Yrke godsinspektør

Godsinspektører avgjør om gods er sikret, og om det ledsages av riktig dokumentasjon. De inspiserer, administrerer og dokumenterer godstransport og kontrollerer at innholdet er i samsvar med lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Transportmetoder

  Kunnskap om prinsipper og metoder for flytting av mennesker eller varer via luft, jernbane, sjø eller vei, inkludert relative kostnader og optimale arbeidsstrategier.

 • Prinsipper for lastoppbevaring

  Forstå prinsippene for lasterom. Forstå framgangsmåtene for å laste og losse containere på en slik måte at det tas hensyn til tyngdekrefter som utøves under transport.

 • Metoder for godstransport

  Forstå ulike transportmodaliteter, f.eks. luft, sjø eller intermodal fraktbefordring. Spesialiser deg i en av modalitetene, og få en dypere kunnskap om detaljene og prosedyrene for denne modaliteten.

 • Forskrifter for farlig gods

  Kjenne til de mest anvendte reguleringsordningene for transport av farlige materialer. Kjenne til de særlige rammeregler for lufttransport av farlig gods (DGR), for lufttransport eller Den internasjonale kode for sjøtransport av farlig gods («IMDG Code») for transport av farlige materialer til sjøs.

Ferdigheter

 • Håndtere utstyr ved fraktinspeksjon

  Betjene utstyr og verktøy ved fraktinspeksjon, for eksempel bordsentrifuger, dybdeindikatorer, bærbare datamaskiner, målebånd og verktøy for vannprøvetaking.

 • Overvåke lasting av last

  Ha tilsyn med lessing av utstyr, last, gods and andre varer. Sikre at all last håndteres og oppbevares på en tilfredsstillende måte, i samsvar med regler og standarder.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

 • Analysere arbeidsrelaterte skriftlige rapporter

  Lese og forstå jobbrelaterte rapporter, analysere innholdet i rapporter og bruke funnene i det daglige arbeidet.

 • Justere vekten av last til kapasiteten til godstransportkjøretøyet

  Tilpasse lastvekten til transportkjøretøyets kapasitet. Føre tilsyn med det aktuelle kjøretøyets største tillatte belastning, og vekten til de enkelte kassene i forsendingen.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Forberede fraktforsendelsesrapporter

  Sette sammen og sende inn fraktforsendelsesrapporter. Inkludere detaljert informasjon om fraktforhold og frakthåndtering; rapportere problemer hvis nødvendig.

 • Overvåke lossing av last

  Overvåke lossing av utstyr, gods, varer og andre gjenstander. Sikre at alt håndteres og lagres korrekt i samsvar med regler og standarder.

 • Inspisere farlig gods i henhold til forskrifter

  Inspisere og ta hensyn til forskrifter for farlig eller skjørt gods, for eksempel biomedisinsk avfall, transplantasjonsorganer og blod. Det kan hende at gods må krysse landegrenser på vei til bestemmelsesstedet. Være i samsvar med lovfestede forskrifter om godstransport for å unngå bøter for transportselskapet eller organisasjonen som innledet forsendelsen.

 • Sikre overholdelse av forsendelsesforskrifter

  Sørge for overholdelse av forsendelsesforskrifter, regler og prosedyrer Sikre forsendelser. Garantere sikkerheten til personalet som håndterer forsendelsen.

 • Følge med på fraktforsendelseslastere

  Observere prosessen med lasting av gods; sikre at mannskapet overholder alle gjeldende forskrifter og prosedyrer; stue inn tung og potensielt farlig last.

 • Bruke riggingsverktøy

  Bruke digitale verktøy som kabler, tau, trinser og vinsjer for å sikre høye strukturer.

 • Gjennomføre innhenting av fakta

  Hente inn fakta for å gjennomføre vurderinger.

 • Gi råd om brudd på forskrift

  Gi råd om forebyggende og korrigerende tiltak. Korrigere brudd på eller avvik fra rettslige forskrifter.

 • Romme last i godstransportkjøretøy

  Plassere, polstre, sikre og balansere last på riktig måte.

 • Inspisere fraktegods

  Inspisere, dokumentere og administrere fraktforsendelser; bekrefte at alt innhold overholder nasjonale, internasjonale og lokale retningslinjer.

Source: Sisyphus ODB