Yrke flygeleder, lufttrafikkovervåking og kodesamordning

Flygeleder, lufttrafikkovervåking og kodesamordning sikrer at alle komponenter av overvåkingsinfrastrukturer, både på bakken og i luften, opererer på en sikker, sammenhengende og driftskompatibel måte.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Overvåkingsradarer

  Kjenne til at Mode A/C Secondary Surveillance Radar-stasjoner kontinuerlig avhører alle fly innenfor deres rekkevidde. Kjenne til at Mode S Secondary Surveillance Radar-stasjoner utfører avhør av fly innenfor deres dekning.

 • Geografiske informasjonssystemer

  Verktøy som er involvert i geografisk kartlegging og posisjonering, som GPS (global posisjoneringsystem), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling).

 • Felles luftfartssikkerhetsforskrifter

  Lover og forskrifter som gjelder for sivil luftfart på regionalt, nasjonalt, europeisk og internasjonalt plan. Forstå at forskriftene som tar sikte på å beskytte borgere til enhver tid i sivil luftfart. Sikre at operatører, borgere og organisasjoner overholder disse reglene.

Ferdigheter

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Anvende tekniske kommunikasjonsevner

  Forklare tekniske forhold for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre berørte parter på en klar og kortfattet måte.

 • Administrere data

  Forvalte alle typer dataressurser gjennom hele livssyklusen ved å utføre dataprofilering, analyse, standardisering, identitetsløsning, rensing, forbedring og revisjon. Sikre at dataene er egnet for formålet ved hjelp av egne IKT-verktøy for å oppfylle kriteriene for datakvalitet.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Koordinere tekniske standarder for global interoperabilitet

  Sikre samarbeid mellom ulike interessenter for å oppnå standardisering av tekniske og driftsmessige aspekter ved overvåkningssystemer.

 • Koordinere allokering av Mode S-radarer til interrogatorkoder

  Sikre korrekt og sikker drift av sekundære overvåkingsraderer (Mode S). Sørge for at de blir konfigurert med en interrogatorkode (IC) som allokeres til hver enkelt radar spesielt.

 • Styre luftfartsplanlegging

  Utvikle og gjennomføre beredskapsplaner. Evaluere endringer i flyplanlegging.

 • Betjene radioutstyr

  Konfigurere og betjene radioinnretninger og tilbehør, for eksempel kringkastingskonsoller, forsterkere og mikrofoner. Forstå det grunnleggende i radiooperatørspråket og, om nødvendig, gi instruksjoner om riktig håndtering av radioutstyr.

 • Jobbe i et luftfartsteam

  Jobbe i en gruppe innen generelle luftfartstjenester, der hver enkelt person betjener sitt eget ansvarsområde for nå et felles mål, som for eksempel et godt kundesamspill, flysikkerhet og vedlikehold av fly.

 • Holde tilsyn med flyplassovervåkingsinfrastruktur

  Overvåke og opprettholde overvåkingsutstyret og -infrastrukturen som brukes på flyplasser. Sørge for at infrastrukturen er fullt ut funksjonell til enhver tid.

Source: Sisyphus ODB