Yrke fiskebåtskipper

Fiskebåtskippere planlegger, administrerer og utfører aktivitetene til fiskefartøyer innenskjærs, nær kysten og utenskjærs. De organiserer og kontrollerer navigasjonen. Fiskebåtskippere kan betjene på skip på 500 bruttotonn eller mer. De kontrollerer lasting, lossing og sjauing, samt innsamling, håndtering, prosessering og konservering av fangsten.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fiskeriforvaltning

  Prinsipper, metoder og utstyr som brukes i bestandsforvaltningen for fiskerinæringen: konseptene med fangst, bifangst, fiskeinnsats, bærekraftig høsting av bestander, ulike prøvingsmetoder og hvordan prøvene brukes.

 • Fiskefartøy

  Betegnelse på de ulike elementene og utstyr for fiskefartøyer.

 • Code of Conduct for Responsible Fisheries

  De forente nasjoners organisasjon for næringsmidler og landbruk (FAO) for ansvarlig fiskeri og retningslinjer som er etablert for yrkesfiskere.

 • Maritim metereologi

  Det vitenskapelige studieområdet som tolker meteorologisk informasjon, og anvender den for å ivareta trygg sjøtrafikk.

 • Risikoer forbundet med gjennomføring av fiskeoperasjoner

  Generelle risikoer som forekommer når de arbeider på fiskebåter, og særlige risikoer som bare forekommer i visse fiskemetoder. Forebygge trusler og ulykker.

 • Global Maritime Distress and Safety System

  Internasjonalt aksepterte sikkerhetsprosedyrer, typer av utstyr og kommunikasjonsprotokoller som brukes til å øke sikkerheten og gjøre det lettere å redde skip, båter og luftfartøyer.

 • Fiskeutstyr

  Identifisering av de ulike redskapene som brukes til fiskefangst og deres funksjonelle kapasitet.

 • Kvaliteten til fiskeprodukter

  Faktorer som påvirker kvaliteten på fiskeprodukter. For eksempel kan det være forskjeller mellom arten, virkningen av fiskeutstyret og parasitter for bevaring av kvaliteten.

 • Forurensingsforebygging

  Prosesser som brukes for å forebygge forurensing: forholdsregler knyttet til forurensning av miljøet, prosedyrer for forebygging av forurensing og tilknyttet utstyr, og mulige tiltak for å verne om miljøet.

 • International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

  De grunnleggende prinsippene og kravene som er fastsatt i International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): Regulations for the Prevention of Pollution by Oil, Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk, prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form, Prevention of Pollution by Sewage from Ships, Prevention of Pollution by Garbage from Ships, Prevention of Air Pollution from Ships.

 • Forringing av fiskeprodukter

  Løse opp og ødelegge fiskeprodukter: fysiske, enzymatiske, mikrobiologiske og kjemiske prosesser som skjer etter fangst.

 • Fiskerilovgivning

  Undersøkelser og analyser av ulike metoder for håndtering av fiske, idet det tas hensyn til internasjonale traktater og industrinormer for å analysere fiskeriforvaltning. 

 • Vurdering av risikoer og trusler

  Sikkerhetsdokumentasjon og annen sikkerhetsrelatert kommunikasjon og informasjon.

 • Internasjonale regler for forebygging av kollisjoner til sjøs

  Grunnleggende aspekter ved de internasjonale reglene for å forhindre kollisjoner til sjøs, f.eks. atferden til fartøyer med hverandre i sikte, navigasjonslys og markører, større lys- og lydsignaler, maritim signalisering og bøyer.

Ferdigheter

 • Gjennomføre sikkerhetstiltak innen navigering

  Oppfatte usikre situasjoner og utføre oppfølgingstiltak i samsvar med sikkerhetsreglene. Varsle ledelsen på skipet omgående. Bruke personlig verne- og redningsutstyr.

 • Vurdere stabiliteten til skip

  Vurdere de to stabilitetstypene for skip, det vil si tverrgående og langsgående.

 • Anvende fiskemanøvre

  Drifte skyte- og nettutstyrsoperasjoner for optimal ytelse, overholde retningslinjene for ansvarlig fisking og samsvar med sikkerhetstiltak.

 • Kommunisere ved hjelp av det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet

  Kommunisere ved hjelp av det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet i nødssituasjoner, slik at det er stor sannsynlighet for at varselet mottas av enten redningstjenester på land eller andre fartøyer i området.

 • Overleve på sjøen ved evakuering av skip

  Identifisere nødsignaler og hvilke nødssituasjoner de informerer om. Overholde fastsatte prosedyrer. Iføre seg og bruke en redningsvest eller en flytedrakt. Hoppe trygt i vannet fra en større høyde. Svømme og rette opp en veltet livbåt iført en redningsvest. Holde seg flytende uten redningsvest. Borde en redningsfarkost fra skipet eller fra vannet iført redningsvest. Iverksette bording av redningsfarkost for å øke overlevelsesmuligheter. Benytte et drivanker eller sjøanker. Betjene redningsfarkostutstyr. Betjene posisjoneringsutstyr, inkludert radioutstyr.

 • Jobbe under utendørsforhold

  Kan takle ulike klimaforhold, som varme, regn, kulde eller sterk vind.

 • Planlegge fiske

  Utforme og implementere mer effektive fisketeknikker under hensyntaken til de meteorologiske forholdene og utvinningssystemet.

 • Gjenkjenne avvik ombord

  Identifisere avvik og abnormiteter om bord, vurdere dem og treffe egnede tiltak for å gjenopprette skipets normale drift. Kontrollere alle (sikkerhets-)systemer for driftsfunksjoner. Organisere tiltak som skal treffes når bestemte problemer oppstår.

 • Betjene skipsredningsmaskiner

  Operere redningsbåter og overlevelsesfartøy. Starte opp båtene etter behov og betjene utstyret på dem. Ta vare på overlevende og overlevelsesfartøy etter at skipet er forlatt. Bruke elektroniske enheter til å spore og kommunisere plassering, inkludert kommunikasjons- og signalapparater og pyroteknikk.

 • Sikre fartøyets samsvar med regelverk

  Inspisere fartøy, fartøykomponenter og utstyr. Sørge for overholdelse av standarder og spesifikasjoner.

 • Slokke branner

  Velge egnede stoffer og metoder for å slokke branner, avhengig av størrelsen på brannen, for eksempel vann og diverse kjemiske stoffer. Bruke røykvernsapparat.

 • Sikre last under oppbevaring

  Feste oppbevart last med grunnleggende kjennskap til lastemetoder og sørge for effektiv og trygg godstransport.

 • Svømme

  Bevege deg gjennom vann ved hjelp av lemmene.

 • Støtte fartøymanøvre

  Delta i manøvrer i havnen: fortøyning, forankring eller andre fortøyningsoperasjoner. Bidra til en sikker navigasjonsvakt.

 • Anvende meteorologisk informasjon

  Bruke og tolke meteorologiske opplysninger for virksomheter som er avhengig av klimatiske forhold. Bruke disse opplysningene til å gi råd om sikker drift i forbindelse med værforhold.

 • Koordinere lasthåndtering

  Organisere stuingen med en lastfordelingsplan for å bedre fartøyets stabilitet, og dermed også sikkerhet. Lede fraktoperasjoner.

 • Forberede og gjennomføre regelmessige sikkerhetsøvelser

  Planlegge og utføre sikkerhetsøvelser jevnlig; oppnå høyest mulig sikkerhet i potensielt farlige situasjoner.

 • Forebygge forurensning til sjøs

  Organisere og overvåke miljøvern ved å bruke reglene for forebygging av forurensning til sjøs.

 • Gi sikkerhetsopplæring ombord

  Utvikle og gjennomføre programmer for sikkerhetsopplæring om bord.

 • Gjennomføre vannavigering

  Sørge for at fartøyet har oppdaterte og relevante sjøkart og nødvendig sjøfartsdokumentasjon. Lede prosessen med å klargjøre ferdsrapporten, fartøyets fartsplan, daglige posisjonsangivelser og losens opplysningsskjema.

 • Vurdere fartøys trimming

  Vurdere trimstabiliteten til fartøyer, dvs. stabiliteten til et fartøy mens det er i en statisk tilstand.

 • Evaluere fiskestimer

  Analysere informasjon som gis gjennom elektronisk utstyr og annen støtte til fiskeri for å vurdere egenskapene til en fiskestim.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Bruke vannavigeringsenheter

  Bruke vannavigasjonsutstyr, for eksempel kompass eller sekstant, eller navigasjonshjelpemidler, som fyrtårn eller bøyer, radar, satellitt og datasystemer, for å navigere fartøyer i farvann. Bruke oppdaterte diagrammer/kart, meldinger og publikasjoner for å fastslå den nøyaktige plasseringen til et fartøy.

 • Gi opplæring

  Gi opplæring og innføring til nye teammedlemmer, eller tilordne denne oppgaven til et teammedlem med behørig erfaring.

 • Koordinere brannslukking

  Organisere og lede driften av brannslukking i samsvar med skipes beredskapsplaner for å ivareta sikkerheten.

 • Koordinere fiskehåndteringsoperasjoner

  Organisere prosesser for håndtering av fisk for å unngå forringelse av fiskeproduktene. Kontrollere renholdet på dekk og i fisketanken før lasting og behandling. Kontrollere at fisken er hodeløs, sløyet, vasket og om nødvendig sortert, og at operasjonene utføres i henhold til hygienereglene.

 • Bruke maritim engelsk

  Kommunisere på engelsk med sjargong som brukes i faktiske situasjoner om bord på skip, i havner og andre steder innen skipsfart.

 • Opprettholde sikre navigeringsvaktsystemer

  Følge prinsippene for brovakt. Gå på, overta og gå av vakt. Styre fartøyet og utføre rutinemessige oppgaver på vakt. Følge sikkerhets- og nødprosedyrer. Følge sikkerhetsregler på vakt og handle umiddelbart ved brann eller ulykke.

Source: Sisyphus ODB