Yrke elektronikkingeniør

Elektroniske ingeniører utreder, utformer og utvikler elektroniske systemer som kretser, halvlederinnretninger og utstyr som bruker elektrisitet som strømkilde. De arbeider med kondensatorer, transistorer, dioder eller motstander for å lage elektroniske kretser og systemer innen telekommunikasjon, akustikk, instrumentering og regulering.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Elektrisitetsprinsipper

  Elektrisitet skapes når den elektriske strømmen strømmer langs en leder. Det innebærer fri bevegelse av frie elektroner mellom atomer. Jo flere frie elektroner det finnes i et materiale, jo bedre vil dette materialet lede strøm. De tre hovedparametrene for elektrisitet er spenning, strøm (ampere), og motstand (ohm).

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Elektronikktyper

  De ulike kategoriene elektronikk, f.eks. forbrukerelektronikk, medisinsk utstyr, mikroelektronikk, datamaskiner, informasjons- og kommunikasjonsutstyr og måleutstyr.

 • Miljøtrusler

  Truslene mot miljøet, som er knyttet til biologiske, kjemiske, kjernefysiske, radiologiske og fysiske farer.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Elektroniske testprosedyrer

  Testprotokoller som muliggjør en rekke analyser av elektroniske systemer, produkter og komponenter. Disse testene omfatter testing av elektriske egenskaper som spenning, strøm, resistans, kapasitans og induktans samt testing av bestemte elektroniske komponenter, f.eks. elektronrør, halvledere, integrerte kretser og batterier. Testene omfatter visuelle kontroller, ytelsestester, miljøtester og sikkerhetstester.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Elektriske testmetoder

  Testprosedyrer som er utført på elektrisk utstyr og maskiner for å kontrollere det elektriske utstyrets ytelse og kvalitet og deres overholdelse av spesifikasjonene. Under disse testene måles elektriske egenskaper som spenning, strøm, motstand, og induktans ved hjelp av elektrisk måleutstyr, f.eks. multimålere, oscilloskoper og voltmålere.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

Ferdigheter

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Utvikle elektroniske testprosedyrer

  Utvikle testprotokoller for å muliggjøre en rekke analyser av elektroniske systemer, produkter og komponenter.

 • Skrive tekniske rapporter

  Skrive tekniske kunderapporter som er forståelige for folk uten teknisk bakgrunn.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Gjennomføre mulighetsstudie

  Gjennomføre evaluering og vurdering av potensialet til et prosjekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Realisere en standardisert studie basert på omfattende undersøkelser og forskning for å støtte beslutningstakingsprosessen.

 • Utforme elektriske systemer

  Lage skisser til og designe elektriske systemer, produkter og komponenter ved bruk av programvare og utstyr med dataassistert konstruksjon (CAD). Tegne paneloppsett, elektriske skjemaer, elektriske koblingsskjemaer og andre monteringsdetaljer.

 • Utforme elektroniske systemer

  Lage utkast til skisser og designe elektroniske systemer, produkter og komponenter ved bruk av CAD-programvare og -utstyr (Computer Aided Design). Lage en simulering slik at det kan gjøres en vurdering av produktets levedyktighet, og slik at de fysiske parameterne kan undersøkes før selve byggingen av produktet.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Lage tekniske planer

  Lage detaljerte tekniske planer for maskiner, utstyr, verktøy og andre produkter.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

Source: Sisyphus ODB