Yrke elektrotekniker

Elektroteknikere utfører elektrotekniske undersøkelser i samarbeid med elektriske ingeniører. De utfører tekniske oppgaver og hjelper til med design, tester, produksjon og betjening av elektriske enheter og anlegg.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektrisitetsprinsipper

  Elektrisitet skapes når den elektriske strømmen strømmer langs en leder. Det innebærer fri bevegelse av frie elektroner mellom atomer. Jo flere frie elektroner det finnes i et materiale, jo bedre vil dette materialet lede strøm. De tre hovedparametrene for elektrisitet er spenning, strøm (ampere), og motstand (ohm).

 • Elektriske testmetoder

  Testprosedyrer som er utført på elektrisk utstyr og maskiner for å kontrollere det elektriske utstyrets ytelse og kvalitet og deres overholdelse av spesifikasjonene. Under disse testene måles elektriske egenskaper som spenning, strøm, motstand, og induktans ved hjelp av elektrisk måleutstyr, f.eks. multimålere, oscilloskoper og voltmålere.

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

 • Elektrisk utladning

  Kvalitet og anvendelse av elektrisk utladning, inkludert spenning og elektroder.

 • Elektriske koblingsskjemaer

  Den visuelle skjematiske representasjonen av en elektrisk krets, dens komponenter og forbindelsene mellom disse komponentene.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Komponenter i elektrisk utstyr

  Vesentlige bestanddeler av et bestemt elektrisk produkt, f.eks. elektriske ledninger, brytere og knapper.

Ferdigheter

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Teste elektrisk utstyr

  Teste elektriske systemer, maskiner og komponenter og sjekke elektriske egenskaper, som spenning, strøm, motstand, kapasitans og induktans, bruke elektrisk teste- og måleutstyr, for eksempel et multimeter. Innhente og analysere data. Overvåke og evaluere systemytelsen og iverksette tiltak hvis det er nødvendig.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Montere elektriske komponenter

  Montere brytere, elektriske betjeningsinnretninger, kretskort og andre elektriske komponenter for hånd og ved hjelp av loddeutstyr.

 • Måle elektriske egenskaper

  Måle spenning, strøm, motstand og andre elektriske egenskaper ved hjelp av måleutstyr som multimetere, voltmetere og amperemetere.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Overholde retningslinjer vedrørende forbudte materialer

  Overholde regler om forbud mot tungmetaller i loddemateriale, flammehemmende midler i plast og ftalatmyknere i plast og ledningsnettsisolasjon under EUs RoHS- og WEEE-direktiv og Kinas RoHS-lovgivning.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Assistere ved vitenskapelig forskning

  Hjelpe ingeniører eller vitenskapsmenn med å gjennomføre eksperimenter, foreta analyser, utvikle nye produkter eller prosesser, bygge teori, samt kvalitetskontroll.

 • Anvende loddeteknikker

  Ta i bruk og arbeide med en rekke loddeteknikker, for eksempel myk lodding, sølvlodding, induksjonslodding, motstandslodding, rørlodding, mekanisk lodding og aluminiumslodding.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Betjene loddeutstyr

  Bruke loddeutstyr til å smelte og sammenføye stykker metall eller stål, for eksempel en loddepistol, loddebrenner, gassdrevet jern og annet.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Klargjøre deler for sammenføyning

  Klargjøre deler av metall eller andre materialer for skjøteprosesser ved å rengjøre delene, sjekke målingene deres opp mot den tekniske planen og markeringen på delene der de skal skjøtes.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Sikre materialesamsvar

  Sikre at materialene levert av leverandørene er i samsvar med de angitte kravene.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

Source: Sisyphus ODB