Yrke energianalytiker

Energinalytikere evaluerer forbruket av energi i bygninger som eies av forbrukere og virksomheter. Ved å analysere eksisterende energisystemer anbefaler de kostnadseffektive alternativer. Energianalytikere foreslår forbedring av effektivitet, gjennomfører forretningsanalyser og deltar i utvikling av policyer med hensyn til bruken av tradisjonelle brensler, transport og andre faktorer knyttet til energiforbruk.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Energieffektivitet

  Informasjonsområde som omhandler reduksjon i bruken av energi. Det omfatter beregning av forbruket av energi og tilby sertifikater og støttetiltak, sparer energi ved å redusere etterspørselen, oppmuntrer til effektiv bruk av fossilt brensel og fremmer bruken av fornybar energi.

 • Solenergi

  Energi som stammer fra lys og varme fra solen, og som kan utnyttes og brukes som en fornybar energikilde ved hjelp av forskjellige teknologier, f.eks. solceller (PV) for kraftproduksjon og termisk solenergi (STE) for produksjon av termisk energi.

 • Energimarkedet

  Utvikling og viktigste drivkrefter i markedet for energihandel, metoder og praksis for energihandel og identifisering av de viktigste berørte parter i energisektoren.

 • Energisektorpolitikk

  Den offentlige administrasjonen og de regulatoriske aspektene i energisektoren, og krav som er nødvendige for å opprette retningslinjer.

 • Energi

  Effektkapasitet i form av mekanisk, elektrisk, termisk, potensiell eller annen energi fra kjemiske eller fysiske ressurser, som kan brukes til å kjøre et fysisk system.

 • Fornybare energiteknologier

  Ulike typer energikilder som ikke kan uttømmes, f.eks. vind, solenergi, vann, biomasse og biodrivstoff. De ulike teknologiene som brukes til å implementere slike energityper i økende grad, f.eks. vindturbiner, vannkraftdammer, solcelleanlegg og konsentrert solenergi.

 • Energitransformering

  Prosesser energi går gjennom når den går fra en form til en annen.

 • Bygningers energiytelse

  Faktorer som bidrar til lavere energiforbruk i bygninger. Bygnings- og renoveringsteknikker som brukes for å oppnå dette. Lovgivning og prosedyrer med hensyn til energiytelse for bygninger.

 • Design av nullenergibygg

  Design- og bygningsprinsippet der nettomengden av energi som brukes av bygningen, tilsvarer mengden fornybar energi selve bygningen lager. Konseptet refererer til selvopprettholdende konstruksjoner.

Ferdigheter

 • Samarbeide om internasjonale energiprosjekter

  Gi sakkunnskap om energisparing og energieffektivitet ved realisering av internasjonale prosjekter, også prosjekter innen utviklingssamarbeid.

 • Gi råd om oppvarmingssystemers energieffektivitet

  Gi informasjon og råd til klienter om hvordan de kan ta vare på et energieffektivt oppvarmingsanlegg hjemme eller på kotnoret, og mulige alternativer.

 • Gjennomføre energistyring av anlegg

  Bidra til å utvikle effektive strategier for energiforvaltning og sørge for at disse er bærekraftige for bygninger. Vurdere bygninger og anlegg for å fastslå hvor energieffektiviteten kan forbedres.

 • Analysere energiforbruk

  Vurdere og analysere den samlede energien som brukes av et selskap eller en institusjon, ved å vurdere behovene knyttet til driftsprosessene og ved å identifisere årsakene til overforbruk.

 • Utvikle energiretningslinjer

  Utvikle og opprettholde en organisasjons strategi med hensyn til sin energiytelse.

 • Gjennomføre energianalyse

  Analysere og evaluere energiforbruket på en systematisk måte for å forbedre energiytelsen.

 • Lage prognoser for energipriser

  Analysere energimarkedet og eksterne faktorer som kan påvirke trender i energimarkedet, for å forutsi svingninger i energipriser og energiforbruk.

 • Fremme bærekraftig energi

  Fremme bruken av fornybare kilder til elektrisk kraft og varme for organisasjoner og enkeltpersoner for å kunne arbeide mot en bærekraftig fremtid og oppmuntre til salg av utstyr for fornybar energi, for eksempel utstyr for solenergi.

 • Identifisere energibehov

  Identifisere typen og mengden energitilførsel som er nødvendig for en bygning eller et anlegg for å gi de mest gunstige, bærekraftige og kostnadseffektive energitjenestene for en forbruker.

 • Analysere energimarkedstrender

  Analysere data som påvirker bevegelsene i energimarkedet, og samarbeide med de viktige interessentene på energiområdet for å lage nøyaktige prognoser og treffe de mest gunstige tiltakene.

 • Utarbeide energiytelseskontrakter

  Utarbeide og gjennomgå kontrakter som beskriver energiytelsen, og sørge for at de overholder juridiske krav.

 • Informere kunder om energiforbruksavgifter

  Informere potensielle kunder av en energiforhandler om de månedlige avgiftene som gjelder for energiforsyningstjenestene deres, og eventuelle tilleggskostnader.

 • Utvikle energisbeparende konsepter

  Bruke nåværende forskningsresultater og samarbeide med sakkyndige for å optimere eller utvikle konsepter, utstyr og produksjonsprosesser som krever en mindre mengde energi, som nye isoleringsmetoder og materialer.

Source: Sisyphus ODB