Yrke fiskerikonsulent

Fiskerikonsulenter gir råd om fiskebestander og deres habitater. De styrer moderniseringen av kystfiskevirksomheten og tilbyr forbedringsløsninger. Fiskerikonsulenter utarbeider planer og strategier for fiskeriforvaltning. De kan gi råd om beskyttede oppdrettsanlegg og villfiskbestand.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vannpolitikk

  Ha en solid forståelse for retningslinjer, strategier, institusjoner og forskrifter som omhandler vann.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Fiskerilovgivning

  Undersøkelser og analyser av ulike metoder for håndtering av fiske, idet det tas hensyn til internasjonale traktater og industrinormer for å analysere fiskeriforvaltning. 

 • Fiskebiologi

  Studiet av fisk, skalldyr eller krepsdyr, kategorisert i mange spesialiserte felter, som omfatter deres morfologi, fysiologi, anatomi, atferd, opprinnelse og distribusjon.

 • Fiskeidentifisering og -klassifisering

  Prosesser som gjør det mulig å identifisere og klassifisere fisk.

 • Fiskeriforvaltning

  Prinsipper, metoder og utstyr som brukes i bestandsforvaltningen for fiskerinæringen: konseptene med fangst, bifangst, fiskeinnsats, bærekraftig høsting av bestander, ulike prøvingsmetoder og hvordan prøvene brukes.

Ferdigheter

 • Vurdere anleggsproduksjonspotensial

  Vurdere produksjonspotensial for et anlegg. Vurdere de trofiske ressursene til et naturlig sted, og vurdere anleggets fordeler og begrensninger.

 • Støtte fiskeriopplæringsprosedyrer

  Støtte kolleger i deres arbeid ved å øke deres spesifikke ekspertise.

 • Gi råd til klekkerier

  Gi anbefalinger for installering og velfungerende drift av klekkerier.

 • Anvende fiskeribiologi på fiskeriforvaltningen

  Administrere fiskeriressurser ved å anvende spesifikke teknikker basert på fiskeribiologi.

 • Inspisere fiskeegg

  Inspisere fiskeegg. Fjerne døde, misfargede og ikke levedyktige egg ved hjelp av en sugesprøyte.

 • Overvåke klekkeriproduksjon

  Overvåke og opprettholde klekkeriproduksjon, og overvåke bestander og bevegelser.

 • Gi råd om miljøtiltak

  Gi råd om utvikling og gjennomføring av tiltak som har som mål å fjerne kilder til forurensning fra miljøet.

 • Utvikle virksomhetsscenario

  Samle inn relevante opplysninger for å lage et velskrevet og velstrukturert dokument som skisserer gjennomføringen av et prosjekt.

 • Vurdere fiskehelsetilstand

  Identifisere og utarbeide fisketilstander for sikker behandling.

 • Estimere fiskeristatus

  Gjenkjenne grunnleggende biologiske data for å estimere statusen til et fiskeri. Gjenkjenne de fangede artene ved hjelp av enkel visuell observasjon, og sammenligne mengde og størrelsen på fangsten med tidligere perioder.

 • Analysere forretningsmessige mål

  Undersøke data i henhold til forretningsstrategier og -mål og lage både kortsiktige og langsiktige strategiske planer.

 • Gjennomføre undersøkelser før kartleggingen

  Innhente opplysninger om eiendom og dens grenser før kartlegging ved å søke etter rettslig dokumentasjon, målebrev og skjøter.

 • Undersøke fiskemigrering

  Utføre forskning og undersøke fiskemigrering og bevegelse, og ta hensyn til miljøfaktorer som påvirkning av saltinnholdet i vann.

 • Utarbeide oppmålingsrapport

  Skrive en undersøkelsesrapport som inneholder opplysninger om eiendomsgrenser, høyde og dybde i terrenget osv.

 • Behandle innsamlede undersøkelsesdata

  Analysere og tolke undersøkelsesdata som er hentet fra forskjellige kilder, for eksempel satellittundersøkelser, flyfoto og lasermålesystemer.

 • Gi råd om jord- og vannbeskyttelse

  Gi råd om virkningene av praksiser for jord- og vannforvaltning når det gjelder å kontrollere tap av forurensende stoffer og nitratlekking, samt å redusere jorderosjon.

Source: Sisyphus ODB