Yrke fører av kjøretøy med farlig gods

Førere av kjøretøy med farlig gods transporterer drivstoff og væske i bulk, farlige produkter og kjemikalier, langs vei.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekaniske kjøretøydeler

  Kjenne til de mekaniske komponentene som brukes i kjøretøyer og identifisere og løse mulige feil.

 • Effektiv oppfatning av transportmiljø

  Kjenne til den lokale transporttopografien, inkludert veier, travle områder og alternative ruter for å nå en destinasjon. Bruke kunnskap til å transportere kjøretøyet til sin destinasjon på den mest tid- og drivstoffeffektive måten, og minimere sikkerhetsrisikoer.

 • Farer forbundet med lasting av farlig gods

  Kjenne til farene som er forbundet med transport av bestemt farlig gods. Kjenne til nødstiltak og prosedyrer ved håndtering i tilfelle det skjer ulykker med varer under lasting eller transport.

 • Kjøretøylastekapasitet

  Kapasiteten og grensene for det aktuelle kjøretøyet med hensyn til vekt, typen last den kan håndtere, og andre spesifikasjoner for last.

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

Ferdigheter

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Kontrollere kjøretøyets ytelse

  Forstå og forutse ytelsen og virkemåten til et kjøretøy. Forstå begreper som retningsstabilitet, akselerasjon og bremseavstand.

 • Kontrollere enhet for transport av farlig gods

  Sikre at et kjøretøy som skal transportere farlig gods overholder de juridiske og sikkerhetsmessige bestemmelsene. Gjennomføre visuelle kontroller for å avdekke og rapportere lekkasjer og andre former for skade.

 • Lukeparkere kjøretøy

  Lukeparkere motorkjøretøy på mange forskjellige steder.

 • øve på nødstopp

  Øve på nødstopp. Kjenne til vekslingen med blokkeringsfritt bremsesystem (ABS), siden den må deaktiveres før gjennomføring av en nødstopp.

 • Revidere sertifiseringer for transport av farlig gods

  Kontrollere om godset som skal transporteres, og godsets sertifiseringer oppfyller regelverket, og sørge for at sertifiseringene samsvarer med godset. Sjåførene må sørge for at de fester lasten til kjøretøyet sitt, noe som krever et signert pakkesertifikat for farlig gods (dette sertifikatet kan utgjøre en del av merknaden om farlig gods).

 • Betjene nødutstyr

  Benytte nødutstyr og -verktøy, for eksempel brannslokkingsapparater, hjulbremser, lommelykter og varselskilt.

 • Manøvrere tunge lastebiler

  Kjøre, manøvrere og parkere traktorer, tilhengere og lastebiler på veier, rundt skarpe svinger og på parkeringsplasser.

 • Kjøre defensivt

  Kjøre defensivt for å maksimere trafikksikkerheten og spare tid, penger og liv. Forutse andre trafikanters atferd.

 • Holde seg konsentrert i lange perioder

  Holde seg konsentrert i lange perioder for å kunne utføre korrekte vurderinger og ta riktige beslutninger.

 • Føre loggbøker

  Føre nødvendige loggbøker i henhold til praksis og i etablerte formater.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruke GPS-systemer.

 • Håndtere farlig gods

  Transportere farlige materialer på en sikker måte.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

 • Være på vakt

  Være fokusert og oppmerksom til enhver tid. Reagere raskt ved uventede hendelser. Konsentrere seg og ikke bli distrahert når en oppgave overføres over lengre tid.

 • Forutse sannsynlige problemer på veien

  Forutse problemer på veien, som punkteringer, biljakt, understyring eller overstyring.

Source: Sisyphus ODB