Yrke forankringsleder ved akvakulturbruk

Forankringsledere ved akvakulturbruk utfører og fører tilsyn med fortøyningen av merder i faste stasjoner, drivende merder eller til og med selvdrevne og halvt nedsenkede merder. De sørger for sikker betjening og fortøyning av en rekke forskjellige typer storskalabur, og administrerer forhold som strømmer, bølgeklima og havbunnsprofil, i åpne eller halvåpne vannområder.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Designprinsipper knyttet til beholdersystemer

  Designelementer for ulike beholdersystemer, f.eks. bur, bås, nett, basseng og tanker.

 • Vind- og strømforholds innvirkning på styring av skip

  Vite hvilken påvirkning strøm, vindkraft og vindretning har på fartøyets navigasjons- og manøvreringsevne.

 • Oppdrettsnæringen

  Forstå akvakulturnæringen, tilknyttet design og anlegg.

 • Vannstrømmer

  Forstå virkningen av vannstrømmer på fiskeoppdrettsanlegg, i merder, dammer, laguner og elver.

Ferdigheter

 • Sette opp fortøyningssystem for akvakulturbur

  Sette opp et system for fortøyning av havbruksbur i henhold til planer.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Jobbe som et team

  Vite hvor viktig det er å samarbeide, bygge opp og vedlikeholde effektive arbeidsrelasjoner med alle kolleger på kasinoet og i virksomheten. Fleksibilitet til å innta en positiv og fleksibel holdning til endringer i prioriteringer og framgangsmåter. Være positiv med tanke på endring, frivillig påta seg nye oppgaver og reagere godt på nye metoder for drift. Sørge for klar og effektiv kommunikasjon med kasinosjefen og spillesjefen og andre spilleforvaltere. Gjennomføre regelmessige møter med ledere og personale, oppmuntre til toveiskommunikasjon og kontinuerlig forbedring.

 • Bruke kommunikasjonsenheter

  Drive kommunikasjonsenheter for å samhandle med kunder, kolleger og andre.

 • Sørge for akvakulturpersonellets helse og sikkerhet

  Sikre at helse- og sikkerhetsprosedyrer har blitt etablert og følges på tvers av alle oppdrettsanlegg, inkludert for merder. Sikre at personell og allmennheten informeres, og at alle arbeidsaktiviteter utføres i henhold til relevante helse- og sikkerhetsforskrifter.

 • Formidle fortøyningsplaner

  Orientere mannskaper om fortøyningsplaner og arbeidsfordeling. Gi mannskapene informasjon om verneutstyr, som hjelmer og vernebriller.

 • Planlegge fortøyningssystem for akvakulturbur

  Planlegge et system for fortøyning av havbruksbur for utpekte akvatiske arter.

 • Ta tidskritiske beslutninger

  Ta optimale og tidskritiske beslutninger i organisasjonen.

 • Lede et team

  Lede, ha tilsyn med og motivere en gruppe mennesker for å oppfylle de forventede resultatene innenfor en gitt tidslinje og med de forespeilede ressursene.

 • Gjennomføre forbedringer for arbeidsaktiviteter

  Gi anbefalinger for å forbedre arbeidsaktiviteter.

 • Gi råd om sikkerhetsforbedringer

  Gi relevante anbefalinger etter at en undersøkelse er gjennomført; sørge for at anbefalingene vurderes behørig og følges når det er formålstjenlig.

 • Delta i organiseringen av beredskapsøvelser

  Delta i forberedelse og gjennomføring av beredskapsøvelser. Ta ansvar for responshandlinger på stedet. Bidra til å sørge for at skriftlige øvelsesrapporter loggføres på riktig måte. Sørge for at alt personell følger forhåndsplanlagte beredskapsprosedyrer så nøye som mulig i en nødssituasjon.

 • Planlegge arbeidet til team og enkeltpersoner

  Planlegge arbeidet til team og enkeltpersoner. Vurdere arbeidet som er utført av team og enkeltpersoner. Gi tilbakemeldinger til team og enkeltpersoner om arbeidet som er utført. Gi støtte og veilede enkeltpersoner og team. Utarbeide arbeidsinstruksjoner for nye oppgaver.

 • Vedlikeholde interne kommunikasjonssystemer

  Vedlikeholde et effektivt internt kommunikasjonssystem mellom ansatte og avdelingsledelsen.

 • Utarbeide risikovurdering

  Utarbeide risikovurdering, foreslå forbedringer og beskrive tiltak som skal utføres på organisasjonsnivå.

 • Sikre at bursikkerhetskrav følges

  Sikre at personell overholder kravene til bursikkerhet.

 • Kommunisere på engelsk på kompetent brukernivå

  Kompetent bruk av engelsk. R351 refererer til nivå C1 i den felles europeiske referanserammen for språk (CEFR).

 • Skrive tekniske rapporter

  Skrive tekniske kunderapporter som er forståelige for folk uten teknisk bakgrunn.

 • Betjene et kommunikasjonssystem for nødssituasjoner

  Effektivt bruke vanlige kommunikasjonssystemer til bruk i nødsituasjoner, for eksempel basestasjoner for mobile sendere og mottakere, bærbare sendere og mottakere, repeatere, mobiltelefoner, personsøkere, automatiserte kjøretøysøkere og satellittelefoner etter behov.

Source: Sisyphus ODB