Yrke gaffeltruckfører

Gaffeltruckførere har ansvar for å betjene gaffeltrucker for å frakte, plassere, flytte, stable og telle varer. De har ansvar for sikker og effektiv drift av gaffeltrucker. De plukker dessuten etter en plukkliste og sjekker at alt er plukket.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Typer av emballasje som brukes i industriforsendelser

  Kjenne til ulike typer emballasjematerialer som brukes til industriell transport, i samsvar med typen vare som skal transporteres. Overholde regelverket for emballering av varer.

Ferdigheter

 • Jobbe i et logistikkteam

  Kunne jobbe sikkert i et logistikkteam, der hvert medlem av teamet fyller en rolle designet for å øke teamets effektivitet som helhet.

 • Være på vakt

  Være fokusert og oppmerksom til enhver tid. Reagere raskt ved uventede hendelser. Konsentrere seg og ikke bli distrahert når en oppgave overføres over lengre tid.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Følge prosedyrer for kontroll av helsefarlige stoffer

  Følge prosedyrene for kontroll av helsefarlige stoffer (COSHH) for aktiviteter som involverer farlige stoffer, for eksempel bakterier, allergener, spillolje, maling eller bremsevæsker, som resulterer i sykdom eller personskade.

 • Vedlikeholde varehusdatabase

  Holde digital varehusdatabase oppdatert og tilgjengelig for flere.

 • Betjene gaffeltruck

  Betjene en gaffeltruck, et kjøretøy med en gaffel foran for løfting og transport av tung last.

 • Følge muntlige instruksjoner

  Ha mulighet til å følge muntlige instruksjoner fra kolleger. Forsøke å forstå og tydeliggjøre hva som forespørres.

 • Betjene radioutstyr

  Konfigurere og betjene radioinnretninger og tilbehør, for eksempel kringkastingskonsoller, forsterkere og mikrofoner. Forstå det grunnleggende i radiooperatørspråket og, om nødvendig, gi instruksjoner om riktig håndtering av radioutstyr.

 • Gjennomføre inspeksjon av gaffeltruck

  Foreta regelmessige kontroller av maskinen før bruk, for å sikre trygge arbeidsforhold.

 • Flytte lagerbeholdning

  Fjerne materiale fra ett lagringssted til et annet.

 • Betjene emballasjebehandlingsutstyr

  Betjene elektrisk emballasjebehandlingsutstyr og kontrollsystemer.

 • Følge instruksjoner for lagerkontroll

  Stable lagerpakker i henhold til de mottatte kontrollinstruksene.

 • Holde seg konsentrert i lange perioder

  Holde seg konsentrert i lange perioder for å kunne utføre korrekte vurderinger og ta riktige beslutninger.

 • Lagre lagervarer med presisjon

  Transportere varer i lageret og plassere dem på egnede og utpekte steder med presisjon for å maksimere bruken av rommet. Betjene gaffeltrucker eller andre instrumenter i denne aktiviteten.

 • Håndtere farlig gods

  Transportere farlige materialer på en sikker måte.

 • Følge signaliseringsinstruksjoner

  Følge signaliseringsinstruksjoner gjennom hele reisen. Forstå det teknisk språket som brukes av signalavsendere, og følge instruksjonene de gir.

 • Anvende teknikker for stabling av varer i containere

  Anvende teknikkene som er nødvendige for å stable materialer i containere. Bruke teknikker for å utnytte plassen i containerne best mulig.

 • Klargjøre forsendelser i tide

  Klargjøre produktet for forsendelse som planlagt.

 • Estimere avstander

  Kunne estimere avstander for å betjene maskinen uten ulykker.

 • Betjene lagermaterialer

  Kunne betjene jekketralle og lignende motorisert lagerutstyr med tanke på lossing og lagring.

 • Stable tomme paller

  Deponere tomme paller på avtalt sted.

 • Følge oppgitte instruksjoner

  Følge instrukser for å oppnå mål og oppfylle frister.

 • Utføre rotasjon av varer i en lager

  Flytte emballerte og lett bedervelige varer med en tidligere siste salgsdato til fremst i hyllen.

 • Plukke ordrer for utsendelse

  Plukke ordrer for utsendelse og sørge for at riktig antall og varetype lastes og sendes. Merke produktartikler etter forespørsel.

 • Overvåke varebevegelse

  Sikre at alle forsendelser er riktige og frie for skade.

 • Følge arbeidsprosedyrer

  Følge prosedyrer for arbeidet på en strukturert og systematisk måte.

 • Overholde plukkestandarder

  Utføre plukkearbeid på en måte som oppfyller kvalitetsstandarder.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Veie materialer

  Veie materialer og produkter, registrere vekt og andre relevante opplysninger på merkelapper eller etiketter.

 • Finne passende emballasje for gods i henhold til sikkerhetsprosedyrer

  Relatere gods som skal pakkes, til nødvendig sikkerhetsutstyr i henhold til aktuelle sikkerhetsprosedyrer.

Source: Sisyphus ODB