Yrke forsknings- og utviklingssjef

Forsknings- og utviklingssjefer samordner arbeidet til realister, akademiske forskere, produktutviklere og markedsforskere for å skape nye produkter, forbedre eksisterende produkter eller drive annen forskningsvirksomhet, herunder vitenskapelig forskning. De administrerer og planlegger forsknings- og utviklingsvirksomheten i en organisasjon, fastsetter mål og budsjettkrav og administrerer personalet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Markedsundersøkelser

  Prosesser, teknikker og formål som inngår i det første trinnet for å utvikle markedsføringsstrategier, f.eks. innsamling av informasjon om kunder og definisjonen av segmenter og mål.

 • Innovasjonsprosesser

  Teknikker, modeller, metoder og strategier som bidrar til å fremme tiltak for nyskaping.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Markedsføringsprinsipper

  Prinsipper for håndtering av forholdet mellom forbrukere og produkter eller tjenester med sikte på å øke omsetningen og forbedre reklamemetodene.

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

Ferdigheter

 • Administrere forsknings- og utviklingsprosjekter

  Planlegge, organisere, rettlede og følge opp prosjekter med sikte på utvikling av nye produkter, implementere nyskapende tjenester eller videreutvikle eksisterende.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Analysere selskapers interne faktorer

  Undersøke og forstå ulike interne faktorer som påvirker driften av selskaper, for eksempel kultur, strategisk grunnlag, produkter, priser og tilgjengelige ressurser.

 • Jobbe på en økonomisk effektiv måte

  Utføre arbeidet så effektivt som mulig for å unngå sløsing av materialer, tid og energi i så stor grad som mulig.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Gjennomføre strategisk forskning

  Undersøke langsiktige forbedringsmuligheter og planlegge skritt for å oppnå dem.

 • Representere organisasjonen

  Opptre som en representant for institusjonen, selskapet eller organisasjonen utad.

 • Analysere forretningsmessige mål

  Undersøke data i henhold til forretningsstrategier og -mål og lage både kortsiktige og langsiktige strategiske planer.

 • Identifisere nye forretningsmuligheter

  Finne potensielle kunder eller produkter for å skape ytterligere salg og sikre vekst.

 • Analysere selskapers eksterne faktorer

  Utføre forskning og analyse av selskapers eksterne faktorer, som kunder, markedsposisjon, konkurransesituasjon og politiske forhold.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Søke innovasjon i gjeldende praksis

  Søke etter forbedringer og presentere innovative løsninger, kreativitet og alternativ tenking for å utvikle nye teknologier, metoder eller ideer som respons på arbeidsrelaterte problemer.

 • Vurdere muligheten for å implementere utvikling

  Studere utviklinger og forslag til innovasjon for å fastslå hvordan de kan anvendes i virksomheten, og hvorvidt de er gjennomførbare ut fra ulike perspektiver, for eksempel økonomisk virkning, virksomhetens image og forbrukernes respons.

Source: Sisyphus ODB