Yrke fysioterapeut for dyr

Fysioterapeuter for dyr gir terapeutisk behandling etter diagnose eller henvisning fra veterinær. De rehabiliterer opererte eller skadde dyr ved hjelp av fysioterapi og øvelser i samsvar med nasjonal lovgivning. Målet er at dyret skal få tilbake normal funksjonsevne og/eller beholde den funksjonsevnen de har.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyrefysiologi

  Studie av den mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokjemiske funksjonen til dyr, deres organer og celler.

 • Dyreatferd

  De naturlige atferdsmessige mønstre hos dyr, dvs. hvordan normal og unormal atferd kan uttrykkes i forhold til arter, miljø, dyreforsøk og yrke.

 • Miljøberikelse for dyr

  Typer, metoder og bruk av berikelse for dyr, slik at de kan utrykke naturlig atferd, inkludert klargjøring av miljømessig stimulans, fôraktiviteter, spill, gjenstander for manipulering, sosiale aktiviteter og opplæring.

 • Dyrevelferd

  Universelt anerkjent dyrevelferdsbehov for ulike arter, situasjoner og yrker. Disse er:

 • Tegn på dyresykdom

  Fysiske, atferdsmessige og miljømessige tegn på helse og sykdom hos ulike dyr.

 • Dyreanatomi

  Undersøkelser av kroppsdeler, deres struktur og dynamiske forhold på et nivå som kreves av et gitt yrke.

 • Biosikkerhet knyttet til dyr

  Bevissthet rundt hygiene og biosikkerhet ved arbeid med dyr, herunder årsaker, smitte og forebygging av sykdommer og bruk av retningslinjer, materiell og utstyr.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

Ferdigheter

 • Håndtere veterinærnødstilfeller

  Håndtere uforutsette hendelser som gjelder dyr og omstendigheter som krever hastetiltak, på en egnet måte.

 • Planlegge fysisk rehabilitering av dyr

  Utvikle en plan for håndtering av dyr som undergår fysisk rehabiliteringsbehandling, og ta hensyn til: alder, art, rase, temperament, omgivelser, tidligere erfaringer, eierens innflytelse, dagens helsetilstand, klinisk historie, foreskrevne legemidler og deres virkninger, grunn til henvisning for rehabiliteringsbehandling, eksterne påvirkninger, inkludert samspill med mennesker og andre dyr samt krav til velferd. Utarbeide en behandlingsplan for rehabilitering etter henvisning fra en veterinær.

 • Administrere dyrevelferd

  Planlegge, administrere og evaluere bruken av fem universelt anerkjente dyrevelferdsbehov som er nødvendige for arter, situasjon og eget yrke.

 • Administrere dyrebiosikkerhet

  Planlegge og ta i bruk hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre at den generelle biosikkerheten er effektiv. Opprettholde og følge prosedyrer for biosikkerhet og infeksjonskontroll ved arbeid med dyr, herunder å gjenkjenne mulige helseproblemer og treffe hensiktsmessige tiltak, underrette om hygienekontrolltiltak og prosedyrer for biosikkerhet samt å rapportere til andre.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Klargjøre dyreterapiutstyr

  Sikre at dyreterapiutstyr er montert og klargjort for bruk, inkludert personlig verneutstyr.

 • Administrere dyrehygiene

  Planlegge og bruke egnede hygienetiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre effektiv generell hygiene. Opprettholde og følge hygieneframgangsmåter og -forskrifter ved arbeid med dyr, formidle stedets hygienekontroller og -protokoller til andre. Håndtere sikker kasting av avfall i henhold til bestemmelsessted og lokale regler.

 • Gi råd om dyrevelferd

  Utarbeide og gi informasjon til enkeltpersoner eller grupper av personer om hvordan man kan fremme dyrs helse og trivsel, og hvordan risiko for dyrs helse og velferd kan reduseres. Gi anbefalinger for korrigerende tiltak.

 • Håndtere utfordrende personer

  Arbeide trygt og kommunisere effektivt med enkeltpersoner og grupper av mennesker under utfordrende omstendigheter. Dette vil omfatte gjenkjennelse av tegn på aggresjon, urolighet, trusler og hvordan dette kan håndteres på en måte som sikrer egen og andres sikkerhet.

 • Beskytte helse og sikkerhet ved håndtering av dyr

  Beskytte helsen og velferden til dyr og deres eiere.

 • Overvåke dyrevelferd

  Overvåke dyrenes fysiske tilstand og atferd og rapportere eventuelle problemer eller uventede endringer, herunder tegn på god eller dårlig helse, utseende, tilstanden til dyrenes innkvartering, inntak av fôr og vann, og miljøforhold.

 • Bruke fysioterapi for behandling av dyr

  Tilpasse teknikker for menneskelig fysioterapi for å øke funksjonen og mobiliteten til ledd og muskler hos dyr. Målet med fysioterapi for dyr er å forbedre livskvaliteten og redusere smerte. Samarbeide med veterinærer og eiere for å utforme en fysioterapibehandling og omsorgspakke.

 • Anvende sikker arbeidspraksis i en veterinær setting

  Bruke sikker arbeidspraksis i veterinæromgivelser for å identifisere farer og risikoer og forebygge ulykker eller hendelser. Dette omfatter skader fra dyr, zoonosiske sykdommer, kjemikalier, utstyr og arbeidsmiljøer.

 • Vurdere dyrets rehabiliteringskrav

  Vurdere dyrets rehabiliteringsbehov på grunnlag av nåværende tilstand og henvisning fra en veterinær, og ta hensyn til eksisterende helsetilstander, f.eks. diabetes, epilepsi og medisiner.

Source: Sisyphus ODB