Yrke flygelederinstruktør

Flygelederinstruktører lærer opp personer i alle spørsmål vedrørende drift i flysikringstjenester, som administrasjon av flytrafikk og kommunikasjon for sikring på flyplasser. De gir opplæring i direktiver utstedt av flygekontrollen og gir praktikantene en følelse for sikkerhet og effektiv flyt i flytrafikken.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lufttrafikkontrolloperasjoner

  Forstå oppgavene som utføres av flygeledere, inkludert samspill og effektiv kommunikasjon mellom fly og flygeledere, utføring av oppfølgingsaktiviteter og sikring av jevn drift under flyginger.

 • Meteorologi

  Det vitenskapelige feltet for studiet som undersøker atmosfæren, atmosfæriske fenomener og atmosfæriske virkninger på været.

 • Geografiske ruter

  Tolkningen av geografisk informasjon, f.eks. steder og avstanden mellom dem.

 • Luftfartsmeteorologi

  Forstå luftfartsmeteorologien som forholder seg til værforhold for lufttrafikkstyring (ATM). Forstå hvordan grundige endringer i trykkverdier og temperaturverdier på flyplasser kan skape variasjoner i mot- og medvindskomponentene, og kan skape driftsforhold med lav sikt. Kunnskap om luftfartsmeteorologi kan bidra til å redusere de negative virkningene på ATM-systemet ved å redusere forstyrrelser og de følgende problemene med forstyrrelser som er tatt ut av strøm, tapt kapasitet og økte tilleggskostnader.

 • Felles luftfartssikkerhetsforskrifter

  Lover og forskrifter som gjelder for sivil luftfart på regionalt, nasjonalt, europeisk og internasjonalt plan. Forstå at forskriftene som tar sikte på å beskytte borgere til enhver tid i sivil luftfart. Sikre at operatører, borgere og organisasjoner overholder disse reglene.

 • Geografiske områder

  Kjenne geografiske områder i detalj. Vite hvor ulike organisasjoner kan ha operasjoner.

 • Geografiske informasjonssystemer

  Verktøy som er involvert i geografisk kartlegging og posisjonering, som GPS (global posisjoneringsystem), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling).

 • Lufttransportlov

  Kjenne til transportlover og -forskrifter. På grunn av luftfartens natur overlapper kunnskap om transportlover delvis med kunnskap om internasjonal lov.

 • Prosedyrer forbundet med ulike luftnavigeringsområder

  Ha kunnskap om relevante opplysninger forbundet med ulike luftnavigeringsområder, herunder tilgjengeligheten av flysikringstjenester og tjenestene og prosedyrene forbundet med dem samt de generelle prosedyrene for luftnavigering.

 • Overvåkingsradarer

  Kjenne til at Mode A/C Secondary Surveillance Radar-stasjoner kontinuerlig avhører alle fly innenfor deres rekkevidde. Kjenne til at Mode S Secondary Surveillance Radar-stasjoner utfører avhør av fly innenfor deres dekning.

 • Pedagogikk

  Fagfelt som omfatter teori og praksis innen utdanning, inkludert ulike utdanningsmetoder for å utdanne enkeltpersoner eller grupper.

 • Lufttrafikkstyring

  Ha en grundig forståelse av de viktigste aktivitetene i lufttrafikkstyring, f.eks. trafikkontroll, styring av lufttrafikken, og informasjonstjenester i forbindelse med luftfart.

Ferdigheter

 • Lage læreplaner for yrkesrettede kurs

  Lage læreplaner for bruk ved ulike typer yrkesrettede kurs. Utarbeide, tilpasse og integrere viktige studieemner i et kurs for å sikre helhetlige undervisningsprogrammer.

 • Anvende meteorologisk informasjon

  Bruke og tolke meteorologiske opplysninger for virksomheter som er avhengig av klimatiske forhold. Bruke disse opplysningene til å gi råd om sikker drift i forbindelse med værforhold.

 • Ha visuell kompetanse

  Tolke diagrammer, kart, grafikk og andre bildefremstillinger som brukes i stedet for skrift. Siden grafikkene som brukes, kan variere fra prosess til prosess, må fagpersonen ha tilstrekkelig kunnskap på feltet til å kunne følge og bruke den presenterte informasjonen.

 • Evaluere utdanningsprogrammer

  Vurdere pågående opplæringsprogrammer og gi råd angående mulig optimering.

 • Gjennomføre undersøkelsesprosesser for lærlinger

  Gjøre undersøkelser av lærlingers og studenters praktiske kunnskap. Følge prosedyrer for å sikre gjennomsiktighet og nøyaktighet i selve vurderingen.

 • Anvende tekniske kommunikasjonsevner

  Forklare tekniske forhold for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre berørte parter på en klar og kortfattet måte.

 • Evaluere opplæring

  Vurdere gjennomføringen av opplæringens resultater og mål, kvaliteten på undervisningen, og gi gjennomsiktige tilbakemeldinger til instruktører og praktikanter.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Overholde flygekontrolloperasjoner

  Opptre i samsvar med instruksjon fra flyveledere.

 • Gi instruksjoner til personell

  Gi instruksjoner til underordnede ved hjelp av ulike kommunikasjonsteknikker. Justere kommunikasjonsstilen ut fra målgruppen med sikte på å formidle instruksjoner som planlagt.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Lære opp personell i navigeringskrav

  Planlegge og gjennomføre opplæringsaktiviteter på bakken og i luften; tilpasse navigasjonsmetodene til oppdragskravene.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Forberede eksaminering for yrkesrettede kurs

  Forberede eksamineringer som tester både teoretisk og praktisk forståelse av innholdet og prosedyrene formidlet i løpet av et kurs eller undervisningsprogram. Utvikle eksamener som vurderer den viktigste innsikten som lærlingene bør ha fått gjennom deltakelse i kurset.

 • Lære bort flytrafikkontroll

  Lære bort flytrafikkfag ved å dele kunnskap om luftfartsteori og -regler i lufttrafikken samt gi instruksjon i den praktiske utføringen av prosedyrene i lufttrafikkontrolltjenester.

 • Analysere arbeidsrelaterte skriftlige rapporter

  Lese og forstå jobbrelaterte rapporter, analysere innholdet i rapporter og bruke funnene i det daglige arbeidet.

 • Bruke lufttrafikktjenestedokument

  Bruke ATS-dokument for å forhindre kollisjon mellom fly som manøvreres. Sikre god flyt i flytrafikken.

Source: Sisyphus ODB