Yrke farmasøyt

Farmasøyter klargjør, dispenserer og utleverer reseptfrie legemidler. De gir klinisk informasjon om legemidler, informerer om mulige bivirkninger og yter tilpasset støtte til pasienter. Farmasøyter formulerer og prøver legemidler i laboratorier, og lagrer, konserverer og distribuerer dem.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Uorganisk kjemi

  Kjemien til stoffer som ikke inneholder hydrokarbonradikaler.

 • Farmasøytisk kjemi

  De kjemiske aspektene ved identifikasjon og syntetisk endring av kjemiske enheter slik de er knyttet til terapeutisk bruk. Måten ulike kjemikalier påvirker biologiske systemer på, og hvordan de kan integreres i utviklingen av legemidler.

 • Organisk kjemi

  Kjemien til forbindelser og stoffer som inneholder karbon.

 • Analytisk kjemi

  Instrumenter og metoder som brukes til å skille ut, identifisere og beskrive masse – de kjemiske bestanddelene til naturlige og kunstige materialer og løsninger.

 • Farmakokinetikk

  Kroppens interaksjon med et bestemt legemiddel etter tilførsel, mekanismene for opptak og fordeling av stoffet og stoffets kjemiske endringer i kroppen.

 • Hygiene i helsevesenet

  Opprettholde hygienen i helsevesenet, f.eks. i sykehus og klinikker. De kan omfatte alt fra håndvask til rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr og metoder for smittevern.

 • Legemidler

  Legemidler, nomenklaturen for dem og stoffene som brukes ved framstilling av legemidler.

 • Farmasilov

  Juridiske og andre krav knyttet til utøvelse av apotekvirksomhet.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Mikrobiologi-bakteriologi

  Mikrobiologi-bakteriologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Farmasøytisk teknologi

  Farmasøytisk teknologi er den grenen av farmasi som omhandler teknologisk design, utvikling, produksjon og evaluering av legemidler og medisinske produkter.

 • Farmakoterapi

  Bruke legemidler som brukes til behandling av sykdommer i forhold til kirurgisk behandling.

 • Farmakognosi

  Fysiske, kjemiske, biokjemiske og biologiske egenskaper ved legemidler som har naturlige kilder som opprinnelse.

 • Farmakologi

  Farmakologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EUs direktiv 2005/36/EF.

 • Salgsstrategier

  Prinsipper for kundeatferd og målmarkeder med sikte på å markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Biologisk kjemi

  Biologisk kjemi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Botanikk

  Taksonomien eller klassifiseringen av planteliv, fylogeni og evolusjon, anatomi og morfologi, og fysiologi.

 • Toksikologi

  Negative virkninger av kjemikalier på levende organismer, deres dose og eksponering.

 • Anvendt terapeutikk knyttet til legemidler

  Bruke legemidler og metoden for administrering i behandlingen av sykdom.

Ferdigheter

 • Behandle medisinske forsikringskrav

  Kontakte pasientens helseforsikringsselskap og sende inn riktige skjemaer med informasjon om pasient og behandling.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Informere beslutningstakere om helserelaterte utfordringer

  Gi nyttig informasjon relatert til helsevesenet for å sikre at politiske beslutninger tas til fordel for lokalsamfunnene.

 • Bidra til offentlige helsekampanjer

  Bidra til lokale eller nasjonale folkehelsekampanjer ved å vurdere helseprioriteringer og regelverksendringer og reklamere for nye trender når det gjelder helsetjenester og forebygging.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Følge prosedyrer for kontroll av helsefarlige stoffer

  Følge prosedyrene for kontroll av helsefarlige stoffer (COSHH) for aktiviteter som involverer farlige stoffer, for eksempel bakterier, allergener, spillolje, maling eller bremsevæsker, som resulterer i sykdom eller personskade.

 • Administrere legemiddellogistikken

  Sørge for lagring, konservering og distribusjon av legemidler på grossiststadiet.

 • Delta i medisinsk lagerstyring

  Delta i lagerkontroll og sikker lagring av materialer og gjenbestilling av varer.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Håndtere problemstillinger relatert til legemiddelsikkerhet

  Iverksette tiltak for å forhindre, redusere, løse og følge opp problemer relatert til legemidler, opprettholde og bidra til et rapporteringssystem for legemiddelovervåking.

 • Vedlikeholde passende forhold for legemiddeloppbevaring

  Vedlikeholde egnede lager og sikkerhet for legemidler.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Innhente informasjon om helsetjenestebrukerens medisinske status

  Samle inn informasjon om helsetjenestebrukere via ulike kilder, for eksempel ved å stille spørsmål til helsetjenestebrukeren, omsorgspersonell eller helsefaglig personell for å få oversikt over pasientens helse og sosiale status, samt å tolke registreringer gjort av annet helsepersonell når det er nødvendig.

 • Utlevering av medisiner

  Vurdere og levere ut legemidler og kontrollere at resepter er ekte, tolket riktig og i samsvar med juridiske krav, velge riktig legemiddel, styrke og farmasøytisk form i samsvar med resepten, innpakningen og etiketten til legemidler.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Produsere legemidler

  Utforme og sammensette legemidler ved å gjennomføre farmasøytiske beregninger, velge egnet tilførselsvei og doseringsform for legemiddelet, egnede ingredienser og hjelpestoffer av påkrevd kvalitetsstandard, og forberede farmasøytiske produkter.

 • Sikre kundefokus

  Ha en holdning som alltid har fokus på kundene.

 • Veilede farmasøytisk personell

  Overvåke arbeidet til og veiledningen av apotekteknikere, studenter, praktikanter og personell.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Gi informasjon om legemidler

  Gi opplysninger og råd som er nøyaktige, sikre og av høy kvalitet til pasienter, allmennheten og annet helsepersonell angående medisiner, inkludert å gi dem råd om sikker og rasjonell bruk av medisiner og enheter, som bruk, kontraindikasjoner, oppbevaring og bivirkninger av reseptfrie og reseptbelagte medisiner.

 • Føre farmasiregistre

  Ta seg av nødvendig dokumentasjon ved apoteket, som filer, filer i betalingssystemet, beholdninger, kontrolldokumentasjon for radioaktive kjerner og registre over narkotika, gifter og kontrollerte legemidler.

 • Sikre riktig forsyning på apotek

  Garantere riktig distribusjon av apotekvarene.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Gi behandlingsstrategier for utfordringer relatert til menneskelig helse

  Identifisere mulige behandlinger av utfordringer relatert til menneskelig helse innenfor et gitt samfunn i tilfeller der for eksempel smittsomme sykdommer har store konsekvenser på globalt plan.

 • Henvise brukere av helsetjenester

  Henvise til andre helsetjenester når man avdekker at brukeren har behov for ytterligere diagnostikk eller intervensjoner.

 • Utføre kontroll under terapeutisk legemiddelbehandling

  Velge passende laboratorietester for terapeutisk legemiddelovervåking og tolke tester for å avgjøre om et medikament gir den ønskede terapeutiske effekten, for så å bruke analysen for å minimere bivirkninger av medikamenter.

 • Klargjøre legemidler i henhold til resept

  Klargjøre legemidler i henhold til resepten fra legen.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om legemidler

  Diskutere og bli enig med brukere av helsetjenester om riktig bruk av medisiner, og gi brukeren tilstrekkelig informasjon til å sikre trygg og riktig bruk av medisinen.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Administrere pasientlegemidler

  Overvåke bruk av medisiner og pasientens etterlevelse for å sikre at positive kliniske utfall oppnås, og at pasienters behov oppfylles.

 • Teste legemidler

  Teste legemidler og deres virkninger og samspill i et laboratorium.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Kontrollere informasjon på resepter

  Verifisere informasjonen i resepter fra pasienter eller fra legekontoret for å kontrollere at den er fullstendig og nøyaktig.

 • Sikre farmakovigilans

  Rapportere bivirkninger fra legemiddelprodukter til relevante myndigheter.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Gi farmasøytiske råd

  Gi informasjon og råd om legemidler, for eksempel hensiktsmessig bruk, bivirkninger og samspillet med andre legemidler.

 • Administrere medisinske forsyningskjeder

  Sikre at legemidler lagres i egnede anlegg og under passende miljøforhold for å sikre stabilitet, kvalitet og sikkerhet for legemiddelet i holdbarhetstiden, og for å lagre legemidler på en sikker, organisert, systematisk og trygg måte. Arbeide med dokumenterte retningslinjer og prosedyrer for å implementere et effektivt system for administrasjon og rotasjon av beholdningen.

 • Evaluere vitenskapelige data om medisiner

  Evaluere vitenskapelige data knyttet til legemidler for å kunne framlegge egnede opplysninger til pasienter på dette grunnlaget.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Klargjøre legemiddeldoser i henhold til pasientens behov

  Sørge for at pasienten får riktig dose og form for legemidler.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

Source: Sisyphus ODB