Yrke gravemaskinkjører

Gravemaskinkjørere bruker gravemaskiner til å grave i jord eller andre materialer for å fjerne den. De er involvert i en rekke prosjekter, som riving, mudring og graving av hull, fundamenter og grøfter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekaniske systemer

  Mekaniske systemer, inkludert drivorganer, motorer, hydrauliske og pneumatiske systemer. Deres funksjoner og sannsynlige feil.

 • Mekaniske verktøy

  Forstå maskiner og verktøy, herunder deres design, bruk, reparasjon og vedlikehold.

 • Utgravningsteknikker

  Metoder for å fjerne stein og jord, brukt i en utgravningsplass og tilknyttede risikoer.

Ferdigheter

 • Betjene gravemaskin

  Betjene gravemaskiner som brukes til å grave materialer fra overflaten og laste dem på lastebiler.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruke GPS-systemer.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Forsyne maskin med passende verktøy

  Forsyne maskinen med de nødvendige verktøyene og artiklene for et bestemt produksjonsformål.

 • Inspisere byggeplasser

  Ivareta helse og sikkerhet under byggeprosjektet ved å inspisere anleggsområdet jevnlig. Identifisere risikoer for å sette mennesker i fare eller for å skade anleggsutstyr.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Holde tungt anleggsutstyr i god stand

  Inspisere anleggsmaskiner for byggeprosjekter før hver bruk. Holde maskinen i god stand, ta hånd om små reparasjoner og varsle den ansvarlige hvis maskinen har alvorlige feil.

 • Forhindre skader på nytteinfrastruktur

  Kommunisere med energiverk eller bruke planer på stedet for eventuell nytteinfrastruktur som kan forstyrre eller bli skadet av et prosjekt. Ta nødvendige forholdsregler for å unngå skade.

 • Planere bakkeoverflate

  Endre jordoverflatens profil og gjøre den flat eller forme den i tråd med en bestemt helling. Fjerne uregelmessigheter som hauger, groper og grøfter.

 • Grave jord mekanisk

  Bruke mekanisk utstyr til å grave opp og flytte jord. Forme hull i henhold til gravingsplaner.

 • Kjøre tungt mobilt anleggsutstyr

  Kjøre tungt bevegelig utstyr som brukes i bygg og anlegg. Laste og losse utstyr. Kjør utstyret på offentlige veier når det er nødvendig.

 • Grave kloakkgrøfter

  Grave grøfter for kloakkrør. Grave på en fornuftig måte og i tråd med planene, slik at man unngår infrastruktur under bakken. Forsterke grøften for å forhindre at kloakkrøret klemmes. Fylle grøften etter at rørene er lagt.

 • Reagere på hendelser i tidskritiske miljøer

  Overvåke situasjonen rundt deg og være forutseende. Være klar til å iverksette raske og hensiktsmessige tiltak ved uventede hendelser.

 • Gjenkjenne farer knyttet til farlig gods

  Være oppmerksom på trusselen potensielt farlig gods utgjøre, for eksempel forurensende, giftige, etsende eller eksplosive materialer.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

Source: Sisyphus ODB