Yrke genetiker

Genetikere studerer og fokuserer sin forskning på genetikk. De analyserer hvordan gener interagerer, fungerer og arver særtrekk og egenskaper. Basert på sin forskning pleier de pasienter med arvede sykdommer og tilstander, medfødte misdannelser og generelt genetiske saker.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Bioteknologi

  Teknologi som bruker, endrer eller utnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter for å utvikle nye teknologier og produkter beregnet på bestemte bruksområder.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Mikrobiologi-bakteriologi

  Mikrobiologi-bakteriologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Medisinsk genetikk

  Diagnostisering, typer og behandling av arvelige lidelser. En type genetikk som omhandler applikasjonen til medisinsk behandling.

 • Genteknologi

  Manipulering av arvestoffet fra en organisme ved bruk av metoder som setter inn nytt DNA i eller fjerner arvelig materiale fra genomet.

 • Genetikk

  Studie av arvelighet, gener og variasjoner i levende organismer. Genetisk vitenskap tar sikte på å forstå prosessen angående arv fra foreldre til avkom og struktur og atferd for gener i levende vesener.

Ferdigheter

 • Drive forskning innen medisinsk genetikk

  Drive forskning for å studere mønstre av genetisk variasjon hos mennesker, årsakene til disse variasjonene og hvordan de påvirker mottakelighet for sykdom; studere gen-gen-interaksjoner og gen-miljø-interaksjoner i multifaktorielle sykdommer og kromosomavvik, genuttrykk i menneskets tidlige utvikling og hvilken påvirkning gener har på atferd.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Evaluere genetiske data

  Evaluere genetiske data ved å anvende statistiske beregninger og analysere resultatene.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Tolke laboratoriedata innen medisinsk genetikk

  Gjennomføre diagnostiske undersøkelser og biokjemiske, cytogene og molekylære genanalyser og tolke laboratoriedataene fra dette.

 • Bestemme typen genetisk testing

  Finne egnede tester for en bestemt pasient, idet det tas hensyn til testing av molekylær genetikk, cytogenetikk og spesialisert biokjemi.

Source: Sisyphus ODB