Yrke ekspert på vanndyrhelse

Eksperter på vanndyrhelse diagnostiserer, forebygger og behandler sykdommer, skader og dysfunksjoner hos vannlevende dyr ved å gjennomføre hensiktsmessige prøvetakingsprotokoller. De har tilsyn med bruken av legemidler, herunder vaksiner, og samler inn opplysninger om fiskehelse. De avgir regelmessige rapporter til relevant personale. De kan ta hånd om et bredt utvalg vannlevende dyr eller er spesialisert på behandling av en særlig gruppe eller på et særlig spesialområde. De kan gi råd, støtte og opplæring til gårdsmedarbeidere om beste praksis i forbindelse med helse og velferd for dyrkede organismer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Molekylær biologi

  Samspill mellom de ulike systemene i en celle, samspillet mellom de ulike typene genetisk materiale og hvordan dette samspillet er regulert.

 • Virologi

  Strukturen, egenskapene, utviklingen og samhandlingen mellom virus og sykdommene de forårsaker.

 • Akvatiske arter

  Omsorg for og vedlikehold av biologiske arter i vann.

 • Fiskeidentifisering og -klassifisering

  Prosesser som gjør det mulig å identifisere og klassifisere fisk.

 • Botanikk

  Taksonomien eller klassifiseringen av planteliv, fylogeni og evolusjon, anatomi og morfologi, og fysiologi.

 • Fiskebiologi

  Studiet av fisk, skalldyr eller krepsdyr, kategorisert i mange spesialiserte felter, som omfatter deres morfologi, fysiologi, anatomi, atferd, opprinnelse og distribusjon.

 • Fiskeanatomi

  Studien av formen eller morfologien av fiskearter.

 • Biosikkerhet

  Være oppmerksom på de allmenne prinsippene for begrepet «biosikkerhet» og særlig regler for forebygging av sykdom som skal gjennomføres i tilfelle av epidemier som setter folkehelsen i fare.

 • Bioteknologi innen akvakultur

  Bioteknologi og polymerasekjedereaksjoner for undersøkelser av bærekraftige produksjonsmetoder i akvakultur.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Anvendt zoologi

  Vitenskapen for bruk av dyreanatomi, fysiologi, økologi og atferd i en bestemt praktisk kontekst.

 • Mikrobiologi-bakteriologi

  Mikrobiologi-bakteriologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

 • økologi

  Studie av hvordan organismer samhandler og deres forhold til omgivelsene.

Ferdigheter

 • Vurdere fiskehelsetilstand

  Identifisere og utarbeide fisketilstander for sikker behandling.

 • Analysere arbeidsrelaterte skriftlige rapporter

  Lese og forstå jobbrelaterte rapporter, analysere innholdet i rapporter og bruke funnene i det daglige arbeidet.

 • Utarbeide fiskebehandlingsplan

  Utarbeide behandlingsplaner for å oppfylle særlige krav til sykdom hos fisk.

 • Gjennomføre studier av fiskedød

  Samle inn data om dødelighet hos fisk. Identifisere årsakene til dødelighet, og gi løsninger.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Skrive rutinerapporter

  Utarbeide rutinerapproter. Identifisere egnede skjemaer eller dokumenter for å registrere data fra manuelle inspeksjoner eller elektroniske systemer. Skrive tydelige observasjoner ved behov. En skriftlig rapport er vanligvis en oppsummering av resultater fra den rutinemessige ytelsen til tverrbindingssystemet.

 • Kommunisere om teknikaliteter med kunder

  Kommunisere med og støtte kunder og veterinærer når problemer oppstår. Gi tilbakemelding til produksjon og ledelse.

 • Formidle spesialisert veterinærinformasjon

  Formidle relevansen av og fremskrittene innen spesialisering til veterinærer med allmennpraksis og til ikke-veterinærer.

 • Kontrollere fiskesykdommer

  Identifisere symptomene på fiskesykdommer. Iverksette egnede tiltak for å behandle eller fjerne diagnostiserte tilstander.

 • Overvåke vannkvalitet

  Måle vannkvalitet: temperatur, oksygen, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, sløring, klorofyll. Overvåke den mikrobiologiske vannkvaliteten.

 • Overvåke fiskedødelighetsrater

  Overvåke dødelighet blant fisk og mulige årsaker.

 • Forberede visuelle data

  Utarbeide figurer og grafer for å legge fram data på en visuell måte.

 • Utvikle akvakulturstrategier

  Utvikle strategier for oppdrettsplaner basert på rapporter og forskning for å håndtere spesifikke problemer i forbindelse med fiskeoppdrett. Planlegge og organisere arbeidsaktiviteter for å forbedre oppdrettsproduksjonen og takle ytterligere problemer.

 • Implementere vitenskapelige beslutningsprosesser innen helsevesenet

  Implementere vitenskapelige funn etter evidensbasert praksis, integrere forskningsbevis i avgjørelser ved å utarbeide et fokusert klinisk spørsmål som svar på et registrert informasjonsbehov, finne de mest egnede bevisene for å dekke dette behovet, kritisk vurdere innhentede bevis, inkludere beviset i en handlingsstrategi og evaluere effektene av eventuelle avgjørelser eller handlinger.

 • Forske på fauna

  Samle inn og analysere data om dyreliv for å oppdage grunnleggende aspekter som opprinnelse, anatomi og funksjon.

 • Klargjøre fiskebehandlingsfasiliteter

  Klargjøre fiskebehandlingsanlegg for effektivt å isolere forurenset fisk under behandling. Kontrollere bruken av behandlinger for å unngå å forurense andre bestander, beholdere og omgivelsene rundt.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Kontrollere vannproduksjonsmiljø

  Vurdere virkningen av biologiske forhold som alger og begroingsorganismer, for eksempel alger og organismer ved å administrere vanninntak, nedbørfelt og oksygenbruk.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Bruke spesialisert utstyr

  Bruke spesialutstyr, for eksempel elektromikroskop, telemetri, digital bildeanalyse, GPS og datamodellering i undersøkelser og analyser av produksjonsmetoden.

 • Utføre feltundersøkelser

  Delta i feltforskning og vurdering av offentlige og private landområder og farvann.

 • Samle inn eksperimentelle data

  Innhente data fra bruk av vitenskapelige metoder som testmetoder, eksperimentell design eller målinger.

 • Diagnostisere akvatiske dyrs sykdomssymptomer

  Observere og beskrive symptomer og skader på fisk, bløtdyr og krepsdyr. Overvåke unormal fiskeatferd når det gjelder fôring, svømming og at fisken kommer opp til overflaten.

 • Sikre naturressurser

  Beskytte farvann og naturressurser og samordne tiltak. Arbeide med miljøbyråer og ressursforvaltningpersonale.

 • Implementere fiskesykdomsforebyggende tiltak

  Implementere tiltak ved landbaserte og vannbaserte akvakulturanlegg for å forebygge sykdom hos fisk, bløtdyr og krepsdyr.

 • Håndtere avhending av kjemikalier på riktig måte

  Avhende kjemikalier og behandlinger på en sikker måte i henhold til prosedyrer for avfallshåndtering.

 • Forske på flora

  Samle inn og analysere data om planter for å oppdage grunnleggende aspekter ved dem, som opprinnelse, anatomi og funksjon.

 • Inspisere fiskebestand

  Samle inn og undersøke fisk for å vurdere fiskebestandens helse.

 • Samle inn fiskeprøver for diagnose

  Samle inn fiske- og skalldyrprøver for diagnose utført av spesialist på fiskesykdommer.

 • Føre akvakulturbehandlingsregistre

  Gi nøyaktige opplysninger for å ajourføre registre for behandling som er utført.

 • Samle inn biologiske data

  Samle inn biologiske prøver, registrere og oppsummere biologiske data til bruk i tekniske undersøkelser, utvikle planer for miljøstyring og biologiske produkter.

 • Sikre fiskeprøver for diagnose

  Samle og sikre prøver av larver, fisk og bløtdyr eller lesjoner for diagnose utført av spesialister på fiskesykdom.

 • Gjennomføre studier av fiskebestand

  Studere fiskebestander i fangenskap for å undersøke overlevelse, vekst og migrasjon.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Analysere fiskeprøver for diagnose

  Analysere prøver eller lesjoner fra oppdrettede akvatiske arter for å gi en diagnose og behandlinger.

 • Følge sikkerhetsforholdsregler innen fiskerivirksomhet

  Overholde retningslinjer og institusjonelle forskrifter for å garantere en sikker arbeidsplass for ansatte i fiskeri- og akvakultursektoren. Håndtere mulige risikoer og farer ved å iverksette egnede sikkerhetstiltak.

 • Overvåke behandlet fisk

  Overvåke behandlet fisk for å vurdere virkningen av behandlinger.

 • Administrere behandlinger av fisk

  Administrere behandlinger av fisk, herunder vaksinasjon av fisk ved nedsenkning og injisering, og overvåke fisk kontinuerlig for å oppdage tegn på stress.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Sende biologiske prøver til laboratorium

  Videresende innsamlede biologiske prøver til det relevante laboratoriet etter å ha fulgt strenge fremgangsmåter for merking og sporing av opplysninger om prøvene.

Source: Sisyphus ODB