Yrke forsikringsutreder

Forsikringsutredere behandler og evaluerer forsikringskrav ved å undersøke saker og fastsette erstatningsansvar i samsvar med policyene til forsikringsselskapet. De snakker med skadeanmelderen og vitner og skriver rapporter for forsikringsgiveren der de gir anbefalinger for hvordan saken kan bilegges. Forsikringsutredenes oppgaver omfatter å gjennomføre betalinger til den forsikrede i henhold til kravet, rådføre seg med skadeeksperter og gi informasjon via telefon til kundene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prinsipper for forsikring

  Forstå prinsippene for forsikring, inkludert tredjeparts ansvar, aksjer og fasiliteter.

 • Aktuarvitenskap

  Regler for matematiske og statistiske teknikker for å fastsette mulige eller eksisterende risikoer i ulike næringer, f.eks. finans eller forsikring.

 • Kravprosedyrer

  De ulike framgangsmåtene som blir benyttet til formelt å anmode om en betaling for et forsikringskrav fra et forsikringsselskap.

 • Forsikringstyper

  Forskjellige typer av risikoer eller tap ved overføring som finnes, og deres kjennetegn, f.eks. helseforsikring, bilforsikring og livsforsikring.

 • Forsikringsrett

  Lover og regler om overføring av risiko eller tap fra én part, forsikringstakeren, til en annen, forsikringsgiveren, i bytte mot en premie i form av regelmessige innbetalinger. Dette omfatter regulering av forsikringsfordringer og forsikringsvirksomhet.

Ferdigheter

 • Dokumentere bevis

  Dokumentere bevis som er funnet på et åsted i forbindelse med etterforskning eller ved presentasjon under en høring, på en måte som er i tråd med regelverket, for å sikre at bevis ikke utelukkes fra saken, og at registrene opprettholdes.

 • Vurdere dekningsmuligheter

  Undersøke rapporter om materielle skader og personskader for å fastslå om skadene forsikringstakeren har lidd, dekkes av vedkommendes forsikringspoliser, og, hvis de dekkes, vurdere i hvilken grad de er dekket, og hvilken erstatning forsikringsgiveren eventuelt er pålagt å betale.

 • Administrere kravprosess

  Administrere forholdet med en forsikringsgiver knyttet til forpliktelsen til å motta, undersøke og behandle krav fra forsikringstakere.

 • Analysere kravsfremsettinger

  Sjekke et kundekrav og analysere verdien av materialet, bygningene, omsetningen eller andre elementer som har gått tapt, og vurdere ansvaret til de ulike partene.

 • Sette sammen oppskrivingsrapporter

  Lage fullstendige rapporter om eiendommer, virksomheter eller andre varer og tjenester som verdivurderes, ved å bruke alle dataene som er innhentet gjennom verdivurderings- og prissettingsprosessen, inkludert finansiell historikk, eierskap og utviklinger.

 • Forhandle oppgjør

  Forhandle med forsikringsselskaper og forsikringsskadelidte med sikte på å legge til rette for avtale om oppgjør fra forsikringsselskapet til den skadelidte, for eksempel å dekke reparasjon av skader, idet det tas hensyn til vurderingsrapportene og dekningsvurderingen.

 • Intervjue forsikringsskademeldere

  Intervjue folk som har sendt inn krav til forsikringsselskapet de er forsikret hos, eller gjennom spesialiserte forsikringsagenter eller meglere, for å undersøke kravet og dekningen i forsikringspolisen, samt oppdage eventuell bedragersk aktivitet i skademeldingsprosessen.

 • Administrere fremsatte krav

  Følg med på forløpet til en kravfil, holde alle parter informert om statusen til filen, sørge for at kunden mottar erstatningen vedkommende har krav på, behandle eventuelle problemer eller klager fra kunder, lukke filen og gi informasjon til en autorisert person eller avdeling ved mistanke om svindel.

 • Estimere skader

  Estimere skade ved ulykker eller naturkatastrofer.

 • Presentere bevis

  Presentere bevis i en straffesak eller sivil sak for andre på en overbevisende og passende måte for å nå den rette eller gunstigste løsningen.

 • Gjennomgå forsikringsprosess

  Analysere all dokumentasjon knyttet til en konkret forsikringssak for å sikre at søknaden om forsikring eller skadeoppgjør ble håndtert i samsvar med retningslinjer og forskrifter, at saken ikke vil utgjøre en betydelig risiko for forsikringsgiveren eller om vurderingen av erstatningskrav var korrekt, og for å vurdere ytterligere tiltak.

 • Håndtere innkommende forsikringskrav

  Håndtere, behandle og vurdere innsendte forsikringskrav dersom det inntreffer problemer som dekkes av en forsikring. Kravet blir enten godkjent eller ikke, med utgangspunkt i en vurdering av omstendighetene.

 • Foreslå oppgjør

  Ta hensyn til skadevurderingen eller hendelses- og skaderapporten, med henblikk på å foreslå et oppgjør for forsikringspersonell som vil gjøre det mulig å gjøre opp kravet med skadelidende, for eksempel estimere reparasjonsutgifter for skader eller refusjon av medisinske kostnader.

 • Fremsette krav

  Starte prosessen for å fremsette et krav på vegne av en kunde eller en skadelidende, på grunnlag av skadeomfanget og de berørte partenes ansvar.

 • Organisere en skadevurdering

  Organisere en skadevurdering ved å finne en ekspert til å identifisere og undersøke skaden, gi informasjon og instruksjoner til eksperter og følge opp ekspertene, og skrive en skaderapport.

 • Kontrollere for ødelagte elementer

  Identifisere produkter som er skadet, og rapportere situasjonen.

Source: Sisyphus ODB