Yrke forankringsmedarbeider ved akvakulturbruk

Forankringsmedarbeidere ved akvakulturbruk betjener svært spesialisert utstyr for å forankre merder i stabile stasjoner, drivmerder eller til og med selvgående eller halvt nedsenkede merder. 

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

  Tilfanget av regler, prosedyrer og forskrifter knyttet til sikkerhet, helse og velferd for mennesker på arbeidsplassen. 

 • Maritim metereologi

  Det vitenskapelige studieområdet som tolker meteorologisk informasjon, og anvender den for å ivareta trygg sjøtrafikk.

 • Global Maritime Distress and Safety System

  Internasjonalt aksepterte sikkerhetsprosedyrer, typer av utstyr og kommunikasjonsprotokoller som brukes til å øke sikkerheten og gjøre det lettere å redde skip, båter og luftfartøyer.

 • Taumanipulering

  Taumanipulering relatert til knytting og spleising.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

Ferdigheter

 • Klargjøre fiskeutstyr

  Klargjøre fiskeutstyr og skipsdekk for vellykkede uthentingsaktiviteter. Koordinere mannskapet for denne operasjonen.

 • Vedlikeholde akvakulturburutstyr

  Sørge for vedlikehold av burutstyr for havbruk ved å gjennomføre oppgaver som å rengjøre flåter og ordne tauene i burene.

 • Følge prosedyrer ved alarm

  Følge sikkerhetsrutiner i tilfelle en alarm. Handle i henhold til selskapets instruksjoner og prosedyrer.

 • Flytte fisk

  Flytte voksen fisk til en vannmasse ved hjelp av en tanbil.

 • Betjene nødutstyr

  Benytte nødutstyr og -verktøy, for eksempel brannslokkingsapparater, hjulbremser, lommelykter og varselskilt.

 • Ha høy grad av sikkerhetsbevissthet

  Sørge for en høy grad av sikkerhetsbevissthet; bruke personlig verneutstyr; kommunisere med medarbeidere og gi råd om HMS.

 • Samle inn levende fisk

  Samle fisk ved hjelp av teknikker som minimerer stress for fisken, og som sørger for at fisken ikke rømmer.

 • Klargjøre for småfartøydrift

  Klargjøre for bemannet drift av små fartøyer, både med og uten lisens.

 • Gjennomføre sikkerhetsinspeksjoner ombord

  Gjennomføre sikkerhetsinspeksjoner om bord; identifisere og fjerne mulige trusler mot mannskapets fysiske integritet.

 • Rengjøre buret

  Rengjøre bur og fjerne død fisk fra overflaten på en effektiv måte.

 • Samle inn vekstrateinformasjon

  Samle inn informasjon om vekstraten hos oppdrettsarter som lever i vann.

 • Vedlikeholde nett

  Utføre bytting av nett og reparasjon av fuglenett.

 • Samle inn biologiske data

  Samle inn biologiske prøver, registrere og oppsummere biologiske data til bruk i tekniske undersøkelser, utvikle planer for miljøstyring og biologiske produkter.

 • Håndtere burnett

  Rengjøre, tørke og lagre innhentede burnett.

 • Måle tiden nøyaktig

  Måle tiden, ofte med en klokke eller stoppeklokke.

 • Bruke tungt akvakulturutstyr

  Utføre manuelle operasjoner, som for eksempel å manuelt løfte, overføre stilling og sette ned en last. Betjene løfteutstyr som for eksempel vinsj, sjøkran, teleskoplaster og gaffeltrucker.

 • Vurdere burvannkvalitet

  Analysere kvaliteten på vann ved å overvåke temperatur- og oksygentilstanden i tillegg til andre parametere.

 • Utføre utkikksplikter under maritime operasjoner

  Opprettholde en vakt under maritime operasjoner, for å kunne forutse hendelser og potensielle farer.

 • Samle inn fiskeprøver for diagnose

  Samle inn fiske- og skalldyrprøver for diagnose utført av spesialist på fiskesykdommer.

 • Klargjøre fiskebeholderenheter

  Klargjøre fiskebeholderenheter for mottak av fisk. Gjennomføre gjennomsvømming.

 • Klargjøre utstyr for fiskefangst

  Klargjøre fiskfangsteutstyr og -anlegg for effektiv slakting av fisk og påfølgende oppbevaring.

 • Ta tidskritiske beslutninger

  Ta optimale og tidskritiske beslutninger i organisasjonen.

 • Samle inn akvatiske ressurser

  Samle inn tang og tare og skalldyr eller andre vanndyr (altså krepsdyr og pigghuder) eller vegetabilsk ressurs. Bruke egnet utstyr for arten.

 • Bruke vannavigeringsenheter

  Bruke vannavigasjonsutstyr, for eksempel kompass eller sekstant, eller navigasjonshjelpemidler, som fyrtårn eller bøyer, radar, satellitt og datasystemer, for å navigere fartøyer i farvann. Bruke oppdaterte diagrammer/kart, meldinger og publikasjoner for å fastslå den nøyaktige plasseringen til et fartøy.

 • Kommunisere ved hjelp av det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet

  Kommunisere ved hjelp av det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet i nødssituasjoner, slik at det er stor sannsynlighet for at varselet mottas av enten redningstjenester på land eller andre fartøyer i området.

 • Svømme

  Bevege deg gjennom vann ved hjelp av lemmene.

 • Gjennomføre transport av fisk

  Kan manuelt løfte, overføre, plassere og sette ned en last ved å bruke løfteinnretninger som gaffeltrucker, vinsjer, sjøkraner og annet. Kan betjene utstyr som brukes til transport av fisk, skalldyr, krepsdyr og annet, for eksempel lastebiler, traktorer, tilhengere, transportbånd osv.

 • Dele opp fisk i beholderenheter

  Dele inn fisken i beholderenheter og opprettholde en god miljøtilstand i beholderenheten.

 • Hjelpe til med å bytte ut burnett

  Bistå ved bytting av nett og reparasjon av fuglenett.

 • Gjennomføre vannavigering

  Sørge for at fartøyet har oppdaterte og relevante sjøkart og nødvendig sjøfartsdokumentasjon. Lede prosessen med å klargjøre ferdsrapporten, fartøyets fartsplan, daglige posisjonsangivelser og losens opplysningsskjema.

 • Overvåke fôringsatferd

  Overvåke atferden til gårdsdyr i forbindelse med fôring. Innhente informasjon om dyrenes vekst og anslå fremtidig vekst. Overvåke og vurdere biomasse og ta dødelighet med i betraktning.

 • Håndtere fiskefangstavfall

  Avhende avfall, blod og fisk av dårlig kvalitet i samsvar med framgangsmåtene for håndtering av avfall.

 • Samle opp død fisk

  Samle død fisk i resipienter som tanker og bur.

 • Klargjøre fiskebehandlingsfasiliteter

  Klargjøre fiskebehandlingsanlegg for effektivt å isolere forurenset fisk under behandling. Kontrollere bruken av behandlinger for å unngå å forurense andre bestander, beholdere og omgivelsene rundt.

 • Styre små fartøy

  Betjene små fartøy som brukes til transport og fôring.

Source: Sisyphus ODB