Yrke fysioterapeut

Fysioterapeuter er selvstendig næringsdrivende helsepersonell som er ansvarlig for å utvikle, vedlikeholde eller gjenopprette motorisk funksjon og bevegelse hele livet igjennom ved hjelp av evidensbasert praksis. De lindrer smerte og behandler eller forebygger fysiske tilstander knyttet til skade, sykdom eller andre funksjonsnedsettelser. Fysioterapeuter hjelper pasienter og pårørende å håndtere tilstanden utenfor kliniske miljøer. De arbeider innen sitt praksisområde og sine faglige atferdsregler.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Rehabilitering

  Metoder og prosedyrer som brukes for å hjelpe en syk eller skadet person med å gjenopprette ferdigheter og få tilbake selvstendighet og kontroll.

 • Respiratorisk terapi

  Behandling med sikte på håndtering av luftveiene under ulike medisinske forhold eller i nødssituasjoner, f.eks. i nødssituasjoner eller håndtering.

 • Intensivmedisin

  Medisinsk spesialarbeid for diagnose og behandling av livstruende forhold.

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

 • Obstetrikk og gynekologi

  Obstetrikk og gynekologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Farmakologi

  Farmakologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EUs direktiv 2005/36/EF.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

 • Manuell ortopedisk fysioterapi

  En spesialisert del av fysioterapien for behandling av nevrologiske muskel- og skjelettlidelser, med klinisk begrunnelse, ved hjelp av svært spesifikke behandlingstilnærminger, herunder manuelle teknikker og terapeutiske øvelser.

 • Medisinsk terminologi

  Betydning av medisinske termer og forkortelser, medisinske resepter, forskjellige medisinske spesialiteter og når den skal brukes på riktig måte.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Allmennmedisin

  Allmennmedisin er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Administrere helsetjenestepersonell

  Forvaltningsmessige oppgaver og ansvaret som kreves i en setting innen helsestell.

 • Sosiologi

  Gruppeatferden og dynamikken, samfunnsmessige trender og påvirkninger, folkevandring, etnisitet, kulturer og historie og opprinnelse.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Kinetikk

  Studie av bevegelse og årsaken til dette.

 • Kirurgi

  De essensielle prosedyrene i kirurgisk praksis, som prinsippet om sikker kirurgi, patofysiologien for sårbehandling, knytebinding, vevshåndtering, tilbaketrekning og eventuelle andre instrumenter og prosedyrer som brukes i operasjonssalen.

 • Biomekanikk

  Bruke mekaniske metoder for å forstå biologiske organismers funksjon og struktur.

 • Pediatri

  Pediatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Psykiatri

  Psykiatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Psykologi

  Den menneskelige atferden og resultatet med individuelle forskjeller i evne, status, interesser, læring og motivasjon.

 • Ortopedi

  Ortopedi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Geriatri

  Geriatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Nevrologi

  Nevrologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Akuttkirurgi

  Egenskapene og metodene for kirurgiske inngrep utført i nødstilfeller.

 • Terapeutisk massasje

  Massasjeteknikker som brukes for å frigjøre smerte og lette andre symptomer knyttet til en rekke ulike medisinske tilstander.

Ferdigheter

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Administrere et helseenhetsbudsjett

  Administrere et budsjett for en helseinstitusjon. Samarbeide i budsjettplanleggingsprosesser, inkludert kostnadene for forsyninger som trengs for å kunne gi tilfredsstillende helsetjenester og forvaltning.

 • Fremme helse

  Arbeide for å fremme helse, velferd og forebygging av sykdom og skade på vegne av kunder og profesjonen for å forbedre helsen i lokalmiljøer, offentligheten og befolkningen.

 • Utvikle terapeutiske relasjoner

  Opprettholde den individuelle terapeutiske relasjonen for å engasjere individets medfødte helbredende evner for å oppnå aktivt samarbeid innen helseopplysning og helbredelsesprosesser, og maksimere potensialet for sunn endring.

 • Utvikle fysioterapitjenester

  Utvikle sikker, rask og effektiv fysioterapitjeneste.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Veilede fysioterapistudenter

  Føre tilsyn med, utdanne og sørge for læringsmuligheter for fysioterapistudenter.

 • Bidra i rehabiliteringsprosessen

  Bidra i rehabiliteringsprosessen for å forbedre aktiviteten, virkemåten og deltakelsen ved hjelp av en personsentrert og evidensbasert tilnærming.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Stille fysioterapidiagnose

  Gi en fysioterapidiagnose / et klinisk inntrykk av klientens tilstand og samarbeide med klienten for å identifisere svekkelser, aktivitets- og deltakelsesbegrensninger som følge av sykdom, skade og/eller aldring, med en helhetlig tilnærming.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Vedlikeholde fysioterapiutstyr

  Vedlikeholde fysioterapiutstyr og rekvisita, slik at utstyret er trygt og egnet for formålet.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Utvikle planer knyttet til klientutskriving

  Organisere utskrivningsplanlegging, når det er relevant, på tvers av flere helsetjenester, og kommunisere på en effektiv måte og sikre at klienten og pleierne er involvert i beslutningsprosessen.

 • Henvise brukere av helsetjenester

  Henvise til andre helsetjenester når man avdekker at brukeren har behov for ytterligere diagnostikk eller intervensjoner.

 • Formulere en behandlingsplan

  Formulere en behandlingsplan og evaluere (analysere) basert på innsamlede data etter vurdering ved bruk av en klinisk resonneringsprosess.

 • Fremme helse- og sikkerhetsretningslinjer innen helsetjenester

  Fremme overholdelse av lokale, regionale, nasjonale og EU-pålagte lover, policyer, retningslinjer og protokoller for helse og sikkerhet.

 • Gi lærestøtte innen helsevesenet

  Gi nødvendig støtte for å legge til rette for opplæring av kunder, pleieassistenter, studenter, støttearbeidere og annet helsepersonell ved å vurdere brukernes utviklingsbehov og preferanser. Utforme avtalte formelle og uformelle resultater av læring, og levere materialer som legger til rette for læring og utvikling.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Administrere fysioterapipersonell

  Rekruttere, lære opp, lede, utvikle og føre tilsyn med fysioterapipersonell der det er hensiktsmessig, sørge for at klientene blir tilbudt en klinisk effektiv tjeneste, og gjenkjenne behovet for videre opplæring for både seg selv og øvrig fysioterapipersonell.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Bidra til kvalitetsforbedringer på fysioterapitjenester

  Delta i aktiviteter som fremmer kvalitet, særlig ved anskaffelse og vurdering av utstyr, ressurser, sikker lagring og forsyningsledelse.

 • Overholde retningslinjer for helse, trivsel og sikkerhet

  Overholde og bruke hovedpunktene i retningslinjene og prosedyrene for helse og sikkerhet i samsvar med arbeidsgiverens retningslinjer. Rapportere om risikoer for helse og sikkerhet som har blitt identifisert, og følge riktige prosedyrer hvis en ulykke eller skade skulle oppstå.

 • Informere beslutningstakere om helserelaterte utfordringer

  Gi nyttig informasjon relatert til helsevesenet for å sikre at politiske beslutninger tas til fordel for lokalsamfunnene.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Prioritere klienter for fysioterapi

  Prioritere klienter for fysioterapi ved å foreta vurderinger av dem og fastslå når det er behov for ytterligere tjenester.

 • Gjennomføre fysioterapivurdering

  Gjennomføre fysioterapivurdering med utgangspunkt i opplysninger innhentet gjennom subjektiv, fysisk undersøkelse og opplysninger fra andre, relevante kilder, ivareta kundens sikkerhet, velferd og verdighet mens vurderingen pågår.

 • Gjennomføre helserelatert forskning

  Forske på helserelaterte emner og formidle resultater muntlig ved hjelp av presentasjoner, eller gjennom skriftlige rapporter og andre publikasjoner.

 • Bruke kliniske fysioterapiferdigheter

  Bruke kliniske fysioterapiferdigheter på tvers av ulike praksisområder, ved hjelp av en holistisk og evidensbasert tilnærming.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Engasjere seg i fysioterapiforskning

  Engasjere seg i ulike grad i forskningsaktiviteter for å bedre kvaliteten på og evidensgrunnlaget for fysioterapi.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Registrere helsetjenestebrukernes fremgang relatert til behandling

  Registrere helsetjenestebrukernes fremgang etter behandling ved å observere, lytte og måle resultater.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Gi behandlingsstrategier for utfordringer relatert til menneskelig helse

  Identifisere mulige behandlinger av utfordringer relatert til menneskelig helse innenfor et gitt samfunn i tilfeller der for eksempel smittsomme sykdommer har store konsekvenser på globalt plan.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Gjennomføre lederskap

  Lede og påvirke andre til å fremme og bidra til politikkutvikling, oppslutning om saker, tøying av grensene og strategien på ulike nivåer.

 • Anvende kognitive atferdsbehandlingsteknikker

  Anvende behandlingsteknikker for kognitiv atferd på pasienter der behandlingen involverer kognitiv opptrening, å ta tak i dysfunksjonelle følelser, maladaptiv atferd og kognitive prosesser og innhold gjennom en rekke systematiske prosedyrer.

 • Måle effektiviteten til tjenestetilbudet

  Bruke en problemløsningstilnærming til å utvikle og måle anbefalinger for å forbedre kvaliteten på faglig praksis i stadig mer uforutsigbare sammenhenger, bidra til endring og utvikling innenfor yrket eller tjenesten på et lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.

 • Utvikle planer knyttet til overføring av behandling

  Organisere overføringen av behandling, når det er relevant, på tvers av helsetjenester, og kommunisere på en effektiv måte og sikre at pasienten/kunden og helsepersonell blir involvert i beslutningsprosessen.

 • Utvikle strategiske planer for fysioterapitjenester

  Bidra til å utvikle systemer, retningslinjer og prosedyrer for levering av fysioterapitjenester, dele kunnskap og bidra til muligheter for læring internt og eksternt.

 • Veilede fysioterapeutassistenter

  Veilede og sørge for læringsmuligheter for fysioterapeutassistenter.

 • Foreskrive helseprodukter

  Foreskrive helseprodukter, ved behov for terapeutisk effektivitet, i tråd med klientens behov, og i henhold til bevisbasert praksis, nasjonale og praksisprotokoller og innenfor praksisomfanget.

 • Gi informasjon om virkningene av fysioterapi

  Informere om terapeutiske resultater og eventuelle iboende risikoer for klienten som gjør at hun eller han forstår og handler i samsvar med etiske prinsipper og lokale og nasjonale retningslinjer som klienten ikke har kapasitet til å forstå.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Samle inn helsetjenestebrukerens generelle data

  Samle inn kvalitative og kvantitative data knyttet til helsetjenestebrukeres anagrafiske data, og gi støtte til å fylle ut det nåværende og tidligere historiske spørreskjemaet og registrere tiltak/tester som er utført av legen.

 • Administrere klinisk risiko

  Forbedre kvaliteten på helsetjenester og levere dem på en trygg måte ved å legge spesiell vekt på å identifisere omstendighetene som utsetter klienter, deres familier og pleiegivere, ansatte, studenter og andre for fare, og sørge for å forhindre eller kontrollere disse farene.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Gi støtte til selvstyring

  Gi kunden faktabasert informasjon og strategier om selvstyring.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Tolke medisinske resultater

  Tolke, integrere og anvende resultater av bildediagnostikk, laboratorietester og andre undersøkelser som en del av vurderingen av pasienten, i samråd med annet helsepersonell.

 • Tilpasse fysioterapiintervensjoner

  Justere fysioterapiintervensjoner basert på en ny evaluering av klientens respons på behandlingen.

Source: Sisyphus ODB