Yrke ergoterapeut

Ergoterapeuter hjelper personer eller grupper med begrensninger i arbeidet på grunn av sykdommer, fysiske lidelser og midlertidige eller permanente psykiske funksjonshemminger med å gjenvinne evnen til å utføre daglige aktiviteter. De gir behandling og rehabilitering, slik at de skal kunne delta aktivt i samfunnet, leve livet slik de ønsker, og utføre de aktivitetene som er viktige for dem.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Hygiene i helsevesenet

  Opprettholde hygienen i helsevesenet, f.eks. i sykehus og klinikker. De kan omfatte alt fra håndvask til rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr og metoder for smittevern.

 • Allmennmedisin

  Allmennmedisin er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Geriatri

  Geriatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Sosiologi

  Gruppeatferden og dynamikken, samfunnsmessige trender og påvirkninger, folkevandring, etnisitet, kulturer og historie og opprinnelse.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Lokalbasert rehabilitering

  Metode for rehabilitering som innebærer at det opprettes sosiale programmer for funksjonshemmede så det skal være mulig å integrere dem i samfunnet.

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

 • Medisinsk terminologi

  Betydning av medisinske termer og forkortelser, medisinske resepter, forskjellige medisinske spesialiteter og når den skal brukes på riktig måte.

 • Oppfølging av personer

  Følge opp en person eller en gruppe personer i en viss aktivitet.

 • Fysikalsk medisin

  Metoder for diagnostisering og behandling som anvendes for enkeltpersoner med fysisk uførhet eller funksjonshemming for å hjelpe dem å gjenvinne sin fysiske funksjon som er tapt på grunn av medisinske skader eller sykdommer.

 • Nevrologi

  Nevrologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Bevegelsesteknikker

  De forskjellige bevegelsesrelaterte og fysiske holdninger som er utført for avslapning, kropps-sinn-integrasjon, stressreduksjon, fleksibilitet, kjerneoppslutning og rehabiliteringsformål, og som er nødvendige for eller underbygger yrkesprestasjoner.

 • Yrkesrettet rehabilitering

  Rehabiliteringsprosessen til personer med funksjonelle, psykologiske, utviklingsmessige, kognitive og emosjonelle svekkelser eller helsemessige svakheter for å overkomme barrierer for å få tilgang til, vedlikeholde eller returnere til arbeidslivet eller annen nyttig beskjeftigelse.

 • Ortopedi

  Ortopedi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Psykiatri

  Psykiatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Patologi

  Bestanddeler av en sykdom, årsaken, utviklingsmekanismer, morfologiske endringer i de kliniske konsekvensene av disse endringene.

 • Yrkesfysiologi

  Den komplekse fysiologien ved bestemte jobber og sammenhengen med lidelser og medisinske tilstander samt måter å optimalisere helse, arbeidsevne og produktivitet på.

 • Faglig dokumentasjon i helsevesenet

  De skriftlige standardene som brukes hos helsepersonell for dokumentasjon i forbindelse med den aktuelle virksomheten.

 • Yrkesterapiteorier

  De grunnleggende teoriene som ligger til grunn for ergoterapipraksis, ergoterapeutiske modeller og referanserammer brukt i denne sammenhengen.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Yrkesspesifikk etikk innen helsevesen

  Moralske standarder og prosedyrer, etiske spørsmål og forpliktelser knyttet til yrker i helsetjenester, f.eks. respekt for menneskeverdet, selvbestemmelse, informert samtykke og taushetsplikt.

 • Ergonomi

  Vitenskapen om å designe systemer, prosesser og produkter som kompletterer styrkene til mennesker, slik at de lett kan brukes på en sikker måte.

 • Aktivitetsvitenskap

  Studie av den daglige virksomheten, herunder atferd, egenskaper, atferdsmønstre og produktivitet.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Pediatri

  Pediatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Psykologi

  Den menneskelige atferden og resultatet med individuelle forskjeller i evne, status, interesser, læring og motivasjon.

Ferdigheter

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Gi behandlingsopplæring til personer rundt pasienten

  Lære pasientens omsorgspersoner, familie eller arbeidsgiver om hvordan de skal legge til rette for og ta vare på pasienten.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Registrere helsetjenestebrukernes fremgang relatert til behandling

  Registrere helsetjenestebrukernes fremgang etter behandling ved å observere, lytte og måle resultater.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Anvende teknikker for yrkesterapi

  Bruke yrkesterapiteknikker, for eksempel opplæring og splinting i rehabilitering og rekonvalesens av pasienter, og gi pasienter råd om daglige aktiviteter.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Motivere helsetjenestebrukerens egenkontroll

  Oppmuntre helsetjenestebrukeren til å delta i egenkontroll ved å foreta situasjons- og utviklingsanalyser av seg selv. Bistå brukeren med å utvikle en grad av selvkritikk og selvanalyse når det gjelder atferd, handlinger, forhold og selvbevissthet.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Tilrettelegge helsetjenestebrukerens engasjement i yrker

  Identifisere meningsfylte og sunne yrker og strategier i samarbeid med helsetjenestebrukeren, slik at han kan nå sine mål.

 • Overvåke pasienters fremgang knyttet til behandling

  Observere og rapportere om responsen til brukere av helsetjenester på medisinsk behandling, overvåke frem- eller tilbakeskrittene deres daglig og endre behandlingsmetodene når det er nødvendig.

 • Utføre yrkesanalyser

  Utføre en yrkesanalyse av hvordan en person opplever en aktivitet basert på hvordan den påvirker resultatene.

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Lage individuelle behandlingsopplegg

  Utvikle behandlingsprogrammer som passer for hver enkelt pasient, hjelpe pasienter med å oppnå mer uavhengighet og selvtillit i hverdagslivet.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Vurdere risikoer for eldre

  Besøke pasientens hjem for å identifisere miljøfaktorer som bidrar til fall eller andre skader på eldre.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Gi råd om miljømessige endringer

  Gi råd om miljømessige endringer i pasientens hjem og arbeidsplass, for eksempel tilgjengelighet for rullestol.

 • Informere beslutningstakere om helserelaterte utfordringer

  Gi nyttig informasjon relatert til helsevesenet for å sikre at politiske beslutninger tas til fordel for lokalsamfunnene.

 • Utvise tålmodighet

  Ha tålmodighet når du må takle uventede forsinkelser eller andre venteperioder, uten å bli irritert eller nervøs.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Utstyre personer med hjelpeteknologi

  Utstyre personer med teknologiske hjelpemidler som gjør dem i stand til å utføre aktiviteter på en mer funksjonell måte.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Hjelpe brukere av helsetjenester å oppnå selvstendighet i hverdagsaktiviteter

  Hjelpe brukere av helsetjenester til å oppnå selvstendighet i alle typer aktiviteter, for eksempel påkledning, matlaging, spising og bruk av en datamaskin.

 • Bruke teknikker for å øke pasientenes motivasjon

  Gjøre pasienten mer motivert til å endre seg og gi ham/hennes tro på at behandlingen kan hjelpe, bruke teknikker og prosedyrer for å få pasienten til å medvirke i behandlingen.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Utvikle et rehabiliteringsprogram

  Utvikle et rehabiliteringsprogram for å hjelpe pasienter med å bygge opp ferdighetene sine igjen og få tilbake selvtilliten.

 • Utføre helsetjenesteundersøkelse

  Vurdere den fysiske tilstanden til brukeren av helsetjenester, og samtidig ta hensyn til detaljert informasjon om tidligere skader, kirurgi, generell helse, ressurser og livsstil.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Utbedre helsetjenestebrukerens evner til å gjennomføre oppgavene på jobb

  Utbedre eller gjenopprette de kognitive, sensormotoriske eller psykososiale komponentene i helsetjenestebrukeres arbeidsytelse.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Utføre pasientaktivitetsanalyser

  Utføre aktivitetsanalyser av en pasient med tanke på å koble sammen behovs- og evneanalyser. Forstå aktiviteten; kravene og sammenhengen.

 • Bruke dataprogrammer til å forbedre pasienters ferdigheter

  Bruke spesialprogrammer for å hjelpe pasienter med å forbedre sine ferdigheter i hverdagen, ved å arbeide med beslutningstaking, abstrakt resonnement, minne, sekvensialisering, koordinering, problemløsning og perseptuelle ferdigheter.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Identifisere helsetjenestebrukerens personlige kapasitet

  Identifisere helsetjenestebrukerens personlige evne til å handle på alle livsområder ved å ta hensyn til miljøfaktorer som den sosiale, kulturelle, fysiske og institusjonelle settingen, samt identifisere helsetjenestebrukerens biomekaniske, motoriske, sensoriske/perseptive, kognitive og psykososiale ferdigheter og kompetanse.

 • Instruere om bruk av spesialutstyr for daglige aktiviteter

  Gi undervisning i bruk av spesialutstyr som rullestoler og hjelpemidler for spising, i daglige aktiviteter.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

Source: Sisyphus ODB