Yrke finansanalytiker, utbytte

Finansanalytikere, utbytte beregner og fordeler utbytte og renteinntekter fra et selskaps overskudd til en kategori av aksjonærene. De vurderer forretningssystemer og -prosesser for å identifisere brukerbehov og levere relevante løsninger. De utfører også utbytteprognoser på beløp og betalingsplaner og identifiserer potensiell risiko basert på sin ekspertise innen økonomi og markedspriser.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Aktuarvitenskap

  Regler for matematiske og statistiske teknikker for å fastsette mulige eller eksisterende risikoer i ulike næringer, f.eks. finans eller forsikring.

 • økonomiske prognoser

  Verktøy som brukes til å utføre finansiell styring for å identifisere inntektsutvikling og estimerte økonomiske forhold.

 • Finansmarkeder

  Den finansielle infrastrukturen som tillater at selskaper handler med verdipapirer som tilbys av selskaper og enkeltpersoner, som styres av regulerende økonomiske rammeverk.

 • Teknikker for virksomhetsverdsetting

  Prosesser for å verdsette verdien av eiendelene til selskapet og verdien av virksomheten ved å følge teknikker som aktivabasert tilnærming, sammenligning av virksomhet og tidligere inntekter.

 • Aksjemarked

  Markedet der andeler i offentlige selskaper, utstedes og omsettes.

Ferdigheter

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

 • Beregne utbytte

  Beregne betalingene som er foretatt av selskaper som fordeling av fortjeneste til aksjeeierne for å sørge for at aksjeeierne mottar riktig beløp i riktig format, altså i form av monetære utbetalinger via innskudd eller ved utstedelse av ytterligere aksjer eller gjenkjøp av aksjer.

 • Analysere de økonomiske resultatene til et selskap

  Analysere selskapets resultater basert på regnskap, registre og ekstern informasjon om markedet for å finne muligehter for forbedring som kan øke overskuddet.

 • Utføre lagerverdivurdering

  Analysere, beregne og vurdere verdien på lagerbeholdningen i et selskap. Bruke matematikk og logaritme til å bestemme verdien i betraktning av forskjellige variabler.

 • Føre finansielle poster

  Holde oversikt over og fullføre alle formelle dokumenter som representerer økonomiske transaksjoner i en virksomhet eller et prosjekt.

 • Overvåke aksjemarkedet

  Observere og analysere aksjemarkedet og dets trender daglig for å samle inn ajourførte opplysninger for å utvikle investeringsstrategier.

 • Føre aksjonærregister

  Føre et nøyaktig register over aksjonærer og overvåke endringer i aksjeeierskapet til selskapet.

 • Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

 • Lage prognoser for utbyttetrender

  Lage prognoser utbyttene selskaper tilgodeser aksjeeierne sine med på lang sikt, under hensyntaken til tidligere utbytte, selskapets økonomi og stabilitet, trender på aksjemarkedet og aksjeeiernes respons på disse trendene.

 • Samarbeide med aksjonærer

  Kommunisere med og fungere som kontaktpunkt for aksjonærene for å gi oversikt over investeringene og avkastningen deres og selskapets langsiktige planer for å øke lønnsomheten.

Source: Sisyphus ODB