vurdere bygningens generelle renhold for vedlikeholds- og eiendomsmeglingsformål.

 • Utarbeide kost-nytte-analyserapporter

  Forberede, utarbeide og formidle rapporter med detaljerte kostnadsanalyser om selskapets forslags- og budsjettplaner. Analysere de finansielle eller sosiale kostnadene og fordelene ved et prosjekt eller en investering på forhånd over et gitt tidsrom.

 • Sammenligne eiendomspriser

  Innhente opplysninger om verdien av eiendommer som kan sammenlignes med en eiendom som trenger vurdering, for å foreta mer nøyaktige vurderinger, eller å fastsette eller forhandle om prisen som eiendommen kan selges eller leies ut for.

Source: Sisyphus ODB