Yrke energisjef

Energisjefer samordner energiforbruket i en organisasjon og har som mål å gjennomføre strategier for økt bærekraft og begrensning av kostnad og miljøpåvirkning. De overvåker energibehov og -forbruk, utarbeider forbedringsstrategier og undersøker hva som er den mest fordelaktige energikilden gitt organisasjonens behov.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

 • Bygningers energiytelse

  Faktorer som bidrar til lavere energiforbruk i bygninger. Bygnings- og renoveringsteknikker som brukes for å oppnå dette. Lovgivning og prosedyrer med hensyn til energiytelse for bygninger.

 • Strømforbruk

  De ulike faktorene som er involvert i beregningen og estimeringen av strømforbruket i en bolig eller et anlegg, og metoder der strømforbruket kan senkes eller gjøres mer effektivt.

 • Energieffektivitet

  Informasjonsområde som omhandler reduksjon i bruken av energi. Det omfatter beregning av forbruket av energi og tilby sertifikater og støttetiltak, sparer energi ved å redusere etterspørselen, oppmuntrer til effektiv bruk av fossilt brensel og fremmer bruken av fornybar energi.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Sikkerhetsforskrifter for elektrisk kraft

  Overholde sikkerhetstiltak som må treffes i forbindelse med installering, drift og vedlikehold av konstruksjoner og utstyr som fungerer i produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk kraft, f.eks. egnet sikkerhetsutstyr, utstyr for håndtering av prosedyrer, og forebyggende tiltak.

Ferdigheter

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Gi råd om oppvarmingssystemers energieffektivitet

  Gi informasjon og råd til klienter om hvordan de kan ta vare på et energieffektivt oppvarmingsanlegg hjemme eller på kotnoret, og mulige alternativer.

 • Utvikle energiretningslinjer

  Utvikle og opprettholde en organisasjons strategi med hensyn til sin energiytelse.

 • Administrere logistikk

  Skape logistikkrammer for transport av varer til kunder og for returer samt å gjennomføre og følge opp logistikkprosesser og retningslinjer.

 • Etablere daglige prioriteringer

  Opprette daglige prioriteringer for ansatte. Håndtere multitasking-oppgaver på en effektiv måte.

 • Fremme bærekraftig energi

  Fremme bruken av fornybare kilder til elektrisk kraft og varme for organisasjoner og enkeltpersoner for å kunne arbeide mot en bærekraftig fremtid og oppmuntre til salg av utstyr for fornybar energi, for eksempel utstyr for solenergi.

 • Fremme miljøbevissthet

  Beregne karbonavtrykk i forretningsprosesser og annen praksis for å fremme bærekraft og øke bevisstheten rundt miljøpåvirkningen.

 • Gi råd om bruk av utstyr

  Gi enkeltpersoner eller organisasjoner råd om hvordan de kan redusere forbruket av offentlige tjenester, som varme, vann, gass og elektrisitet, for å spare penger og innarbeide bærekraftig praksis.

 • Overvåke daglig informasjonsvirksomhet

  Lede daglige drift av ulike enheter. Samordne program-/prosjektaktiviteter for å sikre at kostnader og tid blir overholdt.

 • Identifisere energibehov

  Identifisere typen og mengden energitilførsel som er nødvendig for en bygning eller et anlegg for å gi de mest gunstige, bærekraftige og kostnadseffektive energitjenestene for en forbruker.

 • Strebe etter selskapsvekst

  Utvikle strategier og planer med sikte på å oppnå en varig vekst i sitt eget eller et annet selskap. Prøve ut forskjellige ideer for å øke inntekten og få en positiv kontantstrøm.

 • Analysere energiforbruk

  Vurdere og analysere den samlede energien som brukes av et selskap eller en institusjon, ved å vurdere behovene knyttet til driftsprosessene og ved å identifisere årsakene til overforbruk.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Definere kvalitetskriterier for produksjon

  Definere og beskrive kriteriene for måling av datakvaliteten for produksjonsformål, for eksempel internasjonale standarder og produksjonsregler.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Utarbeide energiytelseskontrakter

  Utarbeide og gjennomgå kontrakter som beskriver energiytelsen, og sørge for at de overholder juridiske krav.

 • Utvikle virksomhetsscenario

  Samle inn relevante opplysninger for å lage et velskrevet og velstrukturert dokument som skisserer gjennomføringen av et prosjekt.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Utarbeide produksjonsretningslinjer

  Lage utkast til prosedyrer og retningslinjer for å sikre at produsentene oppfyller både statlige og bransjespesifikke reguleringer, på både internasjonale og nasjonale markeder.

 • Gjennomføre energianalyse

  Analysere og evaluere energiforbruket på en systematisk måte for å forbedre energiytelsen.

 • Fremme nyskapende utforming av infrastruktur

  Gjennom samordningen av et teknisk prosjekt fremme utvikling av en infrastruktur som er nyskapende og bærekraftig, i tråd med utviklingen på området.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Gjennomføre energistyring av anlegg

  Bidra til å utvikle effektive strategier for energiforvaltning og sørge for at disse er bærekraftige for bygninger. Vurdere bygninger og anlegg for å fastslå hvor energieffektiviteten kan forbedres.

 • Utvikle personell

  Lede ansatte for å oppfylle organisasjonens forventninger til produktivitet, kvalitet og oppnåelse av mål. Gi effektive tilbakemeldinger til, og anerkjennelse av ansatte, og sikre godtgjøring sammen med personalsjefen, etter behov

 • Utvikle retningslinjer for produksjon

  Utvikle retningslinjer og rutiner for produksjonen, for eksempel retningslinjer for ansettelser og sikkerhet.

 • Fremme bærekraftig forvaltning

  Bidra i planleggingen og utviklingen av retningslinjer for bærekraftig administrasjon, inkludert innspill til vurderinger av miljøpåvirkning.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

Source: Sisyphus ODB