Yrke griseoppdretter

Griseoppdrettere fører tilsyn med produksjon og daglig pleie av griser. De sørger for grisene helse og velferd.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Buskapsfôring

  Mat som gis til husdyr i husdyrbruk. 

 • Dyreernæring

  Aspekter av hvordan forskjellige dyrearter blir matet og gitt vann. Ulike typer dyremat, kvalitetskriterier for dyremat og metoder for å mate og gi vann til dyr.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Buskapsarter

  Dyrearter og relevant genetikk.

 • Buskapsreproduksjon

  Forstå naturlige og kunstige reproduksjonsteknikker, drektighetstid og fødsel for buskap. Forstå human avliving av relevante dyr i samsvar med nasjonal lovgivning.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Tegn på dyresykdom

  Fysiske, atferdsmessige og miljømessige tegn på helse og sykdom hos ulike dyr.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde dyreoppholdssteder

  Sørge for at dyreavlukker, som habitater, terrarier, bur eller kenneler, er i god og hygienisk stand. Rengjøre avlukket og bytte underlagsmateriale dersom dette er nødvendig.

 • Vedlikeholde profesjonelle registre

  Utarbeide og vedlikeholde registre over arbeid som er utført.

 • Administrere svineavl

  Forvalte et egnet miljø for svineavl. Velge ut og klargjøre egnede habitater for bestemte typer svin. Overvåke svinenes vekst og helse og sørge for riktig fôring. Fastslå når svinene er klare for handel, konsum eller andre formål.

 • Administrere husdyrhold

  Administrere produksjonsprogrammer, fødselsplaner, salg, bestilling av fôr, materialer, utstyr, bolig, sted og besetning. Administrere destruksjon av aktuelle dyr på en human måte og i samsvar med nasjonal lovgivning. Følge forretningsmessige krav og integrere med kvalitativ forskning og kunnskapsoverføring.

 • Administrere behandling av dyr

  Administrere dyremedisinske inngrep, inkludert utførte behandlinger, brukte medisiner og vurderinger av helsetilstanden.

 • Velge buskap

  Merke, sortere og separere dyr etter formål og destinasjon, og ta hensyn til dyrets tilstand og relevant lovgivning.

 • Overvåke dyrevelferd

  Overvåke dyrenes fysiske tilstand og atferd og rapportere eventuelle problemer eller uventede endringer, herunder tegn på god eller dårlig helse, utseende, tilstanden til dyrenes innkvartering, inntak av fôr og vann, og miljøforhold.

 • Gjennomføre spesialiserte prosedyrer for griser

  Gjennomføre spesialiserte prosedyrer som brennmerking, øremerking, kastrering, halekupering og tannklipping på en human måte, samtidig som det tas hensyn til reglene for hygiene, velferd og sikkerhet.

 • Administrere spesifikke medikamenter for å lette avl

  Administrere spesifikke medikamenter for synkronisering av avlssykluser hos dyr i henhold til veterinærens og eierens instruksjoner. Dette omfatter sikker bruk og lagring av medikamenter og utstyr og journalføring.

 • Bistå ved transport av dyr

  Bistå ved transport av dyr, herunder lasting og lossing av dyr, forberedelse av transportkjøretøyet og å sikre dyrets trivsel under hele transportprosessen.

 • Administrere dyrebiosikkerhet

  Planlegge og ta i bruk hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre at den generelle biosikkerheten er effektiv. Opprettholde og følge prosedyrer for biosikkerhet og infeksjonskontroll ved arbeid med dyr, herunder å gjenkjenne mulige helseproblemer og treffe hensiktsmessige tiltak, underrette om hygienekontrolltiltak og prosedyrer for biosikkerhet samt å rapportere til andre.

 • Opprette dyreregistre

  Opprette dyreregistre i samsvar med bransjerelevante opplysninger og ved hjelp av egnede systemer for registrering.

 • Overvåke buskap

  Overvåke og registrere produksjonen og husdyrenes velferd.

 • Administrere buskapens helse og velferd

  Vurdere helsen til husdyrene dine. Håndtere enhver sykdom eller lidelse, inkludert krav til isolering av husdyr. Planlegge og forvalte en plan for dyrs helse og velferd, inkludert tydelig definerte mål, og rådføre deg med spesialister/rådgivere ved behov. Samarbeide med veterinær og andre spesialistkonsulenter/-rådgivere.

 • Ivareta unge dyr

  Vurdere behovene til avkom og unge dyr. Iverksette tiltak omgående hvis det oppstår problemer med helsen til avkommet eller ungdyrene.

 • Fôre buskap

  Beregne fôrrasjoner for alle stadier i veksten, og klargjøre, distribuere og kontrollere kvaliteten på fôr.

 • Hjelpe til under dyrefødsel

  Bistå under dyrefødsler, og passe på nyfødt buskap.

 • Avhende døde dyr

  Avhende døde dyr på en verdig måte som ikke anses som en kilde til kjøtt. Begrave eller kremere dyrene basert på eierens ønsker eller andre kriterier.

 • Gjennomføre førstehjelp på dyr

  Gjennomføre førstehjelp for å hindre forringelse av tilstanden, lidelsen og smerten før veterinær kan bistå. Grunnleggende førstehjelp skal utføres av ufaglærte før veterinær kan gi førstehjelp. Ufaglærte som gir førstehjelp, skal kontakte veterinær så snart som mulig.

 • Gi dyr næring

  Gi mat og vann til dyr. Dette omfatter å tilberede mat og vann for dyr og å rapportere eventuelle endringer i dyrenes spise- og drikkevaner.

 • Kontrollere dyrebevegelser

  Føre, kontrollere eller begrense bevegelsen til et helt eller deler av et dyr eller til en gruppe dyr.

 • Administrere dyrehygiene

  Planlegge og bruke egnede hygienetiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre effektiv generell hygiene. Opprettholde og følge hygieneframgangsmåter og -forskrifter ved arbeid med dyr, formidle stedets hygienekontroller og -protokoller til andre. Håndtere sikker kasting av avfall i henhold til bestemmelsessted og lokale regler.

 • Betjene landbruksutstyr

  Sørge for problemfri drift av landbruksutstyr som høytrykksvaskere, varme- eller klimaanlegg og overvåke temperaturen i lokaler. Sørge for at traktorer og andre kjøretøyer fungerer som de skal. Tolke instrukser fra dataprogrammer og rapportere enkle operasjoner.

Source: Sisyphus ODB